Page 2 - etmol 29
P. 2

‫העורך‪ :‬שלמה שבא‬                            ‫עתח לתףלדחת ארץ ‪^r‬דאל ‪ csn‬י־שר־אל‬
‫מועצת המערכת‪ :‬פרופ׳ של מה סי מ מ סון‪ ,‬ד״ר שלמה שביט‪,‬‬
‫ד״ר שלמה נצר‪ ,‬פרופ׳ יוסף גורני‬
‫המעצב‪ :‬אריק קרמן‬
‫מינהלה‪ :‬יוסף אלקוני‬
‫המו״ל‪ :‬הוצא ת הספרים של אוניברסיטת תל‪-‬אביב‬
‫המערכת‪ :‬עת־מול‪ ,‬בית התפוצות‪ ,‬אוניבר סי ט ת תל־אביב‬
‫ה פ צ ה ו מנויי ם‪ :‬ת‪.‬ד‪ — 23078 .‬תל־אביב‬
‫סדר‪ :‬דפוס מבט; לוחות‪ :‬רשת קו; הדפסה‪ :‬דפוס חבצלת הרצליה‬

    ‫ה מ חי ר‪25.— :‬‬

‫מיסודם של אוניברסיטת תל־אביב ומשרד התיניר והתרבות‬

                     ‫התוכן‬                             ‫שמחת ספרים חדשים‬

‫כעמוד השער מו פי ע ציור של ר חובו ת ב שנו תיה הר א שונו ת‪.‬‬      ‫זה אחרי זה יוצ אי ם לאחרונה לאור ספרים חד שים בתולדות ארץ־‬
‫למו שבה זו‪ ,‬ש הי ת ה שונה מ ה מו שבו ת של או תו זמן‪ ,‬מוקד ש‬      ‫ישראל וכל א ח ד מ ה ם מוסיף פרק חשוב לידיעתנו על הארץ‪ .‬מעולם‬
‫מ א מ רו של ד״ר דן גלעדי )עמוד ‪ • (6‬שנת ‪ 1880‬סי מ ל ה‬         ‫לא יצא לאור מספר כל־כך גדול של ספרים על ה הי ס טו רי ה של ארץ־‬
‫תמורה בעולם הי הודי‪ ,‬פרופ׳ גרטנר מספר מ ה קרה אז •‬          ‫ישראל כמו בשנים האחרונות‪ .‬הנה רשימה חלקי ת של ספרים מן הזמן‬

‫קבוצה זו ה מו פי ע ה בצילום הי א חבורת הב חורי ם הי הו די ם‬                                                ‫האחרון ‪:‬‬
‫הראשונה שעברה א ת הנגב והגיעה לאילת‪ ,‬הדבר היה בשנת‬          ‫עיר בראי מקופה — כרך ב׳ של ה ס פ ר של יהו שע בן־ א רי ה על ירו שלים‬
‫‪ ,1945‬חיים רון‪ ,‬מ ר א שוני ה סיי רי ם ב פ ל מ״ ח מספר על ה מ ס ע‬   ‫החד שה‪ .‬שני הספרים שבהם יותר מאלף עמודים‪ ,‬נו תני ם לנו תמונה‬
‫)עמוד ‪ • (11‬פרופ׳ דניאל קארפי מ ס פ ר על שלוש מ או ת שנה‬       ‫מ ל א ה על בניינ ה של ירו שלים ב מ ח צי ת ה שניה של ה מ א ה ה־‪ ,19‬בז מן‬
‫ב חיי י הו די אי ט לי ה • אברהם ב‪ .‬ריבלין על עליי ת ה ח סי די ם‬    ‫שהעיירה ה תו רכי ת מו קפ ת ה חו מו ת הופכת לעיר‪ .‬כל חו קר שיבקש‬
‫‪ #‬ה סופ ר הנודע מ ק סי ם גורקי עזר ל־‪ 12‬סופרי ם עברים‬         ‫לתאר א ת ה ת פ ת חו ת הארץ ב מ א ה ה קוד מ ת לא יוכל שלא להיעזר‪,‬‬
‫לעלות לארץ־י שראל — מ א מ רו של ד״ר יהושע א‪ .‬גלבוע‬
‫בעמוד ‪ • 16‬פרופ׳ משה לזר מציג ק ט ע מ ת רגו ם עברי מ ה מ א ה‬            ‫ובמידה רבה‪ ,‬בספר רב־ממדים זה )הוצאת יד יצחק בן צבי(‪.‬‬
‫ה־‪ 15‬על מונ ט סו מ ה ה מ כ סי קני • פרום׳ אשר עובדיה כו תב‬      ‫הבילויים — מ א ת שולמי ת ל ס קו ב‪ .‬תנועת ביל״ו ז כ ת ה לספר שלם‬
                                   ‫ומקיף על תולדותיה‪ .‬זהו ספר יסוד לכל החוקר והלו מד א ת ראשית‬
‫על הכנ סיו ת ח ביזנ טיו ת בארץ )בצילום ‪ :‬הכנ סי ה של בית־‬       ‫ההתיי שבות הי הו די ת בארץ ובזמן החד ש )בהוצאת אוניבר סיט ת תל־‬
‫ל ח ם( • יוחנן ארנון‪ ,‬מנ ח ל ספ רי ת א חד־ ה ע ם‪ ,‬מ ספ ר על‬
                                                    ‫אביב‪ ,‬המכון לחקר הציונות והספריה הציונית(‪.‬‬
                      ‫תולדות תווי־חססר חעבריים‪.‬‬ ‫פולמוס החלוקה בתקופת חמגדש — מ א ת ש מו אל דותן‪ .‬תי אורו של‬
                                   ‫ויכו ח מכריע ביי שוב שנערך ב סו ף שנו ת ה־‪ 30‬שיש לו ה שלכות עד‬

                                                           ‫ימינו שלנו‪ ) .‬הו צ א ת יד יצחק בן צבי(‪.‬‬
                                   ‫ישראל דור ההתהוות — בעריכת אשר א רי אן‪ .‬מ ח ק רי ם ב ש ט חי ם‬
                                   ‫שונים — סוציולוגיים‪ ,‬כלכליים‪ ,‬הי ס טו ריי ם — הנו תני ם לנו תמונה של‬
                                   ‫ישראל ובעיו תי ה מ אז ה ק מ ת ה מ דינ ה )בהוצאת ז מור ה־בי תן־מודן ואוני­‬

                                                             ‫ברסיטת ת״ א‪ ,‬ה מכון ע״ש ספיר(‪.‬‬
                                   ‫החברות הציוניות לרכישת קרקעות בארץ־ישראל — מ א ת ל א ה דוכן־‬
                                   ‫לנדוי‪ .‬תי או ר ו סי פו ר רכישת ה ק ר ק עו ת בארץ בשנים ‪ ,1914— 1897‬מי‬

                                                 ‫היו הרוכ שים ו מ ה רכשו‪) .‬בהוצאת יד יצח ק בן צבי(‪.‬‬
                                   ‫ארץ־ישראל בעבר ובהווה — ב מ ל ח מ ת העול ם ה ר א שונ ה הו צי או שני‬
                                   ‫צעירים ארצי שראלים‪ ,‬דוד בן־גוריון וי צ חק בן צבי‪ ,‬שגלו בעל כורחם‬
                                   ‫ל אמריקה‪ ,‬ספר על מצבה של הארץ באותו זמן‪ .‬מחבריו של הספר נהיו‬
                                   ‫ברבות הי מי ם לראש ממ שלת ישראל ולנשיא ישראל‪ .‬הספר שמקורו‬

                                          ‫ביידיש‪ ,‬יצא בעברית בתרגום דוד ניב )הוצאת יצחק בן צבי(‪.‬‬
                                   ‫סידרת ״מקור ומחקר״ — ספרוני ם של תעודות ו מ קו רו ת‪ ,‬היו צ אי ם לאור‬
                                   ‫על־ידי ה ח טי ב ה לתולדות תנועת העבודה באוניברסיט ת תל־אביב‪ .‬עד‬
                                   ‫כה יצאו לאור שבעה ספרונים ולאחרונה‪ ,‬תעודות על הפועל המזרחי‬

                                      ‫)בעריכת א‪ .‬פי שמן( ועל פועלי ציון ב־‪) 1907‬בעריכת מ ת תי הו מינץ(‪.‬‬

         ‫והחתם את בני משפחתך‪ ,‬ידידיך וילדיהם כשי על עתמול‪.‬‬  ‫חתום!‬
       ‫שלח אלינו )ת‪ .‬ד‪ — 23078 .‬ת״א( המחאה ע״ס —‪ 120.‬ל״י‪.‬‬
‫אנחנו נודיע להם על מתנתך והם יקבלו את העתון בשנת תש״מ‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7