Page 13 - медіа
P. 13

● Гранчак    Т.  Бібліотечно-інформаційна      діяльність   і  медіаграмотність
        [Електронний ресурс] / Т. Гранчак // Вісник книжкової палати. - 2018. - № 3. - С.

        40-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2018_3_11
       ● Дем’яненко О. О. Еволюція наукових розвідок у галузі медіаосвіти: критичне
        мислення особистості як основна компонента сучасної медіаосвіти / О. О.

        Дем’яненко // Народна освіта. - 2017. - Вип. 1. - С. 68-73. - Режим доступу:
        http://nbuv.gov.ua/UJRN/NarOsv_2017_1_12
       ● Ісаєнко О. О. Поняттєвий апарат медіаосвітньої сфери [Електронний ресурс] / О.
        О. Ісаєнко // Гілея: науковий вісник. - 2018. - Вип. 128. - С. 103-106. - Режим

        доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_128_26
       ● Ісаєнко О. Роль медіаосвіти у формуванні медіакультури сучасної молоді
        [Електронний ресурс] / О. Ісаєнко // Вісник Книжкової палати. - 2018. - № 1. - С.

        22-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2018_1_5
       ● Концепція впровадження медіаосвіти в Україні [Електронний ресурс] :
        схвалено постановою Президії Національної академії педагогічних наук України

        20 трав. 2010 р., протокол № 1-7/6-150 // MediaSapiens : сайт. - Режим доступу:
        https://bit.ly/3ptLt2Z
       ● Коропатник М. Медіаосвіта в Україні: історія і сьогодення [Електронний ресурс]

        / М. Коропатник // Сіверянський літопис. - 2016. - № 3. - С. 159-174. - Режим
        доступу: http://www.siver-litopis.cn.ua/arh/2016/03_16.pdf#page=159
       ● Кузьма І. І. Розвиток медіаосвіти дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
        (1959–2018 рр.) / І. І. Кузьма // Науковий вісник Ужгородського університету.

        Серія : Педагогіка. Соціальна робота. - 2020. - Вип. 1. - С. 64-69. - Режим доступу:
        http://visnyk-ped.uzhnu.edu.ua/article/view/217829

       ● Медіаосвіта та медіаграмотність [Електронний ресурс] : підручник / ред.-упор.
        В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк ; за наук. редакцією В. В. Різуна. - Київ : Центр
        вільної    преси,    2012.    -   352    с.   -    Режим     доступу:
        http://www.aup.com.ua/uploads/momg.pdf

       ● Огар Е. І. Медіаосвіченість видавців в епоху цифрових технологій: актуальні
        проблеми професійного вишколу / Е. І. Огар // Поліграфія і видавнича справа. -
        2017. - № 1. - С. 108–115. - Режим доступу: http://pvs.uad.lviv.ua/uk/articles/media-

        education-of-publishers-in-the-digital-technology-epoch-actual-problems-of-
        professional-training/
       ● Онкович Г. В. Розвиток медіадидактики вищої школи: український досвід / Г. В.

        Онкович // Обрії друкарства. - 2020. - № 1. - С. 130-150. - Режим доступу:
        http://horizons.vpi.kpi.ua/article/view/190094
       ● Петрик Л. П. Медіа-грамотність як навичка ХХІ ст. [Електронний ресурс] / Л. П.

        Петрик // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. - 2017. -
        №     27.     -     С.    100-104.      -    Режим      доступу:
        http://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/download/155/215
       ● Підмогильна Н. В. Інтернет-проєкти як ресурс медіаосвіти [Електронний ресурс]

        / Н. В. Підмогильна, А. Г. Дрозд // Вчені записки Таврійського національного
        університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. -
   8   9   10   11   12   13   14