Page 3 - STAV broj 162
P. 3

UVODNA RIJEč

Filip Mursel Begović

                           Jahači revanšizma i medijske prostitutke

                         Siman, Haverić,
                          Kazaz i ostali

                            kmetovi

Navodno je godine 1991. jedan bivši uznik       Skender Kulenović započeo je 1945. godi-  U svakom slučaju, treba zabilježiti da razni
komunističkih kazamata, tada već inauguriran   ne kao nadobudni partizan u Sarajevu s mje-   kmetovi simani danas jašu našom medijskom
u bošnjačkog nacionalnog barda, uskliknuo     sta pozorišnog intendanta uspostavljati neki  scenom i zazivaju revanšizam. S obzirom na
da su “komunisti po nama jahali 50 godina”,    novi komunistički moral. Ušavši u Narodno    protok vremena, zaključujemo da u raznim
a da je sada došlo vrijeme da “mi njih jašemo   pozorište, ondje je zatekao književnika Ahme-  isljeđivanjima pretendiraju nadmašiti i same
narednih 50”. No, do revanšizma nikada nije    da Muradbegovića na mjestu intendanta, te se  komuniste. Kako drugačije komentirati dvije
došlo jer je očito sam Alija Izetbegović shva-  proderao: “Zar tebe, ustašo, nisu uhapsili!?”  nedavne prijetnje koje su izrekli Tarik Have-
tio da bi to iniciralo začarani krug iz kojeg se Nakon toga je pozvao službu i Muradbegović   rić, ideolog Naše stranke, i Enver Kazaz, ide-
društvo nikada ne bi izvuklo. Tu vrstu osvet-   je završio na robiji. Desetak godina poslije,  olog one stranke koja mu bolje plati. Kazaz
ničkog scenarija posjeduje i kmet Siman, lik   Kulenovićeva Djelidba postavljena je u mo-   će sugerirati da će redakcija Stava “u oktobru
iz istoimene Andrićeve pripovijetke, koji će   starskom pozorištu i vrlo uspješno gostovala  klečati na koljenima i moliti za milost”, a Ha-
u živopisnom dijalogu s agom reći: “Četiri    u Dubrovniku. Ahmed Muradbegović tada      verić za nas dodaje da smo “balijski medijski
stotine godina ste vi jahali nas, sada ćemo    je u dubrovačkom časopisu za kulturu napi-   šljam”. Da apsurd bude veći, ova dva šaptača
četiri stotine godina mi vas, a poslije ćemo   sao vrlo pozitivnu kritiku o Kulenovićevoj   iz ljevičarskih političkih krugova predstavlja-
se razgovarati ko će koga jahati za onih tre-   predstavi. Zatim nastaje bošnjačka intimna   ju se kao nezavisni intelektualci koji su pod
ćih četiri stotine godina.” E, sad, ako se pita- drama, odnosno djelidba kakvih nikada nije   prismotrom i ugnjetavanjem nekog režima.
mo kakve veze ima predviđanje Andrićevog     i neće nedostajati.               Kako je to moguće kada su obojica jedni
kmeta Simana s rečenim bošnjačkim naci-                              od najzastupljenijih u medijskom prostoru
onalnim kmetom, posve je jasno da od tih       Kulenović samozadovoljno šeta Dubrov-    Federacije BiH: drombuljaju u svojim tek-
misli može dobrano zaboljeti glava.        nikom i u “Gradskoj kavani” zatiče Muradbe-   stovima po novinama i portalima, objavljuju
                         govića. Pretpostavlja da mu je ovaj pozorišnom u brojnim časopisima, članovi su većine žirija
  Mogli bismo reći da je antikomunistički    kritikom ujedno halalio i isljeđivanje 1945.  za dodjele književnih nagrada, vareni i pečeni
sentiment ostao prilično ukorijenjen među     godine. Prilazi mu i pruža ruku, a Murad-    na Federalnoj televiziji, a posebno su aktivni
dijelom bosanskih muslimana. Ne vidimo to     begović odbija uz riječi: “Pisao sam o sjajnoj na regionalnim medijskim projektima. Ukrat-
kao neku arhetipsku zavadu, već jednostavno    pozorišnoj predstavi i tvom tekstu, ali s to-  ko, daju “nezavisne” komentare na politička,
kao neki oblik živog sjećanja na mnogobroj-    bom nemam ništa!”                kulturna i društvena pitanja na svakom ćošku.
na ugnjetavanja i isljeđivanja koja su provo-                           Ovi duboko antiakademski ljudi, bez obzira na
dili komunisti. Agresivna retorika koju dio      Oni koji su poznavali obojicu svjedočili  ove činjenice, tvrde da su pod udarom režima,
muslimana iskazuje prema tzv. ljevičarima,    su da je Kulenović imao namjeru ispričati se  da im se zabranjuje djelovanje, redakciji Stava
odnosno “komunjarama”, kako se nedavno      na krivoj procjeni i preuveličavanju društve-  pripisuju nalogodavce i političke direktive, a
samodefinirao Nermin Nikšić, u biti je tek    ne uloge Muradbegovića u endehazijskom Sa-   istom su direktno involvirani u ideološko kon-
neorganska reakcija na njihovo revnosno      rajevu. No, godine i godine robije nisu šala i struiranje ljevičarskih političkih programa, od-
antimoderno, retrogradno, anahrono i ko-     nisu kafanska zezancija. Danas je Skender i   nosno, ispravnije je reći, mogućih “progona”.
mično isticanje simbola, rekvizita i retorike   dalje uz Maka Dizdara nesumnjivo jedan od    Kada im se pridruže bošnjački kmetovi simani,
iz komunističkog perioda. Dakle, riječ je o    naših najvećih književnika, a po Muradbego-   tada je to jedna prava čopor horda. Bošnjački
reakciji na neukusna pretjerivanja, a ne ide-   viću je dobila ime jedna škola koju bi kmeto-  kmetovi kojima su nekada bila puna usta oču-
ološki progon. Zablude su otišle tako dale-    vi simani iz Naše stranke rado lišili njegovog vanja nacionalnog bitka danas se ponašaju kao
ko da regionalni medijski projekti, a njih ne   imena. Kada bi mogli.              ostavljeni muževi koji se bivšoj ženi osvećuju
nedostaje u našem eteru i vrlo su utjecajni                            intenzivnim prostituiranjem gdje god i s kim
na javno mnijenje, evociranje jugonostalgi-      Skender nije manje bošnjački književ-    god stignu. Tako je revanšizam zadobio neka
je pretpostavljaju konstruktivnom dijalogu    nik i nije manje veliki književnik jer je bio  nova značenja koja uključuju latentni kurvarluk.
kada žele uspostaviti neku vrstu regionalnog   komunist. A Muradbegović je, bez obzira     Bez obzira na njihove prijepore, ideološ-
(zajedničkog) medijskog prostora. Greška, jer   na robiju, poslije rata vodio i tuzlansko, i  ke i političke djelidbe, Kulenović i Muradbe-
ništa što je propalo neće se vratiti, a nostal-  banjalučko, i dubrovačko kazalište. Je li ko-  gović, za razliku od njih, nadaju nam se kao
gija je tek emotivni odsjaj koji nema upori-   munistima nedostajalo kadra ili su dijelom   gospoština. 
šta u stvarnosti.                 odustajali od revanšizma, neka procjenjuju                   n
                         historičari, a mi bismo ustvrdili da je i jed-
                         no i drugo u pitanju.

                                                         urednik@stav.ba

                                                         STAV 12/4/2018 3
   1   2   3   4   5   6   7   8