Page 6 - STAV broj 162
P. 6

tetris

Tajkunom za treći
Hrvatski član Predsjedništva BiH Dra-
   gan Čović izjavio je kako su član Pred-   Međutim, s mostarskog su sastanka po-     Kontroverzni profesor i lokalni radikalni
sjedništva BiH Bakir Izetbegović i pred-     slane i neke druge poruke. Posebno je bilo      pjesnik Enver Kazaz ovih je dana toliko
sjedavajući Vijeća ministara BiH Denis      zanimljivo mjesto gdje je Čović organizirao   javno marginaliziran i ugrožen od “režima”
Zvizdić “poslali poruku” svojom odlukom     večeru za zvanice. Riječ je o imanju Dinka    da je naprosto primoran rafalno objavljivati
da ne dođu u Mostar, gdje su se u utorak     Dike Slezaka, na obali rijeke Radobolje, u    tekstove u ovdašnjim medijima, od hrvatskih
na otvaranju Međunarodnog sajma gos-       mostarskom naselju Ilići. Tu je prvo, prije   neomarksističkih portala poput Promete-
podarstva okupili čelnici zemalja regije.    desetak godina, Slezak kupio osam dunu-     ja, preko novoosnovanog inforadar.ba, pa
“Imam osjećaj kako su nam na taj način      ma zemljišta uz obalu rijeke, pa je onda     do Avazovih podlistaka kakav je The Bo-
željeli poslati jasnu poruku, kao i prošlo-   pokupovao gotovo sve okolne parcele, pa     snia Times.
ga tjedna, kada su nakon sastanka SDA,      se u konačnici imanje HDZ-ovog tajkuna      Vodeći se mišlju da svaki značajan pjesnik, a
SBB-a, SDP-a i DF-a, kao bošnjačke        proširilo na dvadeset dunuma.          samog sebe smatra upravo takvim, mora biti
stranke, iznijeli usuglašen stav oko izbor-   Slezak je nakon rata postao jedan od       režimska žrtva, Kazaz je svoje profesionalne
nog zakona koji je nama, naravno, potpuno    najbogatijih građana BiH zahvaljujući     ali možda i nije. Tek treba podsjetiti da je
neprihvatljiv”, izjavio je Čović novinarima   kladionicama “BetShop” i “Derby”. Po-     aktuelna ministrica finasija FBiH Jelka Mili-
nakon sastanka s hrvatskim premijerom      sao je proširio i na Hrvatsku otvarajući sa- čević, koja s Čovićem sarađuje još iz dana
Andrejem Plenkovićem.              lone zabave, ali je nekoliko godina kasnije  kada su radili u mostarskom “Sokolu”, bila
Dobro, uvijek je neko drugi Čoviću kriv za    posao s kladionicama napustio i počeo se   jedna od osoba koje su svojim novcima
krizu i zastoj u funkcioniranju vlasti koje on  baviti građevinarstvom. Prije toga, njegove  garantirali Čovićevo puštanje na slobodu
izazove sa svojim poslušnicima iz HDZ-a.     su kladionice letjele u zrak, no napadi su  kada mu je suđeno zbog finasijskih malver-
Zna se šta će i kako će reći, pa zaboravlja ili misteriozno prestali nakon što se (javno)   zacija 2006. godine.
mu nije ni važno šta je izjavljivao samo dva   priklonio stolnoj stranci u Hercegovaca.   Nije ovo prvi put da Čović svoje privatne
dana prije otvaranja sajma. Tada je, u vije-   Kladionice su ostale dužne Poreznoj upravi  zabave organizira na imanjima Dike Sleza-
stima BH Radija 1, kazao kako Izetbegović    FBiH približno 40 miliona maraka. Dug teš-  ka. Znalo se birano društvo okupiti i na jahti
ne dolazi u Mostar jer ne bi bilo u redu da   ko da će ikada biti naplaćen jer su otišle u ovog poduzetnika. Tako je zabilježeno da
njega pozove, a ne i Mladena Ivanića, koji    stečaj, nešto novaca namireno je tek pro-   se milionski vrijednom brodicom Čović sa
neće biti u BiH u vrijeme održavanja sajma,   dajom imovine. Za dug niko nije odgovarao.  Slezakom morskom obalom jedrio u druš-
te da bi dolazak Izetbegovića bez Ivanića    A Slezak je oživio građevinsku firmu “Inte-  tvu Miroslava Ćorića, Branka Kolobarića i
mogao izazvati neželjene konotacije. Osim    rinvest”, koju je osnovao prije dvadesetak  njegove supruge Ankice, nekadašnjeg di-
što je ponovio u posljednje vrijeme izuzet-   godina, i zahvaljujući utjecaju i vezama do- rektora mostarskog sajma Dragana Gadži-
no popularnu rečenicu među HDZ-ovcima,      bio mnoge unosne poslove. Bez tendera je   ća... Akademik Čović (tako je odnedavno
kako su SDP i DF bošnjačke stranke, Čo-     Slezakova kompanija, kako je pisao Faktor,  naredio da ga se titulira u svim javnim istu-
vić je u isto vrijeme zaboravio kazati kako   dobila posao vrijedan 3.400.000 KM, uz    pima i priopćenjima) tako je opet mostarski
je predsjedavajućem Vijeća ministara BiH     dodatnih 400.000 KM, koje su naknadno     sajam iskoristio kao binu za svoje privatnu
Denisu Zvizdiću poziv za dolazak u Mostar    utvrđene. Između “Interinvesta” i Ministar-  zabavu. A sav taj cirkus koji Mostarci trpe
poslao samo koji dan pred otvaranje saj-     stva finansija FBiH svojevremeno je zaklju-  već nekoliko dana platit će oni sami, iz
ma, što je ponašanje mimo svakog proto-     čen ugovor o kupovini uredskog prostora    džepova iz kojih im je omiljeni akademikov
kola, pa je bilo i logično da se Zvizdić ne   u zgradi koju je Slezakova kompanija ne-   tajkun izbio 40 miliona maraka. Pa im sada
pojavi u Mostaru.                legalno sagradila u centru Mostara bez    zato, recimo, štrajkuju ljekari, a i kolektor
                         posjedovanja dozvola. Možda je nevažno,    za kojeg su Šveđani poklonili novac nisu
                                                u stanju napraviti već četiri godine. Mož-
                                                da bi do sada bio i izgrađen da ga je gra-
                                                dio omiljeni Čovićev građevinac iz čijeg
                                                se ljetnikovca pružaju smjernice izmjena
                                                izbornog zakona i izlijevaju temelji trećeg
                                                entiteta. /N. H./

6 12/4/2018 STAV
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11