Page 11 - Javanan Magazine Issue #1884
P. 11

ISSUE No. 1884
        JAVANAN

                                         اب .منک امش مسا هب ار اهدنــس و مربب ار  دنارذگ یم ار یریپ نارود کنیا هک مردپ
                یدنر نافرع رد یریس                ود نیا امش دنیوگیم مدید بجعت لامک  رکف مدوخ اب .دشاب هدش رامیب تسا نکمم

                                         دنچ روضحرد و دیا هدرک فقو ار نیمز  تبحص ردپ اب هک نآ زا شیپ هتفه مدرک
                  یغورف شناد رتکد
                                         ریز دیا هتشادن شوخ لاح نوچ دهاــش  رارصا هچرهو دوب لسک یلیخ مدوب هدرک
                                         رگید ترابع هب .دیا هدز تشگنا( اه هقرو  نئمطم ارم طقف ،دزن یفرح هدش هچ مدرک
                                         ریز رد نم تشگنا رثا لحم ءاضما یاجب  هک تفگ نمض رد و تسا ملاس هک درک
                                         .دوب هدش هتشاذگ )تسا ربارب دنس اب تبث(  هک ار یلوق هک مراودیما و متسه لوغشم
                                         هجوتم بلطم نیا ندیمهف زا سپ مردپ  یلو .؛منک لمع ما هداد ترــهاوخ و وتب
                                         دنا هدرک شوهیب ار وا )لاامتحا( هک دوشیم  رفس راب درک متحاران یلیخ ناتسود نفلت
                                         وا تیاکش .دنا هتفرگ تشگنا رثا وا زا و  .مدش دراو یردپ هناخ هب تسارکی و متسب
                                         میقتسم یاهدیدهت یتح و اه تفلاخم اب  هدش توف شیپ لاس هدزای هنافساتم مردام
                                         لیلد .تــسا هدوب هارمه میقتــسمریغ و  هناخ هب ینز یاپ دوبن رضاح مردپ و دوب
                                         نیا رگا هک تــسا هدوب نیا عفنیذ دارفا  اب رمع کی تردام تفگ یم .دوشب زاب ام
                                         تلاح رد و تسین تــسرد تشگنا رثا  نز مهاوخ یمن دوب رادافو و یمیمص نم
                                         زونه ینوکسم هناخ ارچ تسا هدوبن یداع        .دیایب هناخ نیارد
                                         اب ارجام ندینش زا سپ ...!تسوت مسا هب  .تــسین بوخ شلاح هک مدید ار ردپ
                                         نوچ تفگ وا و مدرک تبحص مردپ لیکو  یلو دوب هتفر تــسد زا یلکب شا هینب
                                         دوشب راد هشیر یلیخ دناوتیم عوضوم نیا  مدیمهف وا اب وگ و تفگ رد هناتخبشوخ
                                         ار اهنآ یغلبم نداد اب نم ردپ هکنیا لثم  یلکشم نیرتکچوک نایب و رکف رظن زا هک
                                         راب نیاو دنادرگیم رب دوخ مان هب هراــبود  و تقاط یب هک مدرک ساــسحا .درادن
                                         هب مرهاوخ و نم مــسا هب ار اهنآ دناوتیم  رایسب یوج و سرپ زا سپ .تسا نارگن
                                         هک یتدم رد لیلد نیا هب .دناــسرب تبث  نم اب ار تیعقاو هک دمآ فرح هب هرخلااب
                                         تلاح رد تشاد نایرج اه شکمشک نیا  دایز نس لیلد هب تفگ .دراذگب نایم رد
                                         متسناوت یمن اهبش ؛مدرب یم رسب یدب رایسب  مراد ییانشآ وا اب هک ناگیاسمه زا یکی
                                         هک تشاد رارصا مرهوش ...مباوخب تحار  دیاب یتسه )لااب نس( نوچ تفگ نم هب
                                         درک شرافس یلیخ نم هب مدرگرب رتدوز  ینک تسرد همان تیصو تیاه هچب یارب
                                         ای و دیرخ یارب نئمطم دارفا اب اهزور هک  نم ،ما هدرک ار راکــنیا مهنم دوخ نوچ
                                         یم مورب نوریب هناخ زا اه هزاغم هب نتفر  اهنآ متساوخ یم هک مراد نیمز هعطق دنچ
                                         اب .دیایب شیپ یا هثداح نم یارب دیسرت  هک ار یلعف هناخو مهدب مرتخد ود هب ار
                                         نیا هک اه هتفه زا سپ یا هیحور نینچ  نیمز هعطقود نآ زا بتارم هب نآ شزرا
                                         دوب نایرج رد دایز جراخم فرص اب همانرب  یم یگدنز اهنت هک مرهاوخ هب تسا رتمک
                                         هاگدورف هب یتقو و متفرگ ار متشگزاب طیلب  .مشخب هب درادن نم زج یروآ نانو دنک
              ؟دنمادک نآ توافتم یاه هنوگ و ؟تسیچ نافرع
                                         اه یگتسخ ی همه اب ،مدیسر کرویوین  هک یرضحم هب انشآ یاقآ نامهاب زورکی
            ؟تسا زورید دهاز زورما دنوخآ ایآ ؟تسا یسک هچ دهاز
                                         یم تینما ساسحا هک متفگ ساپس ار ادخ  نم هب یلیخ اجنآ رد .میتفر تخانش یم
                    ؟تسیچ یدنر نافرع
                                                   توکس ....منک  زا سپ دندروآ یاچ و دنتــشاذگ مارتحا
            ؟دندش هتشک رگید نافراع تسدب ،ایند کرات نادهاز ارچ       ؟دیا هدروآ تسدب ار تحار باوخ ایآ •  ملاح تشذگ مندروخ یاچ زا هک یتدم
              ؟تسا یناور یعافد مسیناکم کی "تمارک" ایآ        هکنآ مکی لیلد ود هب مدز گنز امش هب -  ادیپ یشوهیب هیبــش یتلاح ،دروخ مهب
                                         هک دیهدب باتزاب هلجم رد ار بلاطم نیا  دنتفگ دمآ )اجرــس( ملاح یتقو و مدرک
               ؟دنمادک نافرع هدنهد لیکشت یاهرییغتم
                                         ره هک دنتسه یدارفا ایند رد دننادب مدرم  هتکس کی هیبش وت تلاح هناتخبــشوخ
         ؟تسا دهاز هک دنک یم اعدا دوخ یمدآ ای درک باختنا دیاب ار دهاز ایآ
                                         .دنهدیم ماجنا مدرم لواپچ یارب ار یراک  منک ءاضما ار یدنس هکنیا نودب نم .دوب
          ؟تسا هدش "ششوپ" زا یئاشگ هرهچ ببس نافرع رد یئارگدرخ ایآ
                                         یط مناوتیم ار یباوخ یــب ایآ هکنآ مود  هب ادرف هتبلا ...دعب زور یارب میراذگب متفگ
         .مدرم هن دنا هدروآ دوجوب اهدنوخآ ار هنافراع یایفام یاه یعلض دنچ  طقف مراذگب نایم رد امــش اب یتاسلج  نایرج نیا زا یهام دنچ و متفرن رضحم

         ؟تسا یرادیرخ لباق تشهب ایآ                          ؟هتفه رد راب دنچ دیئوگب  )امش( یاه همانسانش متساوخ و تشذگ

                                                            ف
                                                      ي

                                                           ـ
                                                        غور
                                                                    ك
                                                                     د

                                                                   ت
                                                             ش
                                                               ناد
                                                                  ر
                                                    و
                                                     ر
                                                   ا
                                               اب
                                            ينيل

                                                 انشن
                                                س
          ؟تسا هناهب نید ای دنک یم یوریپ ینید یاهرواب زا یبلاقنا نافرع ایآ   ينيلاب سانشناور يغورـف شناد رتكد
             ؟تسا دقتعم لاملا تیب لواپچ و یشکمدآ هب نافرع ایآ
           راگدیرفآ هب امش زا دشیدنا یم زورما هکره               ينيلاب يسانشناور رد يصصخت دروب ود و ارتكد ود ياراد
           .تسا شیرپناور تسا رت کیدزن اه ناشکهک                اـكيرما زا ناـناوج و يـگداوناخ ياـهيراوشد نامرد و
                    ....رگید بلطم اهدص و
                 یسودرف هلجم :باتک شرافس                  یلـبق تقو نـييعت اب یـنفلت هرواـشم
                                              يغورف شناد رتكد اب كيدزن و رود هار زا هرواشم يارب
         747-208-2258 :نفلت هرامش                            ديريگب سامت 310 -940-3642 هرامش اب
      11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16