Page 7 - Javanan Magazine Issue #1884
P. 7

ISSUE No. 1884
        JAVANAN          ‎هک‎بش‎نآ‎ات‎،مدروآ‎ماود‎اهلاس‎للادتسا‎نیمه‎اب‎مشک‎یم‎نوریب‎وا‎یگدنز‎زا
          ‎مامت‎رد‎،ما‎هدش‎هابتشا‎راچد‎هک‎دنامهف‎نم‎هب‎،داد‎ناکت‎ارم‎شیاهفرح‎اب‎مکرتخد
                          .ما‎هدینشن‎ار‎اهنآ‎لد‎فرح‎اهلاس‎نیا

          ‎جنر‎و‎درد‎،ار‎ام‎ناهنپ‎یاهکشا‎هاگچیه‎،دیدیدن‎ار‎ام‎هاگچیه‎امش‎تفگ‎مکرتخد
          ‎،دش‎زاغآ‎امش‎هنابش‎گنج‎اهلاس‎نیا‎رد‎هک‎راب‎ره‎،دیدیدن‎ار‎نامیاه‎ندیزرل‎و
          ‎ار‎نامیامشوگ‎.میدش‎ناهنپ‎اهوتپ‎ریز‎هاگ‎،میدرب‎هانپ‎یا‎هــشوگ‎هب‎مادک‎ره‎ام
          ‎باوخ‎هب‎ار‎دوخ‎یگتسخ‎اب‎و‎دریگب‎مارآ‎هناخ‎ات‎،میداد‎ورف‎ار‎اه‎ضغب‎،میتفرگ
                   .مینک‎زاغآ‎ار‎یرگید‎دولآ‎مغ‎یادرف‎ات‎میراپسب‎یهاتوک

          ‎،میوش‎یم‎هسردم‎یهار‎هدرسفا‎و‎هتــسخ‎حبص‎زور‎ره‎،هس‎ره‎تساهلاس‎ام
          ‎سرت‎زا‎تساهلاس‎،مینیشن‎یم‎اه‎سلاک‎رد‎هدرمژپ‎و‎دولآ‎باوخ‎تــساهلاس
          ‎ناتسود‎و‎یسلاکمه‎توعد‎هب‎هن‎،دسرن‎یسک‎شوگ‎هب‎هناخ‎نورد‎هعجاف‎هکنیا
          ‎رد‎،هسردم‎رد‎تساهلاس‎.میراد‎هناخ‎هب‎ار‎اهنآ‎توعد‎تأرج‎هن‎و‎میهد‎یم‎خساپ
          ‎هک‎اهبش‎هچ‎؟ارچ‎دناد‎یمن‎سکچیه‎و‎میا‎هدش‎اهنت‎و‎یوزنم‎،هلحم‎رد‎و‎سلاک
          ‎هچ‎،میتسیرگ‎و‎میدیزرل‎،میدیبسچ‎مه‎هب‎،امش‎یاهدروخ‎ودز‎و‎یریگرد‎جوا‎رد                ناریا زا یرفاسم هلاژ
          ‎یتروص‎اب‎هدیباوخن‎یتح‎هک‎اهبش‎هچ‎،دیماجنا‎هدیپس‎ات‎نامیاه‎ندیزرل‎هک‎اهبش
          ‎ام‎هب‎مه‎یهاگن‎یتح‎امش‎و‎میتفر‎هسردم‎هب‎هتسخ‎و‎زمرق‎نامشچ‎و‎هدرک‎فپ   دوب منادنزرف یوزرآ هک یقلاط
                                   .دیتخادناین
                                                                       ‎
          ‎ایآ‎؟یدیمهف‎ارم‎غولب‎زاغآ‎و‎یناوجون‎و‎یکدوک‎هاگچیه‎امــش‎ایآ‎!ناجردام
                                         ‎نورد‎هب‎مارآ‎ما‎هلاس‎15‎رتخد‎،ادص‎ورس‎رپ‎ینلاوط‎هنابش‎گنج‎کی‎زا‎دعب‎...
          ‎یارب‎رایسب‎ینادیم‎ایآ‎؟یدید‎روشرپ‎یاهلاس‎نیارد‎ارم‎هنابش‎یاهکشا‎هاگچیه
                                         ‎یاه‎لادجو‎گنج‎نیا‎یک‎امش‎!ناجردام‎تفگ‎و‎تسشن‎مرانک‎و‎دیزخ‎نم‎قاتا
          ‎رد‎و‎مدیشک‎ترسح‎وت‎هدننک‎مرگلد‎یاهفرح‎یارب‎،وت‎شزاون‎یارب‎و‎وت‎شوغآ
                                         ‎تقو‎ره‎متفگ‎،مدرک‎یم‎کاپ‎ار‎میاهکشا‎هکیلاح‎رد‎؟دیهدیم‎نایاپ‎ار‎روآ‎هرهلد
                          .متخوس‎اه‎ترسح‎اب‎،یناوجون‎زاغآ
                                         ‎لایخ‎تقو‎ره‎؟دیدرک‎عورش‎ار‎دوخ‎لقتسم‎یگدنز‎تقو‎ره‎،دیدش‎گرزب‎امش
          ‎رد‎مردارب‎،میدرک‎هچ‎سرد‎رد‎،دمآ‎ام‎زورب‎هچ‎هــسردم‎رد‎دیدیمهف‎امش‎ایآ ‎نازرل‎و‎کچوک‎تسد‎ود‎نایم‎ار‎میاهتسد‎مکرتخد‎!دش‎تحار‎امش‎تباب‎زا‎نم
          ‎نیرتایوگ‎مرهاوخ‎؟تشون‎ار‎هصق‎نیرتزیگنا‎مغو‎نیرت‎ساــسحارپ‎هسردم ‎رطاخب‎؟دیوش‎ادج‎مه‎زا‎ام‎رطاخب‎منک‎شهاوخ‎مناوت‎یم‎نم‎تفگ‎و‎تفرگ‎دوخ
          ‎یکرتخد‎هک‎ییولبات‎،دناشن‎کشا‎رفن‎نارازه‎هرهچ‎رب‎و‎دیشک‎ار‎یشاقن‎یولبات !مدرک‎یم‎هاگن‎ار‎وا‎هدز‎تریح‎نم‎و‎!دیهد‎نایاپ‎اهلادج‎و‎گنج‎نیا‎هب‎ام
                            !دادیم‎ناشن‎ردام‎شوغآ‎رد‎ار
                                         ‎روتاتکید‎و‎رلااسدرم‎مرهوش‎،میتشاد‎یریگرد‎مه‎اب‎زین‎ناریا‎رد‎مرهوش‎و‎نم‎...
          ‎اهبش‎ام‎لقادح‎،دیدش‎یم‎ادج‎مه‎زا‎تسخن‎یاهلاس‎نامهرد‎شاک‎!ناجردام ‎دیاب‎دهاوخ‎یم‎درم‎هچره‎،تسا‎لوا‎مکح‎دیوگ‎یم‎درم‎هچنآره‎تفگ‎یم‎،دوب
          ‎تصرف‎،میدوشگ‎یم‎زور‎یور‎هب‎مشچ‎دیما‎اب‎ناهاگحبص‎،میدیباوخ‎یم‎تحار ‎هک‎یگنهرف‎هب‎هجوت‎اب‎نم‎!تسا‎ییوشانز‎یگدنز‎ناطلس‎درم‎،دناسرب‎ماجنا‎هب
          ‎ادج‎مه‎زا‎تسخن‎یاهلاس‎نامه‎شاک‎.میربب‎هانپ‎وت‎شوغآ‎هب‎لقادح‎میتفای‎یم ‎یم‎هفلاک‎و‎هتسخ‎هاگ‎یلو‎،مدوب‎شا‎عبات‎یدودح‎ات‎،مدوب‎هدــش‎گرزب‎نآ‎رد
          ‎یاهلاس‎نیرتروشرپ‎و‎نیرتهب‎رد‎،ار‎جنر‎و‎درد‎یاهلاس‎همه‎نیا‎ام‎ات‎دیدش‎یم ‎یلو‎،مدرب‎یم‎هانپ‎مردام‎هب‎و‎هدرک‎رهق‎شا‎هناخ‎زا‎،مدرک‎یم‎شروــش‎،مدش
          ‎نامه‎امش‎شاک‎،میدیشک‎یمن‎دوخ‎ناوت‎ان‎و‎فیعض‎یاه‎هناش‎رب‎نام‎یگدنز ‎بوخ‎اب‎دیاب‎تفگ‎یم‎و‎درک‎یم‎هناور‎ارم‎تعاس‎دنچ‎زا‎دعب‎زین‎مردام‎هنافساتم
          ‎یاهلاس‎و‎یناوجون‎نیریش‎معط‎ام‎ات‎،دیدرک‎یم‎ادج‎ار‎نات‎هار‎تسخن‎یاهلاس ‎هب‎ار‎اه‎هچب‎تیلوئسم‎وت‎،یتسه‎دنزرف‎3‎ردام‎رگید‎وت‎!یزاسب‎تا‎یگدنز‎دب‎و
                           .میدیمهف‎یم‎ار‎نام‎غولب‎نیزاغآ ‎رفس‎هب‎میمصت‎مرهوش‎هک‎یزور‎.یرادن‎قلعت‎تدوخ‎هب‎رگید‎وت‎،یراد‎هدهع

          ‎یادرف‎و‎متسیرگ‎هتفر‎یاهلاس‎نآ‎همه‎یارب‎وا‎اب‎و‎متفرگ‎شوغآ‎هب‎ار‎مکرتخد‎... ‎اکیرمآ‎و‎اپورا‎رد‎یراج‎نیناوق‎مدوب‎هدینش‎نوچ‎مدــش‎لاحشوخ‎نم‎،تفرگ
          ‎یگدنز‎نیا‎فیلکت‎متساوخ‎وا‎زا‎،مدرب‎ناروتسر‎هب‎دوخ‎اب‎ار‎مرهوش‎زور‎نامه ‎ییوگروز‎هلئسم‎و‎دنهدیم‎نانز‎هب‎ادتبا‎ار‎قح‎یا‎هنیمز‎ره‎رد‎،تسا‎نانز‎یماح
          ‎ات‎متساوخ‎وا‎زا‎،دنک‎ادج‎نم‎زا‎ار‎شهار‎متساوخ‎وا‎زا‎،دنک‎نشور‎ار‎هتفــشآ ‎نکش‎نادند‎و‎تخس‎خساپ‎اب‎،تنوشخ‎و‎کتک‎هدرکن‎یادخ‎،اهیزابرلااس‎،اهدرم
          ‎نآ‎متفگ‎وا‎هب‎.دنک‎نشور‎ار‎زیچ‎همه‎فیلکت‎،رگید‎یزور‎زیگنا‎مغ‎غولطزا‎لبق ‎ماجنارسو‎مشاب‎رفس‎نیا‎ریگیپ‎اعیرس‎ات‎تشاداو‎ارم‎نیمهو‎دوشیم‎وربور‎ینوناق
          ‎،مداد‎رده‎هب‎ناسآ‎هچ‎،مدرک‎لمحت‎اه‎هچب‎رطاخ‎هب‎دوخ‎لایخ‎هب‎هک‎اهلاس‎همه ‎و‎ثحب‎هب‎نامراک‎،میدوب‎ریگرد‎زین‎هار‎نایم‎رد‎هچرگ‎،میدمآ‎نیمزرس‎نیا‎هب‎زین
             .مدرک‎رتسکاخ‎میاه‎هچب‎یارب‎هچ‎و‎دوخ‎یارب‎هچ‎ار‎یبوخ‎یاهلاس‎هچ ‎فرح‎،مدروآ‎یم‎ماود‎اه‎هچب‎رطاخب‎نم‎یلو‎،دیشک‎یم‎زین‎دروخو‎دز‎و‎لدج
                                         ‎لقتسم‎راک‎مرهوش‎،میداتفا‎اج‎رورم‎هب‎اجنیا‎رد‎ات‎،متشاد‎هدنیآ‎هب‎دیما‎،مدز‎یمن
          ‎زا‎هرابود‎ار‎یگدنز‎نم‎،دنک‎یمن‎قرف‎نم‎یارب‎رگید‎یلو‎،دمآ‎دوخ‎هب‎مرهوش
                                         ‎لادج‎و‎گنج‎یارب‎هنحص‎ود‎لااح‎یلو‎،مدش‎شروای‎مه‎نم‎،درک‎عورش‎ار‎دوخ
          ‎هرابود‎ار‎متشونرس‎هک‎قیمع‎یتخانش‎،متخانش‎ما‎هلاس‎15‎کرتخد‎مشچ‎هچیرد
                                                 .دوب‎نامراک‎رس‎هنحص‎نیمود‎و‎هناخ‎هنحص‎نیلوا‎،میتشاد
                                    .دز‎مقر
                                         ‎هک‎دیمهف‎مرهوش‎و‎دیشک‎قلاط‎لیکو‎یتح‎و‎سانشناور‎هب‎نامراک‎راب‎ود‎یکی
                                         ‎هب‎مناوت‎یم‎نم‎دراوم‎زا‎یرایسب‎رد‎،درادن‎قلعت‎وا‎هب‎اه‎قح‎همه‎نیمزرس‎نیارد
                                         ‎بحاص‎دراد‎هچنآ‎همه‎زا‎یمین‎اهنت‎هن‎مناوت‎یم‎،مزادنیب‎رس‎درد‎هب‎ار‎وا‎یتحار
                                         ‎دوخب‎دوخ‎و‎دزادرپب‎ار‎نام‎نادنزرف‎و‎نم‎جراخم‎همه‎منک‎شراداو‎هکلب‎،موش
                                          .درک‎هصلاخ‎هناخ‎نورد‎نامه‎هب‎ار‎هیضق‎و‎هدمآ‎هاتوک‎ارهاظ‎،لئاسم‎نیمه‎اب

                                         ‎هچب‎،دوب‎میاه‎هچب‎رطاخ‎هب‎اهنت‎،درم‎نیا‎لمحت‎و‎عضو‎نیا‎شریذپ‎نم‎یارــب
             ‌
          :ليميا‌زا‌ديناوتيم‌ناناوج‌يللملا‌نيب‌هلجم‌ريبدرس‌يياكذ‌يدهم‌اب‌‌سامت‌يارب ‎نیا‎همه‎هب‎نت‎متفگ‎یم‎دوخ‎اب‎،دندوب‎15‎و‎،13‎،10‎نینــس‎رد‎زونه‎هک‎ییاه
                .دييامن‌هدافتسا‌‌editor@javanan.com‌       ‎ار‎دوخ‎هشیمه‎یارب‎دعب‎،دننک‎زاورپ‎مکچوک‎ناگدنرپ‎ات‎مهدیم‎اه‎جنر‎و‎درد
                      ‌
          دينك‌هعلاطم www.javanan.com‌:تياس‌بو‌رد‌ار‌ريبدرس‌تشادداي‌ويشرآ

       7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12