Page 17 - Javanan Magazine Issue #1884
P. 17

:تروسمه مایل
        ISSUE No. 1884
        JAVANAN                               دیفم و بلاج میارب یراوخهایگ ادتبا

                                          مندب مدرک ساسحا رورم هب یلو ،دوب
                          :نوسکج لا لئوماس
                                          دراد زاین تشوگ هب اذغ هب یروجدب
        ،نازرات رد یزاب نامز ات مداد تسد زا نزو یلک مدــش راوخهایگ نم هک راب نیلوا  اب و مدرک یم یگتسخ ساسحا نوچ
                .مدرک فقوتم ار یراوخهایگ و مدرک یم هفاضا ار منزو دیاب  و رتهب ملاح ،اهاذغ هــب ندروآ یور
                                                    .دش رتهب                                              :زمایلیو یدنو


                                         یلو مدوب یعقاو ناگو کی نم
                                         نم یمسج یاه یتحاران یتقو
                                         دندرک هیصوت اهرتکد دش عورش
                                         .مشکب یراوخهایگ زا تسد دیاب                          :موتیت گنینچ

                  رد ،دوب ناود انیج مرــسمه هک ینامز

                  یلو میدرک عورش ار ناگو 2012 لاس
                  دوخ رد ارنآ هــمادا تردق مادکچیه
                    .میدرک شیاهر هار همین و میدیدن

      17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22