Page 19 - Javanan Magazine Issue #1884
P. 19

ISSUE No. 1871
        JAVANAN                   انیریا ییایور درم                         نیترام یکیر قلاط

        سلاجم و لفاحم رد روضح ودنیا نوچ دش یدج رگید ،کیاش انیریا و یدرب مات هطبار  قلاط فسوی ناج دوخ رنتراپ زا داد ربخ ،ییوکیروتروپ فورعم هدنناوخ نیترام یکیر ...
        نم یاهایور درم مات هک دیسیونب تفگ ناراگنربخ هب انیریا .دندرک ینلع ار اه ناروتسر و .دننک یتسرپرس اهنآ زا کرتشم روطب تسا رارق و دنراد مه دنزرف ود ودنیا .تسا هتفرگ
                      .مینک جودزا یدوزب میراد دصق ام و تسا هدوب
                                           دش شردام شودقاس یلیام


                دریگ یم قلاط سانوج وج                سوریاس شیت جاودزا مسارم رد لبق هتفه
                                          رگیزاب لسروپ کنیمود اب سوریاس یلیام ردام
        و ،دریگ یم قلاط یفوس شرسمه زا درک ملاعا لبق هتفه سانوج ناردارب زا یکی وج  دوخ هلاس 56 ردام شودقاس یلیام ،ینویزیولت
                                          کی مه شیت قباس رهوش سوریاس یر یلیب و دوب
                        .درادن یا هجیتن مه رگید ردارب ود تملاسم
                                          .داتسرف داماد و سورع یارب گرزب رایسب لگ دبس

      19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24