Page 7 - Bonhams September 11 2018 New York Japanese & Korean Works of Art
P. 7

1006
                               YASHIMA GAKUTEI (1786-1868), ISSHUSAI KUNIKAZU (1848-
                               1868), UTAGAWA KUNISADA I (TOYOKUNI III, 1786-1864),
                               UTAGAWA KUNISADA II (KUNIMASA III, TOYOKUNI IV, 1823-
                               1880), AND UTAGAWA HIROSHIGE II (SHIGENOBU, 1826-1869)
                               Edo period (1615-1868), circa 1834-1864
                               Comprising two oban yoko-e, a chuban yoko-e and an oban tate-e
                               print; Osaka Ajikawa Tenpozan Amayatori (Osaka’s Aji River from the
                               Rain Shelter on Mount Tenpo), circa 1834, signed Gogaku; Sagami,
                               Actors Arashi Rikan III as Yamauba and Arashi Rikan II as Sakata
                               Kintoki, from the series Dai Nippon rokuju-yo-shu (The 60-odd
                               Provinces of Great Japan), circa 1862, signed Kunikazu ga; Sono
                               sugata yukari no utsushi-e sanju-ku (No. 39 from the series Magic
                               Lantern Slides of That Romantic Purple Figure), circa 1851, published
                               by Izumiya Ichibei (Kansendo), censor’s seals Kinugawa, Murata,
                               signed Ichiyusai Toyokuni ga; and Wakamurasaki from the series
                               Nise Genji gojuyo-jo (54 Chapters of the False Genji), circa 1864,
                               published by Tsutaya Kichizo (Koeido), signed Bichoro Kunisada hitsu
      1006                       (on main image), Ryusai (on fan inset)(4)
                               9 13/16 x 14 3/4in (24.8 x 37.5cm)
                               7 3/8 x 9 3/8in (18.5 x 24cm)
                               10 1/8 x 14 3/4in (25.6 x 37.3cm)
                               14 1/4 x 9 1/2in (36.2 x 24cm)

                               $1,000 - 1,500

                               1007
                               UTAGAWA HIROSHIGE I (1797-1858)
                               Edo period (1615-1868), circa 1833-1844
                               Comprising five oban yoko-e prints; Totsuka, Motomachi betsudo
                               (Totsuka: Motomachi Fork), first version, circa 1833-1834, publisher
                               Tsuruya Kiemon (Senkakudo), censor’s seal Kiwame; Hara, Asa no
                               Fuji (Hara: Mount Fuji in the Morning), circa 1833-1834; Odawara,
                               Sakawagawa kachiwatashi (Odawara: Fording the Sakawa River),
                               circa 1841-1844; Kuwana, Kaijo Shichiri no watashiguchi (Kuwana:
                               Sea Ferry Terminal at Shichiri), circa 1841-1844; and Narumi,
                               meibutsu Arimatsu shibori (Narumi: Famous Arimatsu Tie-Dyed
                               Fabric), circa 1833-1834, publisher Takenouchi Magohachi (Hoeido);
                               all from the series Tokaido gojusan tsugi no uchi (53 Stations of the
                               Tokaido Road), each signed Hiroshige ga(5)
                               9 x 14in (22.8 x 35.5cm) each approximately
                               $1,800 - 2,500
      1007
                               1008
                               UTAGAWA HIROSHIGE I (1797-1858)
                               Edo period (1615-1868), circa 1843-1853
                               Comprising three aiban yoko-e and two oban yoko-e prints; Ishibe,
                               Oiso, and Tsuchiyama, Suzukayama uchu no zu (Tsuchiyama: The
                               Suzuka Mountains in the Rain), each from the series Tokaido gojusan
                               tsugi no uchi (53 Stations of the Tokaido Road), circa 1843-1847,
                               censor’s seal Hama, signed Hiroshige ga; Asukayama hanami no
                               zu (Cherry-blossom Viewing at Asuka Hill), censor’s seals Kinugasa,
                               Murata, Ushi machi, and Shin Yoshiwara Nihon-zutsumi mikaeri no
                               yanagi (The Willow Tree of Farewells to Guests at Nihon Embankment
                               in the New Yoshiwara), censor’s seals Mera, Watanabe, Ushi juni,
                               both from the series Edo meisho (Famous Places in Edo), circa 1853,
                               published by Yamadaya Shojiro, signed Hiroshige ga(5)
                               8 3/8 x 12 1/2in (21 x 32cm) each approximately
                               9 3/4 x 13 7/8in (25 x 35.5cm) each approximately
                               $1,200 - 1,800
      1008
      6 | BONHAMS
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12