Page 12 - นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
P. 12

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


          2.2 เป็นการกระท าตามสัญญาเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลสวนบุคคล
                                    ่
          2.3 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลอื่น
            เมื่อเจ้าของข้อมูลไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้

          2.4 เมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
            ประเทศปลายทางไม่เพียงพอ
          2.5 เป็นการจ าเป็นเพื่อด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ

          2.6 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
        3. การโอนถ่ายและการประมวลผลข้อมูลต้องด าเนินการด้วยวิธีที่ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความ

          ปลอดภัยของบริษัทฯ พร้อมทั้งสอดคล้องกับนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและกระบวนการ
          ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ


        ส่วนที่ 5 การควบคุมหน่วยงานภายนอกที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Controlling other parties
        involving the processing of personal data)


        หน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในสัญญาระหว่างบริษัทฯ
        และหน่วยงานภายนอก โดยจะต้องครอบคลุมเนื้อหาอย่างน้อยดังต่อไปนี้

        1. ข้อตกลงการไม่เปิดเผยความลับของข้อมูล
        2. รายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

        3. การป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
        4. สิทธิของบริษัทในการตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานภายนอก
        5. มาตรการการลบ ท าลาย หรือส่งคืนข้อมูลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการประมวลผลข้อมูล

        6. การแจ้งต่อบริษัทฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล


        ส่วนที่ 6 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)


        1. บริษัทฯ จะต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่

                                              ่
          ได้รับการแต่งตั้งจะต้องมีคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสวนบุคคลกาหนด
        2. เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          2.1 ให้ค าแนะน าแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในบริษัทฯ และภายนอกบริษัทฯ ในการประมวลผลข้อมูลสวนบุคคล
                                                ่
          2.2 ตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในบริษัทฯ และภายนอกบริษัทฯ


                                          ่
          2.3 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสวนบุคคล
                               ่
          2.4 ให้ค าแนะน าในการวิเคราะห์ผลกระทบของข้อมูลสวนบุคคล
                                           ู
          2.5 รายงานผลการปฏิบัติงานเกยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้บริหารสงสุดของบริษัทฯ
                       ี่
        3. บริษัทฯ จะต้องแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
          ส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด

      สายงานก ากับดูแลกิจการ I บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)             12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17