Page 13 - นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
P. 13

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


        ส่วนที่ 7 การออกแบบโดยค านึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy by Design)


        บริษัทฯ จะต้องค านึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบผลตภัณฑ์หรือการให้บริการ
                                           ิ
        โดยค านึงถึงหลักการดังต่อไปนี้
        1. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจ ากัด
                   ่
        2. การประมวลผลข้อมูลสวนบุคคลอย่างจ ากด
                          ั
        3. ความถูกต้อง และคุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล
        4. การระบุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลขั้นต ่า

        5. การลบ ท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
        6. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บไว้ชั่วคราวในระหว่างการประมวลผล
                     ่
        7. ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลสวนบุคคล
                   ี่
        8. มาตรการในการแลกเปลยนข้อมูลส่วนบุคคล

        ส่วนที่ 8 การวิเคราะห์ผลกระทบของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Impact Assessment)


        1. ส านักงานธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Office - DGO) และ ทีม Data Protection จะต้องเป็น
          ผู้จัดท าระเบียบปฏิบัติในการวิเคราะห์ผลกระทบของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Impact
          Assessment Procedure) และมีการทบทวนระเบียบปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ

        2. ส านักงานธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Office - DGO) และ ทีม Data Protection ต้องเป็น
          ผู้จัดท าและทบทวนการประเมินผลกระทบของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Impact Assessment)

          ร่วมกับหน่วยธุรกจกอนริเริ่มด าเนินกจกรรมทางธรกจ โครงการ หรือการกระท าอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกดผลกระทบ
                  ่
                                                ิ
                               ิ
                             ุ
                 ิ
                         ิ
          ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
        ส่วนที่ 9 ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Security)
        1. บริษัทฯ ต้องเก็บข้อมูลเป็นความลับและเปิดเผยต่อบุคลากรที่ได้รับอนุญาตตามข้อก าหนดทางกฎหมายและ
          กฎเกณฑ์ที่บังคับใช้เท่านั้น

        2. ส านักงานธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Office - DGO) และหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องต้องร่วม
          ด าเนินการให้มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องมีสิทธิในการเข้าถึง
          ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จ าเป็น

        3. การขอสิทธิเพื่อเข้าถึงข้อมูลนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ดูแลข้อมูล และ/หรือ
          ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้เป็นผู้พิจารณา

        4. การด าเนินการทางเทคนิคในการให้สิทธิเข้าถึงข้อมูลต้องเป็นไปตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย
          สารสนเทศและกระบวนการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
        5. ในกรณีที่มีการว่าจ้างผู้ให้บริการจากภายนอกซึ่งต้องมีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องมี

          กระบวนการท าลาย หรือลบข้อมูล ตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ      สายงานก ากับดูแลกิจการ I บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)             13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18