Page 2 - Electronic Transaction Laws, 2560_Neat
P. 2

รวมกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

                      และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                          พ.ศ. ๒๕๖๐
          ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์

          ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
          รวบรวมและจัดพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๖๐                                  สำ นักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ก
                                  สำ นักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
   1   2   3   4   5   6   7