Page 4 - Electronic Transaction Laws, 2560_Neat
P. 4

ค�ำน�ำ             ในกำรด�ำรงชีวิตประจ�ำวันของเรำทุกคนต้องอยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมำยที่รัฐได้ตรำขึ้น
          เพื่อควำมสงบเรียบร้อยของสังคมทั้งทำงตรงและทำงอ้อม กฎหมำยที่ออกมำบังคับใช้ในปัจจุบันมีมำกมำยหลำย
          ฉบับยำกที่จะจดจ�ำได้ทั้งหมด แต่ผู้ปฏิบัติงำนจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องรู้และเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ในเนื้อหำสำระของ
          กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งำนหรือกิจกำรนั้น ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
          และประสิทธิผล
             หนังสือเล่มนี้เป็นกำรรวบรวมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
          ไว้เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำอ้ำงอิงและกำรปฏิบัติงำนของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะเป็นประโยชน์
          ต่อทุกท่ำน                                             คณะผู้จัดท�ำ


                                  สำ นักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ค
                                  สำ นักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
   1   2   3   4   5   6   7   8   9