Page 37 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 37

  อุปกรณ์ช่วยชีวิตและเสริมความปลอดภัยมากมาย เพียบพร้อมไปหมด (ตามภาพประกอบที่นําามา แสดงได้แค่บางส่วน)
สรุปว่าทุกๆคนท่ีร่วมเดินทาง สามารถทําา การบ้านท่ีได้รับมอบหมายท้ัง 6 ข้อ ได้สําาเร็จ อย่างง่ายดาย
ส่วนที่ผมเปิดประเด็นไว้ในต้นเรื่องว่า ผู้ร่วม เดินทาง “ได้อะไรกลับมาบ้าง?”...ก็ขออธิบาย เป็นข้อๆ ดังนี้
1. ให้ถ่ายภาพเครื่องดับเพลิง เพราะ ต้องการให้ผู้ทําาการบ้านเห็นว่า ในประเทศเกาหลี เขามีเคร่ืองดับเพลิงติดตั้งอยู่ทุกท่ี โดยวางอยู่บน พื้น เพ่ือให้หยิบใช้ได้ง่าย และมีจําานวนเพียงพอที่
จะหยิบฉวยมาระงับเหตุเบ้ืองต้นได้รวดเร็วทัน การณ์ ...ท่ีสําาคัญคือ เขารู้ว่าควรใช้เคร่ืองดับเพลิง อะไร ดับไฟที่เกิดจากวัตถุชื้อเพลิงอะไร เช่น เขา จะไม่ใช้เคร่ืองดับเพลิงผงเคมีแห้ง Dry Chemical Powder ติดตั้งในถํา้าเหมืองทอง “ควังเมียง” ซ่ึง เป็นที่อับอากาศ เพราะจะทําาให้ฝุ่นผงเคมีจาก เคร่ืองดับเพลิงฟุ้งกระจายจนไม่สามารถมองเห็น ได้ เขาจะใช้สารเคมีเหลว (Wet Chemical) เป็นต้น
และเกาหลีไม่อายท่ีจะนําาเครื่องดับเพลิงติด ตั้งไว้ในที่ๆ สําาคัญๆ เช่น ข้างแท่นพระท่ีน่ังของ กษัตริย์ในพระราชวังเคียงบ๊อก
20
2. ไฟฉายฉุกเฉิน (Flash Light) ที่หยิบ ใช้ได้ทันทีในห้องโรงแรม เมื่อไฟฟ้าดับ
ของรอกหนีไฟ คล้องตัว แล้วเคล่ือนลงจากอาคาร สูงได้ทันที
ผมไม่ค่อยห่วงคนที่จะตกเป็นเหยื่อเพลิง ไหม้ในอาคารสูง ท่ีสามารถช่วยตัวเองได้มากนัก เพราะเขาคงใช้ทางหนีไฟ หรือการช่วยเหลือจาก หน่วยงานมืออาชีพได้ ไม่ยาก
 3. หน้ากากกันควัน (Smoke Mask) ซึ่ง เป็นข้อกําาหนดกฏหมายของประเทสเกาหลีที่ใน ทุกๆ ห้องพักในโรงแรม จะต้องมีหน้ากากกัน ควัน เมื่อมีเหตุไฟไหม้ ผู้พักอาศัยในห้องพักจะนําา หน้ากากครอบศรีษะ หนีให้รอดสู่ที่ปลอดภัย ไร้ ควัน
  4. “รอกหนีไฟ” (Fire Escape Device) สมาคมฯ FARA โดยผู้เขียน ได้เคยไปศึกษาอบรม การช่วยชีวิตในอาคารสูงจากประเทศเกาหลี เม่ือ ประมาณ ค.ศ. 1989 ซ่ึงเป็นคร้ังแรกที่ได้รู้จัก อุปกรณ์ชนิดนี้ และได้รับทราบว่าเป็นอุปกรณ์ท่ี ประเทศเกาหลีกําาหนดให้โรงแรม โรงพยาบาล อาคารสูง จะต้องมีติดตั้งไว้ประจําา ตั้งแต่ช้ัน 3 ขึ้นไป เพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ โดย สามารถนําามาใช้ช่วยชีวิตตนเอง โดยนําาเข็มขัด
ISSUE3.VOLUME23.NOVEMBER2016-JANUARY2017
         ย
ค
ั
ั
ภ
ี
ค
ม
ค
ั
ภ
ี
ร
์
อ

   35   36   37   38   39