Page 40 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 40

   วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ประเทศซาอุดิอารเบีย โรงพยาบาลกลาง ญีชาน เจเนอรัล เมืองจาซาน มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 25 คน บาดเจ็บกว่า 100 คน
ต้นเพลิง เกิดขึ้นบริเวณแผนกผู้ป่วยวิกฤติICUต่อเนื่องแผนกสูติ นารีเวช ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 1 มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าช่วยเหลือ 21 ทีม
ความสูญเสียบางส่วนเหล่านี้ ถ้าผู้เสียชีวิตไม่ใช่ญาติพี่น้องของเรา เราคงไม่รู้สึกอะไร แต่วันหนึ่ง เกิดขึ้นกับเรา หรือผู้ที่เรารัก...วันนั้น ....? ทุกวันนี้ โรงพยาบาลใหญ่ๆ ในโลกใบนี้ มีความสูงขึ้น และมีจําานวน มากขึ้นทุกวัน ดังตัวอย่างรายชื่อ “โรงพยาบาลอาคารสูง” (จาก WIKIPEDIA ดังต่อไปนี้)
 No.
 Building
 City
 Country
 Metres
 Feet
 Floors
 Year
 1
 Outpatient Center, Houston Methodist Hospital
 Houston
 United States
 156.05
 512
 26
 2010
 2
 Tower at Guy's Hospital
 London
 United Kingdom
 148.65
 488
 34
 1974
 3
 Li Shu Pui Building at Hong Kong Sanatorium & Hospital
 Hong Kong
 China
 148.5
 487
 38
 2008
  4
O'Quinn Medical Tower at Baylor St. Luke's Medical Center (TMC)
 Houston
United States
 145.3
 477
 29
 1990
 5
 Block K, Queen Mary Hospital
 Hong Kong
 China
 137
 449
 27
 1991
 6
 Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago
 Chicago
 United States
 134
 442
 24
 2012
 7
 Northwestern Memorial Hospital Galter Pavilion
 Chicago
 United States
 123
 402
 22
 1997
  8
 Herlev Hospital
  Herlev
 Denmark
 120
 394
 25
  1976
  9
Instituto do Cancer de Sao Paulo Octavio Frias de Oliveira
 Sao Paulo
Brazil
 120
 394
 23
 2008
 10
 Southwest Hospital Surgery Tower
 Chongqing
 China
 120
 394
 25
 2003
  11
 King Chulalongkorn Memorial Hospital Bhumisirimangkhlanusorn Building
  Bangkok
 Thailand
 142
 465
 29
  2013
 นค่ีอื โรงพยาบาลอาคารสงูทเ่ีขามาจดัอนัดบักนั แตใ่นความเหน็ ของผู้เขียนที่มีประสบการณ์ในการจัดทําาแผนฉุกเฉินของโรง พยาบาลมากว่า 100 โรง ผมว่า 3 ช้ันก็สูงแล้วครับ !!!...
ด้วยเหตุนี้ สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA ร่วมกับ โรง พยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จึงได้ร่วมกันจัด “โครงการช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤติในโรงพยาบาลอาคารสูง” (A Rescue System for Critical Patients Admitted in High-rise Hospital Building) เรียกสั้นๆว่า HHS : High-rise Hospital Safety ซึ่งทําาการศึกษาอย่าง เป็นระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ
✦ ผู้บริหารโรงพยาบาลผู้ริเริ่ม(เชียงรายประชานุเคราะห์)
✦ ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคม ฯ FARA และองค์กรเครือข่าย
✦ หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤติ จากท้ังโรงพยาบาลผู้ริเร่ิม และโรง
พยาบาลเครือข่าย กว่า 15 โรงท่ัวประเทศ
✦ สมาชิกสภาทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ERT : Emergency Response
Team จากโรงพยาบาลท่ัวประเทศ
✦ สมาพันธ์การช่วยชีวิตดับเพลิงและกู้ภัยแห่งเอเซียAPFA
คณะทําางานได้ออกแบบสอบถาม ไปยังกลุ่มเป้าหมาย คือ หอผู้ป่วย วิกฤติในโรงพยาบาลต่างๆ กว่า 15 โรง จนได้รับคําาตอบ เพ่ือนําามา จําาลองปฏิบัติ และจะได้อภิปรายสรุปก่อนจัดทําาเป็นคู่มือในที่สุด
... แมโ้ ครงการนย้ี งั ไมถ่ งึ ปลายทางทค่ี ณะทาํา งานตง้ั วตั ถปุ ระสงคเ์ อาไว้
... ผมขออนุญาตนําาผลการศึกษาในขั้นต้น มาเผยแพร่ให้ท่านผู้อ่าน ใน TEMCA Magazine ได้รับทราบไว้ก่อน เผื่อว่าท่านที่เก่ียวข้องจะได้ ช่วยกันเพิ่มเติม เสริมความรู้ให้กับโครงการณน้ีให้สมบูรณ์มากขึ้น เพื่อ ประโยชน์ในการจัดการความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ในโรง พยาบาลต่อไป
คณะทําางานได้เริ่มออกแบบคําาถาม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย วิกฤติ โรงพยาบาลเครือข่าย ร่วมกันตอบ (คําาตอบบางส่วนจากหอผู้ป่วย วกิ ฤตโิ รงพยาบาลอาคารสงู จะไดน้ าํา เสนอในฉบบั ตอ่ ไป ซง่ึ สามารถตรวจ สอบข้อเท็จจริงได้จากโครงการ HHS อ.จงกลณี โทร. 081-639-3529 สมาคมฯ FARA และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พยาบาล
 16
ISSUE4.VOLUME23.FEBRUARY-APRIL2017
         ย
ค
ั
ั
ภ
ี
ค
ม
ค
ั
ภ
ี
ร
์
อ
   38   39   40   41   42