Page 7 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 7

               ชุดผจญเพลิง หมวก เสื้อ ถุงมือ กางเกง รองเท้า
 ไฟฉาย ความส่วางสูง (ติดหมวกหรือร่างกายได้)
 เชือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว (Rescue Rope)
อยา่ งไรกด็ ี อยา่ ลมื วา่ การเขา้ ไปคน้ หานน้ั จะตอ้ งใชว้ ธิ รี ะบายอากาศ
ช่วยด้วย (PPV) Positive Ventilation
เทคนิคและวิธีการ
1. กรเข้ค้นหผู้ประสบภัย
1.1 การเลือกทางเข้าอาคาร
 ให้ใช้ประตูที่เป็นทางเข้า-ออกเป็นประจําาก่อนเสมอ
 การเข้าไปในห้องที่มีควัน
- ย่อหรือก้มตัวให้ตํา่า
- จบั ลกู บดิ ดนั หรอื เปดิ ออกชา้ ๆ เพอ่ื ปอ้ งกนั เปลวไฟแลบ
- สวมใสห่ นา้ กากกนั ควนั พษิ แบบมถี งั อดั อากาศ (BA.) ตลอด
เวลาท่ีอยู่ในบริเวณมีควัน
- ระวังอุปกรณ์และสายไฟฟ้าใช้หลังมือสัมผัส (หากใช้
หน้ามือ ถ้ามีกระแสไฟฟ้า มือจะกําาติดมือ)
1.2 การค้นหาบุคคลที่ประสบภัย
 ใช้ผ้าหนาๆ หรือผ้าห่มคลุมร่างกายผู้ประสบภัย ดับเปลวไฟ  พยายามดับไฟ โดยใช้นํา้าหรือซีโอทู และ
- ปลดเครือคลุมศีรษะออกทันที
- ใช้วิธีกลิ้งตัวไปรอบๆ บนพื้น พยายามอย่าให้ผู้ประสบ ภัยวิ่งหรือยืน (Stop Drop and Roll)
2.2 การลําาเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินจากที่สูง
 ใช้รอกหนีไฟ (หาความรู้ได้จาก www.fire4fara.com)
ฉีกผ้าปูท่ีนอน ผ้าม่าน หรือเสื้อผ้าต่อกันแล้วผูกเป็นเงื่อน บ่วงรอบใต้แขนผู้ประสบภัย หย่อนลงมา เมื่อหาเชือกไม่ได้
 นําาผู้ประสบภัยแบกพาดบ่าพาลงมาช้ันล่าง  ถ้าผู้ประสบภัยหมดสติ
- จัดท่านอนหงายใช้มือช้อนคอผู้ประสบภัยโดยดึงคอเสื้อ บริเวณด้านหลัง แล้วลากถอยหลัง หรือ จะดึงบริเวณปลายเท้าก็ได้ โดยจับมือของผู้ประสบภัยท้ัง 2 ข้างขึ้นไปวางไว้ด้านบน ผู้ช่วยเหลือจับ ท่ีข้อเท้า แล้วลากถอยหลัง (ท่าดึงหนีบนพ้ืนเรียบ)
- ใช้ผ้าผูกข้อมือทั้ง 2 ข้าง นั่งคร่อมให้ข้อมือของประสบ ภัยคล้องรอบคอตัวเรา แล้วคลานออกมา (ท่าเสือคาบเหยื่อ)
- ใช้เปลผ้าใบSoftStretcherนําาออกมา
2.3 การหาทางออกฉุกเฉิน
 เจ้าหน้าท่ีและผู้ช่วยเหลือจะต้องคุ้นเคยกับสถานท่ี
 ท่อทาง รางน้ําา แป๊บ เฉลียง หน้าต่าง ใช้เป็นท่ีหมายทางลง ฉุกเฉินได้ (สอบถามจากเจ้าของพื้นท่ีให้ชัดเจน)
 เชือก รอก สําาหรับยกสรรพสิ่งของ
 เสอ้ื ผา้ ผา้ หม่ และเศษผา้ เหนยี วๆ ฉกี ผกู ตอ่ กนั สาํา หรบั หยอ่ น ตัวลงได้
 ใช้ทางลงฉุกเฉิน ถ้ามี
 การลงบนัไดในหอ้งทอ่ีงไมเ่หน็ทางใหใ้ชว้ธิถีอยหลงัเทา้แตะ นําาทาง
  


เสมอ
ค้นจากชั้นบน-ล่างของอาคาร ค้นรอบๆ ห้องที่สงสัยมีคนถูกกักขัง
- สัมผัสฝาผนังรอบๆ ห้อง แล้วเดินตัดมุมห้อง
- ใช้สาวยช่วยชีวิต (เชือก) เป็นอาณัติสัญญาณติดต่อภาย
นอก
ควรคน้ หาเดก็ และสตรบี รเิ วณใตเ้ ตยี ง, ต,ู้ โตะ๊ , หอ้ งนา้ํา ฯลฯ ทางข้ึน-ลง และบันได ควรใช้ทางที่ชิดกับผนังที่แข็งแรง
พ้ืนห้องต้องทดลองยันหรือเหยียบเบาๆ ก่อน โดยเฉพาะพื้น ส่วนกลางของห้อง
2. กรช่วยชีวิตบุคคลท่ีติดอยู่ในบริเวณอันตรย
2.1 ผู้ประสบภัยมีเสื้อผ้าติดไฟ



อาคารหลังอื่นๆ ท่ีต่อเน่ือง อาจจะใช้เป็นทางผ่านได้
 ★ แนวทางการค้นหาผู้ประสบภัยท่ีอาจติดอยู่ในอาคาร (ดูที่เส้นประ-----)
14
ถ้าหลงอยู่ในห้องที่มีควัน พยายามอยู่ชิดผนังห้อง ทําาตัวตํา่าที่สุด ฟังเสียง แล้วค่อยๆ สืบเท้าหาทางออก
2.4 ผู้รับบาดเจ็บถูกไฟฟ้าดูด
 อยา่ ใหร้ า่ งกายของเราถกู ตอ้ งตวั ผปู้ ระสบภยั หรอื วตั ถทุ เ่ี ปน็ สื่อไฟฟ้า
 หาทางตัดสวิตช์ไฟฟ้าทันที
 ผชู้ ว่ ยเหลอื จะตอ้ งหาวตั ถทุ เ่ี ปน็ ฉนวนไฟฟา้ ปพู น้ื เชน่ กระดาษ ไม้ กระดาน ผ้าแห้ง หรือเปลผ้าใบ Soft Stretcher
 ใช้ไม้แห้งหรือวุตถุที่ไม่ใช่สื่อไฟฟ้า เขี่ยสายไฟออกจากตัวผู้ ประสบภัย ตรงส่วนที่ร่างกายถูกไฟฟ้าดูด
 เมื่อนําาผู้ประสบภัยออกมาพ้นบริเวณแล้ว ให้ทําาการปฐม พยาบาล (และ CPR ถ้าจําาเป็น) จนกว่าจะถึงมือแพทย์
ISSUE4.VOLUME20.FEBRUARY-APRIL2014
            ษ
ส
ศ
เ
ิ
พ
ก
ู๊
ป
   5   6   7   8   9