Page 9 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 9

               ★ การวางกําาลังและการจัดทีมดับเพลิงที่เกิดขึ้นในอาคาร
 ★ การจัดทีมดับเพลิงในอาคารและที่อับ คับแคบ
 ★ ระดับความร้อนภายในอาคาร
 ครับ...นี่คือส่วนหนึ่งเรื่องควมปลอดภัยในอครสูง ที่ ”สกู๊ปพิเศษ” ฉบับนี้ได้คัดลอกมให้ท่นผู้อ่นได้รับรู้ถึงกรป้องกัน หรือกรตั้งรับ เมื่อมีภัยมถึง แม้ว่จะเป็นเพียงส่วนเล็กน้อย แต่คุณประโยชน์ของเนื้อหที่นํามนี้มีค่อนันต์อย่งใหญ่หลวงเลยทีเดียว และในโอกสข้งหน้ “สกู๊ปพิเศษ” จะได้นําข้อมูลและบทควมเรื่อง “ความปลอดภัยในอาคารสูงเมื่อเกิดแผ่นดินไหว” มนําเสนอท่นผู้อ่นอย่งแน่นอน เพระพื้นที่ บงส่วนของประเทศไทยก็อจจะเกิดขึ้นได้ในอนคต?...แต่จะเป็นเมื่อไรนั้น ทงทีมงนจะติดต่อผู้เขียนที่มีควมเชี่ยวชญมนําเสนอต่อไป
ที่มา
“คู่มือกู้ชีวิต” โดย คุณคณาทัต จันทร์ศิริ นายกก่อตั้งสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA, รองประธานสมาพันธ์ การช่วยชีวิต ดับเพลิง และกู้ภัยแห่งเอเซีย APFA (Asia Pre-Hospital and Rescue Federation Association) www.fire4fara.com
 16
ISSUE4.VOLUME20.FEBRUARY-APRIL2014
            ษ
ส
ศ
เ
ิ
พ
ก
ู๊
ป
   7   8   9   10   11