Page 11 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 11

 แผ่นดินไหว ร้ายแรงท่ีสุดในประเทศไทย
จากเหตุการณ์ แผ่นดินไหวที่อําาเภอพาน ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว
• เชงิ ดอยสเุ ทพ อ.เมอื ง จ.เชยี งใหม่ นา้ํา ในบอ่ กระเพอ่ื ม พน้ื ดนิ ดดี ขน้ึ , บ้านไม้สองช้ัน รู้สึกเหมือนมีคล่ืนผ่าน
• คอนโด ชั้น 20 เขตลาดพร้าว กรุงเทพ รู้สึกสั่นไหว
• โรงแรมพลาซ่า แอตตินี ช้ัน 11 ถนนวิทยุ รู้สึกสั่นไหว
• สถานอี ตุ เุ กษตรเชยี งราย รสู้ กึ ถงึ แรงสน่ั ไหว 2-3 ครง้ั (สน่ั แรงมาก) • สําานักพยากรณ์ ชั้น 11 กรมอุตุนิยมวิทยา รู้สึกเวียนหัว
รายงานความเสียหายเบ้ืองต้น
• อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตึกร้าว
• ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย บ้านร้าวเกือบทุกหลังคาเรือน (ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.seismology.tmd.go.th/)
นายพงษ์ศักด์ิ วังเสมอ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย กล่าวยืนยันว่า มี
ผู้เสียชีวิต 1 ราย จากเหตุแผ่นดินไหวที่ จ.เชียงราย จากสาเหตุถูกผนัง บ้านล้มทับ เบ้ืองต้นทราบช่ือคือ นางแสง รินคําา อายุ 83 ปี อยู่บ้านเลข ที่ 136 ม.8 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
นายวรี ชยั ไชยสระแกว้ ผอู้ าํา นวยการฝา่ ยบาํา รงุ รกั ษาโยธา การไฟฟา้ ฝา่ ยผลติ แหง่ ประเทศไทย (กฟผ.) ไดเ้ ปดิ เผยกบั ผสู้ อ่ื ขา่ ววา่ หลงั เกดิ เหตุ แผน่ ดนิ ไหวเชยี งราย กม็ หี ลายๆ ฝา่ ยกงั วลวา่ ความรนุ แรงของแผน่ ดนิ ไหว ทเ่ีกดิขน้ึอาจสง่ผลกระทบตอ่เขอ่ืนใหญต่า่งๆไดน้น้ั ทางกฟผ.ขอชแ้ีจง วา่ เขอ่ื นของ กฟผ. อาทิ เขอ่ื นศรนี ครนิ ทร์ เขอ่ื นภมู พิ ล และเขอ่ื นสริ กิ ติ ์ิ ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว ประกอบกับที่ทุกเข่ือนได้ถูก ออกแบบมา เพื่อรองรับแผ่นดินไหวท่ีมีจุดศูนย์กลางที่เขื่อน ขนาด 7.0 แมกนิจูด ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัย ขณะที่ นายธนรัชต์ ภุมมะกสิกร ผู้อําานวยการเข่ือนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ออกมาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากเหตุแผ่นดินไหวเชียงราย 6.3 แมกนิจูดน้ัน ไม่มีผลกระทบต่อเขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ และเข่ือน วชิราลงกรณ์ อ.ทองผาภูมิ เนื่องจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น มีระยะ ทางไกลจากตัวเขื่อนทั้ง 2 แห่ง มากกว่า 200 กิโลเมตร
ทางด้าน นายพิสุทธ์ โชคคติวัฒน์ ผู้อําานวยการเขื่อนภูมิพล กล่าว ว่า ด้วยความที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเชียงราย เป็นเหตุให้ประชาชนใน หลายพ้ืนที่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น แต่ขอยืนยันว่า ในส่วนของ ตัวเขื่อนภูมิพล ต้ังอยู่ที่ อ.สามเงา จ.ตาก นั้น ไม่ได้รับผลกระทบ จากเหตุแผ่นดินไหวท่ีเกิดข้ึนเลย อีกท้ัง ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ บริเวณเขื่อนภูมิพล ก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติ
สําาหรับพ้ืนท่ี จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นอีกจุดที่รับรู้ถึงแรงส่ันสะเทือนของ เหตุการณ์แผ่นดินไหวเชียงรายน้ัน ด้าน นายสมหวัง ปารสุขสาร ผู้ อําานวยการเขื่อนแควน้อยบําารุงแดน กล่าวว่า เขื่อนแควน้อยบําารุงแดน ไมไ่ ดร้ บั ผลกระทบจากเหตแุ ผน่ ดนิ ไหว เนอ่ื งจากเขอ่ื นแควนอ้ ยบาํา รงุ แดน ถูกออกแบบ เพื่อรองรับแผ่นดินไหวที่มีขนาดรุนแรงไม่ตํา่ากว่า 7.0 แมกนิจูด จึงอยากขอให้ประชาชนท่ัวไปม่ันใจความแข็งแรงของตัวเข่ือน
 วันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
18:08:42 ICT
แมกนิจูด: 6.3 แมกนิจูด (กรมอุตุฯ)
ความลึก: 7.4 กิโลเมตร (5 ไมล์)
จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว: 19o41’N 99o41’E/19.68oN 99.69oE ประเทศท่ีได้รับผลกระทบ: ไทย พม่า ไม่มี สึนามิ
ผู้ประสบภัย: ผู้เสียชีวิต 1 คน ผู้บาดเจ็บ 32 คน ผู้ได้รับความเดือด
ร้อนกว่า 54,542 คน
สําานักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า จุดเหนือ
ศูนย์เกิดแผ่นดินไหวอยู่ในตําาบลทรายขาว อําาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ต่อมากรมทรัพยากรธรณี ระบุว่า การใช้เคร่ืองมือตรวจวัดได้ข้อสรุป ใหม่ว่าศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวอยู่ท่ีตําาบลดงมะดะ อําาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เนื่องจากพบแนวรอยแยกปรากฏอยู่จําานวนมาก ส่วน USGS รายงานว่าจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากอําาเภอแม่ลาว ไปทางใต้ 9 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงรายไปทาง ตะวันตกเฉียงใต้ 27 กิโลเมตร มีผู้เสียชีวิต และหลังจากนั้น มีอาฟเตอร์ ช๊อคเป็นพันคร้ัง
สําานักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว เผยพื้นท่ีรับรู้แรงสั่นสะเทือน 9 จังหวัด ภาคเหนือ คือ
1. จ.เชียงราย
2. จ.ลําาปาง
3. จ.ลําาพูน
4. กรุงเทพมหานคร 5. จ.เชียงใหม่
6. จ.น่าน
7. จ.พะเยา
8. จ.หนองคาย 9. จ.เลย
รายงานความรู้สึกส่ันไหวเบื้องต้นโดยรวมดังนี้
• อ.แม่เมาะ จ.ลําาปาง รู้สึกได้
• ถ.สุขุมวิท ซอย 4 ช้ัน 20
• อ.เมือง จ.ลําาพูน รู้สึกส่ันไหวมาก เกินนาที • ช้ัน 10 อาคารสูงท่ีรัชดา กรุงเทพ
• ซอยอารี ชั้น 18 ตึกโนเบล โคมไฟส่ันไหว • เซ็นทรัลพลาซ่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่
• คอนโดชั้น 17 อ.เมือง จ.เชียงใหม่
• สุขุมวิท ซอย 20 ช้ัน 26 รู้สึกสั่นไหว
• เขตพญาไท ชั้น 22 ของในตึกแกว่ง
   12
ISSUE1.VOLUME21.MAY-JULY2014
             ษ
ส
ศ
เ
ิ
พ
ก
ู๊
ป   9   10   11   12   13