Page 13 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 13

  14 รอยเล่ือนท่ีมีพลัง ต้องระวังภัย
1. รอยเลื่อนแม่จัน พาดผ่านอําาเภอฝาง อําาเภอแม่อาย จังหวัด เชียงใหม่ อําาเภอแม่จัน อําาเภอเชียงแสน และอําาเภอเชียงของ จังหวัด เชียงราย ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาว ประมาณ 101 กิโลเมตร
2. รอยเลื่อนแม่อิง พาดผ่านอําาเภอเทิง อําาเภอขุนตาล และอําาเภอ เชียงของ จังหวัดเชียงราย ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตก เฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 57 กิโลเมตร
3. รอยเล่ือนแม่ฮ่องสอน พาดผ่านอําาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน ในแนวทิศเหนือ-ใต้ มีความยาวประมาณ 29 กิโลเมตร
4. รอยเลื่อนเมย วางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ พาดผ่านต้ังต้น จากลําานํา้าเมย ชายแดนพม่า ต่อไปยังห้วยแม่ท้อ ลําานํา้าปิง จังหวัดตาก ไปถึงจังหวัดกําาแพงเพชร นครสวรรค์ และส้ินสุดที่จังหวัดอุทัยธานี ใน แนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีความยาวประมาณ 250 กิโลเมตร
5. รอยเล่ือนแม่ทา พาดผ่านอําาเภอแม่ทา จังหวัดลําาพูน และอําาเภอ แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ในแนวโค้งไปทางทิศตะวันออก มีความยาว ประมาณ 61 กิโลเมตร
6. รอยเลื่อนเถิน พาดผ่านอําาเภอแม่พริก อําาเภอเถิน จังหวัดลําาปาง และอําาเภอวังช้ิน จังหวัดแพร่ ในแนวโค้งในไปทางทิศตะวันตกเฉียง เหนือ มีความยาวประมาณ 103 กิโลเมตร
7. รอยเลื่อนพะเยา พาดผ่านอําาเภองาว จังหวัดลําาปาง และอําาเภอ เมือง จังหวัดพะเยา ในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ ทางด้านทิศเหนือของรอยเล่ือนท่าสี มีความยาวประมาณ 23 กิโลเมตร
8. รอยเลื่อนปัว พาดผ่านพื้นที่อําาเภอสันติสุข อําาเภอท่าวังผา อําาเภอปัว อําาเภอเชียงกลาง และอําาเภอทุ่งช้างของจังหวัดน่าน ในแนว เหนือ-ใต้ ด้วยความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร
9. รอยเล่ือนอุตรดิตถ์ พาดผ่านอําาเภอเมือง อําาเภอท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์ อําาเภอนาหม่ืน อําาเภอนาน้อย อําาเภอเวียงสา และอําาเภอ แม่จริม จังหวัดน่าน ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 150 กิโลเมตร
10. รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ พาดผ่านอําาเภอทองผาภูมิ และ อําาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-
14
ตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร
11. รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ พาดผ่านอําาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
อําาเภอศรีสวัสดิ์ และอําาเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ในแนวโค้ง เล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 62 กิโลเมตร
12. รอยเลื่อนเพชรบูรณ์ พาดผ่านอําาเภอหนองไผ่ อําาเภอเมือง อําาเภอหล่มสัก และอําาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยรอย เลื่อนบริวารในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้กับแนว ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้สลับกัน มีความยาวประมาณ 110 กิโลเมตร
13. รอยเล่ือนระนอง พาดผ่านพ้ืนท่ีตั้งแต่ จังหวัดระนอง ชุมพร ประจวบ คีรีขันธ์ และพังงา มีความยาวประมาณ 270 กิโลเมตร
14. รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย พาดผ่านอําาเภอบ้านตาขุน อําาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อําาเภอทับปุด อําาเภอเมือง จังหวัดพังงา พาดผ่าน ไปตามทะเลอันดามัน ระหว่างอําาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กับอําาเภอ เกาะยาว จังหวัดพังงา ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียง ใต้ มีความยาวประมาณ 148 กิโลเมตร
นอกจาก 14 รอยเลื่อนท่ีกรมทรัพยากรธรณีได้ประกาศออกมา อยา่ งเปน็ ทางการแลว้ สาํา นกั ขา่ วบางแหง่ ยงั เผยวา่ รอยเลอ่ื นมะยม กเ็ ปน็ อีกหนึ่งรอยเลื่อนที่มีพลังโดยรอยเลื่อนดังกล่าว จะพาดผ่านอําาเภอสอง จังหวัดแพร่ และอําาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ในแนวทิศตะวันออก เฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 22 กิโลเมตร ดังน้ัน ทุกภาคส่วนจึงควรติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของทั้ง 15 รอย เล่ือนดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
พบรอยเล่ือนจ่อเข้ากรุง
สุดเสี่ยง! อาคาร กทม.มีสิทธิ์ถล่มเป็นล้านหลัง (โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 3 ตุลาคม 2555 17:23 น.)
อึ้ง! อาคารใน กทม.ไม่ปลอดภัยกว่า 2 ล้านหลัง รับแรงแผ่นดิน ไหวไม่ได้เลย 1 ล้านหลัง นักวิชาการจี้เสริมโครงสร้างโดยเฉพาะอาคาร สาธารณะสําาคัญ หลังธรณีวิทยาพบรอยเล่ือนมีพลังที่นครนายก จ่อเข้า ใกล้ กทม.มากขึ้น ส่วนการรับมือนํา้าท่วม ซัด รบ.ทําาสวนทาง อยาก ระบายน้ําาแต่กลับถมคูคลอง ช้ี สร้างเจ้าพระยา 2 เป็นเร่ืองเพ้อฝัน แนะ ทําาโครงสร้างระบายน้ําาใต้ดิน เป็นกล่องแบบโครงสร้างทางด่วนบางนา- บางปะกง แก้ปัญหาเวนคืนที่ดินประชาชน ด้าน อ.นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ สอน รบ.ทําาสื่อสารสาธารณะขณะเกิดภัยพิบัติ ต้องต้ังทีมมอนิเตอร์สื่อ สังเกตการรับข้อมูลของประชาชน ช้ี อย่ารอแต่แถลงข่าวอย่างเดียว ส่วนสื่อมวลชนอย่าบีบคั้นนํา้าตาแหล่งข่าว และต้องตามประเด็นต่อหลัง เกิดภัยพิบัติ เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาและพัฒนา
 ISSUE1.VOLUME21.MAY-JULY2014
             ษ
ส
ศ
เ
ิ
พ
ก
ู๊
ป

   11   12   13   14   15