Page 10 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 10

 อ.คณาทัต จันทร์ศิริ
ไม่ใช่เรื่องเล็ก!!!
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ TEMCA Magazine โดย สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเคร่ืองกลไทย ที่ให้ความสําาคัญเก่ียวกับความปลอดภัยใน วิบัติภัยทั้งปวง และขอความร่วมมือกับกระผม คณาทัต จันทร์ศิริ ในนามสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA FIRE AND RESCUE ASSOCIATION เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการปกป้องชีวิตจากเหตุการณ์อันไม่คาดฝัน ซ่ึงปัจจุบันน้ี มีความรุนแรงมากข้ึนทุกที จากฉบับที่แล้ว “กู้ชีวิต-กู้ภัย กับความปลอดภัยในอาคารสูง” ที่ได้เผยแพร่ไปแล้วนั้น มีผู้ให้ความสนใจได้แสดงความคิดเห็นในเชิง สนับสนุนแนวทางการนําาเสนอเข้ามาท่ีผู้เขียน โดยเฉพาะอย่างย่ิง การช่วยชีวิตในเหตุแผ่นดินไหว ท่ีมีความรุนแรงจนเกิดความเสียหาย โดยทั่วไปท้ังโลก และคืบคลานเข้ามาถึงประเทศไทยแล้วอย่างน่าตระหนกตกใจเป็นอย่างย่ิง
ดังน้ัน TEMCA Magazine ฉบับน้ี จึงขอนําาเสนอความรู้ท่ีผู้เชี่ยวชาญทั้งในและนอกประเทศ ได้เผยแพร่ไว้อย่างกว้างขวาง เพ่ือประโยชน์ ต่อผู้อ่านทุกท่าน จะได้นําาไปจัดระบบการป้องกัน และสามารถปฏิบัติได้ในภาวะอันไม่พึงปรารถนาในอนาคต คือ เหตุแผ่นดินไหว ซ่ึงผม เชื่อว่าทุกท่านคงเห็นด้วยกับผมแล้วว่า......
......แผ่นดินไหวเมืองไทย...ไม่ใช่เรื่องเล็ก !!!
               ISSUE1.VOLUME21.MAY-JULY2014
11
             ป
ู๊
ก
พ
ส
ิ
เ
ศ
ษ

   8   9   10   11   12