Page 8 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 8

               สรุป ข้อควรปฏิบัติความปลอดภัยการกู้ภัย ในอาคาร
 สวมชุดผจญเพลิงและ SCBA ให้เรียบร้อย
 อุปกรณ์ประจําาตัว ไฟฉาย วิทยุส่ือสาร ขวาน เชือก
 ทําางานด้วยความระมัดระวัง ตามกฎ ตามขั้นตอน
 ทําางานเป็นทีม ภายใต้สายการบังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดเคร่ง
1. อันตรายที่สุด
2. มีจําานวนผู้ประสบภัยหลายคน
3. อยู่ในอาคารเดียวกับเพลิงไหม้
4. เป็นพื้นท่ีท่ีอาจจะมีอันตราย การต่อสายส่งนํา้าท่อนํา้าดับเพลิงที่อยู่ในอาคาร(หรือจากรถดับ
เพลิง) เข้าที่ท่อรับนํา้าของอาคารโดยต่อเข้าที่หัวต่อใต้ชั้นที่เกิดเพลิงไหม้ แล้วจึงเดินสายส่งน้ําาข้ึนสู่ช้ันท่ีมีเพลิงไหม้ ส่วนสายที่เหลือจะต่อเตรียม
ครัด
 หลีกเล่ียงการสูดดม ควันไฟและความร้อนเข้าสู่ระบบหายใจ
 สําารวจเพื่อนร่วมทีมและเชื่อฟังศูนย์ส่ังการ
 ประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ภยันตรายว่าอาจะต้อง ไว้ด้านล่างเพื่อที่จะสามารถใช้งานในเชิงรุกได้ทันท่วงทีเมื่อต้องการ
เผชิญกับอันตรายอะไรบ้าง
 ทําาตามข้ันตอนการปฎิบัติการให้ถูกต้องและ
ใกล้เคียงแผนมากที่สุด
 จําาไว้ว่าอากาศร้อน 150 องศาเซียลเซียส ทําาให้
ปอดสุก
 ระบายอากาศให้เร็วที่สุด และบ่อยครั้งเท่าที่ทําา
ได้
 ใช้สายดับเพลิงที่มีขนาด ความยาวท่ีเพียงพอ
 ห้ามเข้าไปในพื้นท่ีอันตรายเกินกว่าเวลาของ
ท่ออากาศหายใจ (SCBA) เมื่อมีสัญญาณเตือน
ให้ออกสู่ที่ปลอดภัยทันที
 จะต้องเตรียมช่อทางหนีตลอดเวลา (สายดับ
★ บางครั้งการเข้าดับเพลิงจากสองทิศทางพร้อมๆ กัน อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด เพราะควัน และเปลวไฟอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับอีกทีมหนึ่ง
การพิจารณาความเร่งด่วนในการช่วยชีวิตและ การดับเพลิง
  เพลงิ -เชอื กชว่ ยชีวิต)
 อุปกรณ์ช่วยให้มีแสงสว่าง (ไฟฉาย)
 หากไมม่ น่ั ใจ เกนิ กาํา ลงั ความสามารถใหต้ ดิ ตอ่ ขอความชว่ ยเหลอื
 จะต้องรู้ว่าอยู่ที่จุดใด ของการปฎิบัติงานเสมอ
 สําารวจ วิเคราะห์ ฟัง ดูอาการความเสียหายของอาคารว่าแตก
อุปกรณ์ประจําาทีมดับเพลิง เมื่อต้องเข้าทําางาน ในอาคาร ทีมดับเพลิงควรทราบเทคนิคเบ้ืองต้นและอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในขณะ
ท่ีจะเข้าทําางานในอาคาร
1. สายส่งนํา้าดับเพลิง อย่างน้อย 3 เส้นๆ ละ 20 เมตร หัวฉีด ขวาน
ดับเพลิง ไฟฉาย เชือก เครื่องช่วยหายใจแบบมีถังอัดอากาศ(SCBA) วิทยุส่ือสาร ชุดติดต่อส่ือสาร
จากทุกๆ ชั้น
2. ไม่ควรใช้ลิฟท์ไปยัง ชั้นท่ีมีเพลิงไหม้
3. ทราบจุดหมายที่จะ ไปและเข้าใจในสถานการณ์ และแผนอย่างดี
 ร้าว ใกล้พังทลาย หรือไม่
 ช่วยเหลือ สนับสนุน การบริการฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ เจ้า
หน้าท่ีผู้ปฎิบัติงาน อย่างทั่วถึง
 ต้องพร้อมต่อทุกๆ สถานการณ์ตลอดเวลา
 ISSUE4.VOLUME20.FEBRUARY-APRIL2014
15
            ษ
ส
ศ
เ
ิ
พ
ก
ู๊
ป


   6   7   8   9   10