Page 33 - LCW LIFE | TEMMUZ 2020
P. 33

  Mısır’dan sonra Roma’ya ve Avrupa’ya giden ekmek, çav- dar unuyla yapılmış. Avrupalılar 15’inci yüzyılda başlamış- lar ekmek yapımında buğday kullanmaya. Ekmek üreti- minin asıl evrimi, Yunanlılar tarafından gerçekleştirilmiş. Önceleri onlar da közde pişirirken, sonra bir tarafı açık ekmek fırınlarını keşfetmişler. Ve bu keşif de bugünkü fı- rınların temelini oluşturmuş.
Bugün bir kıtadan diğerine şekli değişse de tüm dünyada her gün ekmek yenilmektedir ve ekmeğin gelişimi insa- noğlunun, kültürlerin ve toplumların gelişimiyle paralellik göstermektedir. Bugün ülkelerde çeşit çeşit ekmekler olmasına rağmen temel olarak üretim buğdaygillerden yapılmaktadır.
EKMEK NEDİR?
Ekmek, tahıl unlarına maya, tuz ve suyun belli oranlarda karıştırılıp yoğrulması ve hamurun belli şartlarda ferman- tasyona bırakıldıktan sonra fırında pişirilmesiyle elde edi- len temel bir gıda maddesidir.
Ekmek, Türk halkının temel besinidir. Günlük ekmek tü- ketimi bireylerin özelliklerine, alışkanlıklarına, yaşam ve çalışma biçimlerine ve diyetlerinin bileşimine göre değişir
Tahıla dayalı bir beslenmenin hâkim olduğu Türkiye’de fert başına tüketilen enerjinin yüzde 66’sı tahıllardan, bu- nunda yüzde 56’lık kısmı yalnız başına ekmekten, protei- nin ise yüzde 50’si ekmekten karşılanmaktadır. Farklı böl- ge yaş ve gelir guruplarına göre değişen ekmek tüketimi ülkemizde günde 100 – 800 gram arasında olup ortalama 400 gramdır.
Ekmekle ilgili GDO’lu, alerjen, zararlı, yararlı, tüketilsin, tüketilmesin vb. gibi birçok görüş olmasına rağmen ek- mek hâlâ ülkemizde en çok tüketilen besindir. Yanlış bil- gilerin aksine;
Türkiye'de ve dünyada GDO'lu buğday çeşidi yoktur. GDO’lu buğday yetiştirilmemektedir. Yani ticari olarak GDO'lu yetiştirilen bir buğday çeşidi yoktur. Mısır ve soya gibi bazı ürünlerde GDO var ama buğdayda yok. Çünkü buğday genetik yapısı gereği kendine özgü bir bitkidir.
The bread that went to Rome and Europe after Egypt and they began to produce with rye flour. Europeans started using wheat in bread making in the 15th century. The real evolution of bread production was carried out by the Greeks. First, while they were cooking in embers, they discovered the bakeries with one open side. And this dis- covery was the basis of today's furnaces.
Although the shape changes from one continent to an- other today, bread is eaten every day all over the world and the development of bread is parallel to the develop- ment of human beings, cultures and societies. Today, al- though there are various types of bread in the countries, the production is mainly made from poaceae.
WHAT IS BREAD?
Bread is a basic food ingredient obtained by mixing yeast, salt and water in cereal flours in certain proportions and baking it in the oven after leaving the fermentation under certain conditions.
Bread is the main food of the Turkish people. Daily bread consumption varies according to individuals' characteristics, habits, life and work styles, and composition of their diet.
In Turkey, where the grain-based diet is dominant, 66% of the energy consumed are obtained from the cereals. 56% of this amount is obtained from the breads while 50% of protein is obtained from bread. Bread consump- tion, which varies according to different age and income groups, varies between 100 and 800 grams per day in our country, and on average is 400 grams.
While the opinions differ about it (whether it contains GMO, it is allergen, harmful, useful, whether it should be consumed or not), the bread is still the most consumed food in our country. On contrary to the wrong information;
There is no GMO wheat varieties in Turkey and in the world. No genetically modified wheat is grown. In other words, there is no commercially grown wheat category with GMO. Some products such as corn and soy have GMO, but not wheat. Because wheat is a unique plant due to its genetic structure.
31


   31   32   33   34   35