Page 11 - summit doch 2021
P. 11

012
כ־240 משתקמים קיבלו מענה ביחידה כ־60-50 עובדים המחולקים לצוותים
כ־10 הורים נפגשים מדי שבוע ודנים בסוגיות של הורות התמודדות ושותפות 
































































































   9   10   11   12   13