Page 121 - LiryDram_17-2017
P. 121

Danuta Mazur – kierownik prac Adam Reguła – kierownik konserwatorskich budowy
Jakub Maciąg – specjalista od metalu
Inwestycja miała na celu odnowę obli- cza tego miejsca położonego w sercu War- szawy, w otoczeniu ambasad i budynków rządowych. W ramach zadania wykonano m.in. prace remontowe ścieżek parkowych, schodów terenowych, murów oporowych, murków granicznych, stalowego ogrodze- nia wraz z podmurówką, reliktu, balustrad, nawierzchni tarasów, elementów żeliw- nych i stalowych dwuramiennych latarni, drewnianych ławek parkowych z elementa- mi żeliwnymi, koszy. Pracom remontowym towarzyszyły roboty związane z pielęgnacją zieleni i drzewostanu.
Inwestycja została wykonana bardzo sta- rannie, a wykonawcy otrzymali wielkie po- dziękowania ze strony Urzędu Miasta Sto- łecznego Warszawy. [red.]
< od lewej: Remigiusz Nowak (inspektor ze strony inwestora – Zarząd Terenów Publicznych) oraz Maciej Mazur
październik–grudzień 2017 LiryDram 119


   119   120   121   122   123