Page 55 - LiryDram_17-2017
P. 55

Biedermeier
w Muzeum Narodowym w Warszawie 5 października 2017–7 stycznia 2018
Biedermeier to określenie mieszczań- skiego stylu panującego w sztukach użytkowych, w malarstwie i literaturze
Europy Środkowej i Północnej pierw- szej połowy XIX wieku. W rzemiośle wyróżniał się prostotą, solidnością, kunsztownym ręcznym wykona- niem, szlachetnością naturalnych materiałów, funkcjonalnością i dą- żeniem do wygody. W malarstwie
i literaturze przejawiał się w rze- czowym i opisowym podejściu do rzeczywistości.
Mianem biedermeieru de niuje się również kulturę epoki, któ- rej ramy umownie wyznacza-
ją wydarzenia polityczne: kongres wiedeń- ski (1814–1815) i Wiosna Ludów (1848). W cesarstwie austriackim nazywa się ten czas erą metternichowską (od nazwiska wpływowego kanclerza Klemensa von Metternicha), a w kra- jach niemieckich epoką przedmarco- wą (przed marcowymi rozruchami
w 1848 roku).
Ustalony w Wiedniu nowy ład poli-
tyczny po wojnach napoleońskich przyniósł okres względnego spo- koju, znacząco wzrosła w tym czasie rola mieszczaństwa, zabiegającego o komfort ży- cia codziennego, nowoczesne
październik–grudzień 2017 LiryDram 53


   53   54   55   56   57