Page 60 - LiryDram_17-2017
P. 60

pejskich. Eksponaty uosabiają więc  lozo-  ę, demokrację, praworządność, chrześci- jaństwo, humanizm, oświecenie, rewolu- cje, kapitalizm, marksizm, komunizm i so- cjalizm, państwa narodowe, ale i te potę- pione – niewolnictwo, kolonializm, ludobój- stwo i terror państwowy.
Całe trzecie piętro jest poświęcone histo- rii Europy. Twórcy od razu skaczą do XIX wieku, zupełnie pomijając to, co działo się wcześniej. Ma to pewnie swoje uzasadnie- nie – chodzi o to, aby skupić się na zda- rzeniach i procesach, które doprowadzi- ły do obecnego kształtu Europy. Wystawa zaczyna się od wielkiego ekranu pokazują- cego obrazy ze zburzenia Bastylii i innych powstań i rewolucji, które pierwszej poło- wie XIX wieku wstrząsnęły starym porząd- kiem. Na pomnikach wyryte są hasła „Li- berté, Égalité, Fraternité”, powiewają trój- kolorowe  agi Francji, Belgii, Węgier, w tle
słychać Odę do radości – IX Symfonię Be- ethovena. Rewolucja francuska z 1789 ro- ku zainspirowała inne narody Europy do wszczęcia powstań i domagania się więk- szych praw i swobód obywatelskich, jed- nak powstańcy w wielu miejscach w Euro- pie na pierwszym miejscu stawiają odzy- skanie niepodległości i wyzwolenie się spod obcego jarzma, a dopiero potem uzyskanie praw obywatelskich. W Europie więc rów- nolegle z nurtem liberalnym rozwija się nacjonalizm. Na mapie pojawiają się nowe państwa: Norwegia, Grecja, Belgia, Serbia, Włochy. Powstają symbole narodowe, takie jak hymn i  aga. W gablocie przed ekranem wystawiono egzemplarze Kodeksu Napole- ona (również po polsku), który gwarantował wszystkim obywatelom płci męskiej rów- ność wobec prawa, wolność, ochronę wła- sności prywatnej oraz wprowadzał rozdzie- lenie kościoła od państwa, co jak na tamte
58 LiryDram październik–grudzień 2017


   58   59   60   61   62