Page 61 - LiryDram_17-2017
P. 61

czasy było rewolucyjne
i postępowe, ale obok
leżą egzemplarze Pa-
na Wołodyjowskie-
go i Gramatyki sło-
wackiej jako przykłady
tworzącej się tożsamo-
ści narodowej. Mój wir-
tualny przewodnik tłuma-
czy: „Nacjonalizm pojawia się
jako rewolucyjny postulat zapowiadają-
cy większy udział obywateli w demokracji, ma jednak charakter wykluczający, ponie- waż odwołuje się do wizji świata składają- cego się z państw narodowych zamieszka- nych przez ludzi należących do tej samej grupy etnicznej”. A zaraz potem dodaje: „Jednak niektórzy europejscy wizjonerzy mają nadzieję na zjednoczenie kontynentu i przezwyciężenie partykularyzmów naro- dowych”.
Wystawa Interactions
– za każdym z tych przedmiotów stoi historia spotkań ludzkich – wzajemne poznawanie się i przejmowanie zwyczajów i upodobań na bardzo różnych płaszczyznach
Następnie prześlizgujemy się po re- wolucji przemysłowej, którą tu symbolizuje młot parowy, przez powstanie kapitalizmu, burżuazji i klasy robotniczej, przez rozwój techniki i kolonializm, który wielu Europej- czyków usprawiedliwiało jako misję cywili- zowania mniej rozwiniętych ludów (temu wstydliwemu procederowi, który zresztą jest zasłużenie potępiony, jest poświęcona cała długa gablota), przez ogłoszenie przez Marksa i Engelsa Manifestu komunistycz- nego, aż do I wojny światowej.
październik–grudzień 2017 LiryDram 59


   59   60   61   62   63