Page 64 - LiryDram_17-2017
P. 64

nie balansująca między dwoma mocarstwami – Związkiem Radzieckim
i USA. To zimna wojna
i groźba wojny atomo-
wej. Wchodzę w kory-
tarz, w którym po le-
wej wiszą plakaty z USA
– Statua Wolności, NATO,
coca-cola, po prawej plakaty
z ZSRR wyrażające tryumf so-
cjalizmu. Są króciutkie  lmiki z Wę-
gier z 1956 i z Pragi z 1968 roku. Pośrodku stoją kolumny z  agami Unii, a na nich hi- storyczne daty: 1948, 1951. Prowadzą do wizerunków twórców Unii – Konrada Ade- nauera, Jeana Monneta, Roberta Schuma- na. Oni chcieli Europy zjednoczonej, bez nacjonalizmu i partykularnych interesów poszczególnych państw. Dalej są  lmy po- kazujące rozwój gospodarczy Europy i po- prawę warunków życia zarówno na Wscho- dzie, jak i na Zachodzie, choć oczywiście różnice są widoczne gołym okiem.
Piąte piętro rozpoczyna kryzys lat 70. spo- wodowany podwyżką cen ropy naftowej – symbolizuje to dystrybutor na stacji ben- zynowej Totalu i zdjęcie pustej autostrady w Holandii (obowiązywał zakaz jeżdżenia samochodami w niedziele). Potem pokazany
jest rozpad bloku sowiec- kiego: kolejki przed skle- pami, plakat z „Solidar- nością” i widelcem, na który nabita jest kartka na mięso. Jest kask ze StoczniGdańskiejizna- czek „Solidarności” z pa- pieżem. Obok leżą książki o pierestrojce. Koło plakatu praca artystki z NRD, która na- kłada sobie na głowę plastikową torbę i dusi się w niej; to ona w pierwszym mo- mencie przyciąga największą uwagę. Jest więc niby to, co potrzeba, ale jakoś nie wy- nika z tego jasno, że to od Polski, od „Soli- darności” zaczął się upadek socjalizmu. Po- stać Wałęsy jest oczywiście obecna, ale jego osoba i zasługi wydają się rozmyte. Następ- nie można obejrzeć archiwalne  lmy doku- mentujące rozpad bloku wschodniego, po- cząwszy od Okrągłego Stołu, przez wyda- rzenia na Węgrzech, obalenie Muru Berliń- skiego, aksamitną rewolucję w Czechosło-
wacji, na Rumunii kończąc.
Dalej to już zjednoczona Europa. Na środku sali wielki stół, a na nim coś, co jest ogrom- nym, długim na parę metrów grzbietem książki – to 80 tysięcy stron przepisów Unii, które każde państwo członkowskie
62 LiryDram październik–grudzień 2017


   62   63   64   65   66