Page 38 - 40_LiryDram_2023
P. 38

  Pisać „Listy”?,
a kto by tam
dzisiaj...
 Andrzej Wołosewicz
Właśnie, czy ktoś z Szanownych Państwa pisze listy? Nie maile, sms-y, tylko li- sty, zwykłe listy (choć byłoby to niezwykłe).
Ja, przyznam szczerze, robię to coraz rzadziej. A to przecież taka cudowna forma komunika- cji. Oto przykłady. W roku 1909 Teodor To- eplitz, dziadek Krzysztofa Teodora Toeplitza, pisze w liście do swojej żony, domagając się, by jego ośmioletni syn koniecznie napisał list do doktora Mickiewicza, który opiekował się nim podczas pobytu rodziny w Charkowie: „Spróbuj może naprowadzić Lolka rozmową o Mickiewiczu, o tem, jak jego od zupełnego maleństwa leczył, jak późno w nocy przycho- dził itd. na myśl, by Lolek do M. napisał sa- modzielnie list z podziękowaniem i pożegna- niem. Można by nawet tego listu ewentualnie nie oddawać, ale obudzenie uczucia wdzięcz- ności czynnej w Lolku też byłoby coś warte”. Mamy listy Sobieskiego do Marysieńki, kore- spondencję Krasińskiego, mamy całą naszą przebogatą epistolografię, zatrzymującą dla
nas świat, którego już nie ma. Z bardziej nam współczesnych mamy Stachurę, który w sobie właściwy sposób pisał, że można nie pisać tek- stów zwanych opowiadaniami, można nawet nie pisać tekstów zwanych wierszami, ale trze- ba pisać teksty zwane listami. Kto o tym dziś pamięta? Nikt. Chyba, że Marek Wawrzkiewicz czy Jerzy Jankowski. Ten pierwszy oszczęd- nie, bo kilkanaście listów wydanych jako tomik zatytułowany 15 listów, ten drugi z niespo- tykanym rozmachem, bo grubo ponad 100!, także zatytułowanych, żeby nie było wątpli- wości, Listy. Oczywiście, oczywiście, wiem, że to są wiersze, tomiki wierszy, ale idzie mi o ich formę: te wiersze w zamyśle są do kogoś, dokładnie tak jak listy i dokładnie tak jak listy trzymają odpowiednią strukturę, dodając owe fluidy wynikające z tego, że są też wierszami. Ichurokpolegawłaśnienatym,żenajpie r w są listami. Zostawmy Wawrzkiewicza, bo tu interesują mnie Listy Jankowskiego. Mam bowiem z nimi osobiste „porachunki”. Jakie?
 36 LiryDram lipiec–wrzesień 2023   36   37   38   39   40