Page 51 - 40_LiryDram_2023
P. 51

                                                                   Partnerzy:
www.zlpwarszawa.pl
13-15 PaźDZIerNIKa
 WARSZAWA 2­–­12­pa­ździer­ni­ka 2023 mAloWANA SłoWEm
Lek­cje­po­etyc­kie w szkołach warszawskich To­lu­bię.­Laj­ku­je­my­pi­ęk­ną po­ezję. Promocja antologii „Ja­ka­wiel­ka­jest­Wars­ za­wa!”.
WARSZAWA 4­paź­ dzier­ni­ka 2023­godz.­18.00 mAloWANA SłoWEm
Śro­da­Li­te­rac­ka: Koncert poetycko-muzyczny „Dialogi warszawskie” prezentujące wiersz i piosenki z okazji 70-lecia śmierci Ju­lia­na Tu­wi­ma i Kon­stan­te­go­Il­de­fon­sa­Ga­łczy­ńskie­go. recytacją: Igor­Chmiel­nik i Bar­tosz­Mar­ty­na, oprawa muzyczna Ali­na Wój­cik.
opracowanie: Mar­ek­Wawrz­kie­wicz, Zbi­gniew­Mi­lew­ski i An­drzej­Wo­ło­se­wicz. 1 3 - 1 4 ­ p a ­ ź d z i e r n­ i ­ k a 2 0 2 3
KIeR­MASZ­KSI­ążKI­PO­eTYC­KIeJ z udziałem wydawców i autorów. Plac przed Do­mem­Lit­er­a­tu­ry, Krakowskie Przedmieście 87/89.
13­paź­ dzier­ni­ka 2023 Dom LIteratury
10.00 otwarcie wystawy grafiki An­drze­ja­Ja­necz­ko
10.30 KON­Fe­ReN­CJA­PRA­SO­WA – I piętro, sala nr 2
11.00 In­au­gu­ra­cja 51.­War­szaw­skiej­Je­sie­ni­Po­ezji ‒ Warszawa mia-
stem poetów. Wręczenie odznaczeń i honorowych odznak ZLP oraz ogłoszenie werdyktu Kapituły i wręczenie Na­gród­Li­te­rac-­ kich­im.­Ja­ro­sła­wa­Iwaszk­ iew­ i­cza i im.­Ju­liu­sza­Sło­wack­ ie­go.
12.00 Koncert poetycki Dia­lo­gi­war­szaws­ kie z okazji 70-lecia śmierci Ju­lia­na Tu­wi­ma i Kon­stan­te­go­ Il­de­fon­sa­ Ga­łczy­ńskie­go („Warszawa malowana słowem”).
12.45 recital piosenki autorskiej Trzeci oddech Kaczuchy – Ma­ja Pi­wo­ńska i An­drzej­Ja­neczk­ o.
15.00 Promocja antologii 51.­ WJP­ „Ja­ka­ wiel­ka­ jest­ War­sza­wa!”. Panel krytyczny i autorskie czytanie wierszy.
16.30 Koncert poetycki na Placu Zamkowym Jeszcze zdążymy w wykonaniu Jo­an­ny­Ba­biarz i Ja­nusz­Szot („Warszawa malo- wana słowem”).
17.00 Spotkanie Prezesów oddziałów ZL – Niejedno mamy imię.
19.00 ­Wie­czór­ lau­re­atów Nagród Literackich im. J. Iwaszkiewicza i J. Słowackiego
20.00 Koncert poetycki NIC DWA RAZY SIĘ NIE ZDARZA ‒ Wisława Szymborska – Ju­li­ta­Ko­żu­szek, Do­ro­ta­Wa­si­lew­ska. 21.00 Noc­po­etów­–­Bie­sia­da­Jes­ ien­ne­im­pre­sje. Prezentacje nowych
tomików poetyckich – Poeci czytają!
14­pa­ździer­nik­ a 2023 Dom LIteratury
11.00 Se­sja­ kry­tycz­no­-li­te­rac­ka Powroty do Śródmieścia (70-lecie odbudowy) z udziałem: Mar­ka­ Wawrz­kie­wi­cza­ i An­drze­ja Wo­ło­se­wi­cza.
12.30 Warszawa obecna w LiryDram – Mar­le­na Zyn­ger i Zbi­gniew Mi­lew­ski
15.00 Popołudnie Poetyckie w Mu­zeum­im.­An­ny­i Jar­ o­sła­wa­Iwasz­- kie­wi­czów­w Sta­wi­sku­– spotkanie laureatów Nagród Literac- kich im. Jarosława Iwaszkiewicza i im. Juliusza Słowackiego.
15.00 ogłoszenie wyników XIV Ogól­no­pol­skie­go­Kon­kur­su­Po­etyc­ko­- -Pro­za­tor­skie­go­PULS­SŁOWA dla lekarzy i lekarzy dentystów. 15.30 Spektakl poetycko-muzyczny Mo­le­ku­ły­ wra­żli­wo­ści­ 6. muzyka i śpiew: Yor­da­na Dran­chuk i Ro­mu­ald­ Vor­brodt. recytacja utworów: Iwo­na Ru­le­wicz i Woj­ciech­ Ma­gnu­sk
(w oparciu o nagrodzone prace ).
19.00 Prezentacja nowo przyjętych członków Od­dzia­łu­War­szaw­skie­go
Związku­Literatów­Polskich.
20.00 Kon­cert­Meu­Fa­do w wykonaniu Kin­gi­Ra­taj (wokal) i Mark­ a
Ba­ze­li(fortepian).BliskiespotkaniezFer­nan­dem­Pes­soa,
recytacja An­drzej­Fe­renc.
21.00 Kon­cert Jazz­ i po­ezja­ – „Fel­lows­ Qu­ar­tet” w składzie: Ju­rek
Wi­ęck­ ow­ski (perkusja), michał Pijewski – instrumenty klawi- szowe, marek „ Słoma” Słomiński – gitara, oraz robert Kuduk – kontrabas. W programie nowoorleańska uczta.
15­pa­ździer­nik­ a­2023
Dom LIteratury
12.00 turniej jednego wiersza War­sza­wa­ mia­stem­ na­tchnie­nia („Warszawa malowana słowem”).
14.00 ogłoszenie werdyktu Jury turnieju, wręczenie nagród laureatom i zamknięcie 51.­War­szaw­skiej­Je­sie­ni­Po­ezji
       W
ó
t
P
o
a
L
S
r
K
I
e
c
t
h
I
L
K
e
Z
ą
I
W
Z
3
2
0
2
i
j
z
e
o
P
ń
e
i
s
5
1
.
W
a
r
s
z
a
w
s
k
a
J
e   49   50   51   52   53