Page 50 - 40_LiryDram_2023
P. 50

    Kaczanowskiego). Nie brakuje w ŻZL odniesień do bieżących wydarzeń na świecie (wspomnę tu o wywiadzie z mieszkającym od dziesiątków lat w powiecie żyrardowskim Igorze Pańkowie, ukraińskim angliście, znakomitym tłumaczu). Istotną rolę pełni publicystyka, m.in. na tema- ty językowe, głównie uprawiana we wstępnia- kach przez Jerzego Jankowskiego, ale przykła- dowo obecna także w artykule poświęconym różnemu pojmowaniu bohaterstwa w Polsce i krajach sąsiednich, artykule którego mia- łem przyjemność być autorem. Smutną, choć konieczną rzeczą stało się publikowanie po- śmiertnych wspomnień o pisarzach i poetach z obszaru Mazowsza, a przez te lata uzbierało się ich dużo, w tym i z samego ŻWL. Żyrardowskie Zeszyty Literackie dzielnie oparły się próbom rozmaitych ingerencji w swoją obiektywną linię. Zyskały szacunek
Wiersze, proza poetycka, relacje z imprez poetyckich, ważne, ciekawe
opisy dziejów Żyrardowa,
i innych pobliskich miejscowości, biografie polskich bohaterów dużej i małej ojczyzny –
to wszytko
i o wiele więcej znajdziemy
w ŻZL.
czytelników, ceniących sobie umiarkowanie i obiektywizm w formułowaniu poglądów, rzetelne podejście do prawdy. Nic dziwnego, że wśród osób życzliwych ŻZL spotykamy ks. prof. Andrzeja Franciszka Dziubę – JE Bisku- pa Ordynariusza Diecezji Łowickiej.
W ostatnich latach pojawiły się, niestety, trudności w relacjach z samorządem miej- skim. Doszło do sytuacji, w której kolejne wydania ukazują się coraz rzadziej i to nakła- dem prywatnych sponsorów – w tym miejscu warto dodać, że „Zeszyty” rozprowadzane są bezpłatnie. Na szczęście wola walki Je- rzego Jankowskiego o przyszłość ŻZL tylko rośnie wobec wszelkich przeszkód. Dotych- czasowe lata ukazywania się czasopisma to może tylko chwila w wielkim życiu literac- kim, lecz iście czarodziejska... „trwaj chwi- lo, jakże jesteś piękna!”
       48 LiryDram
lipiec–wrzesień 2023
   48   49   50   51   52