Page 49 - 40_LiryDram_2023
P. 49

 W zespole redakcyjnym ŻZL znajdziemy dobra- ne (oczywiście z czasem nieco się zmieniające) grono literatów, historyków i innych specjalistów – poczytuję sobie za zaszczyt, że jestem w tym zespole, a uczestniczyli w jego pracach rów- nież m.in. Jerzy Naziębło, Bogusław Nietrzeb- ka, Stanisław Niewiadomski, Tomasz Jankow- ski. Niezwykle ważna rola – podkreślić należy, że bardzo twórcza – przypada współautorowi opracowania graficznego, który występuje pod pseudonimem Rafał Lisowski. Poza wyzwaniem, jakie niewątpliwie stanowią wyżej wspomniane okładki, zawsze potrafi sprostać kolejnemu, już we wnętrzu „Zeszytów” – ze względu na „od- wieczny” niedostatek finansów jest ono, nie- stety, czarno-białe i trzeba naprawdę docenić perfekcyjnie stosowaną przez artystę „grę od- cieni szarości” oraz profesjonalną obróbkę zdjęć.
A teraz najważniejsze – treść czasopisma. Na pierwszym planie – wiersze, czasem proza po- etycka (tę ostatnią, jak łatwo się domyślić, ilo- ściowo ogranicza sama pojemność ŻZL). Poezja żyrardowian – przede wszystkim, lecz świetnie reprezentowane są też inne środowiska lite- rackie. Jest wiele relacji z imprez poetyckich w Żyrardowie, Warszawie i nie tylko – lokal- nych, krajowych, międzynarodowych. W bo- gatej części historycznej znajdziemy ważne, ciekawe opisy dziejów Żyrardowa, ale i innych pobliskich miejscowości, szczegółowe biogra- fie polskich bohaterów dużej i małej ojczy- zny. Przeczytamy jak zmienia się miasto – po- znamy chociażby relacje z budowy najnow- szych pomników (bezcenne informacje np. od prof. Artura Krajewskiego – Honorowego Obywatela Miasta Żyrardowa czy dr. Dariusza
lipiec–wrzesień 2023 LiryDram 47
   47   48   49   50   51