Page 54 - 40_LiryDram_2023
P. 54

  51.Warszawska
JesieńPoezji 13-15 października 2023
 Marlena Zynger
51.Warszawska Jesień Poezji odbyła się w dniach 13-15 października br. (piątek-niedziela) głównie w Domu Literatury w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmie- ście 87/89 oraz w Muzeum im. Anny i Ja- rosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Festi- wal oferował uczestnikom bogaty trzydnio- wy program wydarzeń literackich i muzycz- nych. Szczególną uwagę przyciągnął główny motyw imprezy poświęcony miastu stołecz- nemu Warszawie oraz postaciom literackim związanym ze stolicą – Julianowi Tuwimowi
i Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu (70-lecie śmierci poetów).
W związku z obchodzonym Rokiem Wisławy Szymborskiej – mieliśmy okazję wysłuchać wierszy poetki podczas koncertu pt. „Nic dwa razy się nie zdarza” w wykonaniu Julity Ko- żuszek (wokal) i Doroty Wasilewskiej (kom- pozycje, aranżacja, fortepian).
Ważnym punktem uroczystości festiwalowych było wręczenie w auli Domu Literatury, pod- czas inauguracji 51. Warszawskiej Jesieni Po- ezji, odznaczeń i honorowych odznak ZLP, jak również nagród literackich: Nagrody im. Juliu- sza Słowackiego oraz Nagrody im. Jarosława Iwaszkiewicza. Odznakę honorową ZLP ode- brał Artur Krajewski, Janusz Termer i Krzysz- tof Galas. Medal „Zasłużony dla Kultury Pol- skiej” odebrała Joanna Vorbrodt. Laureatem Nagrody Literackiej im. Juliusza Słowackiego – za całokształt twórczości poetyckiej – został Andrzej Gnarowski. Laureatem Nagrody Lite- rackiej im. Jarosława Iwaszkiewicza – za cało- kształt twórczości (ze szczególnym uwzględ- nieniem przekładów z języków słowiańskich) – został Jan Cichocki. Laureatką Nagrody Li- terackiej im. Jarosława Iwaszkiewicza – za
   52 LiryDram
lipiec–wrzesień 2023


   52   53   54   55   56