Page 11 - Step dddd
P. 11

#74218_zilber - 74218_zilber | 1 - B | 18-05-21 | 15:14:59 | SR:-- | Black 74218_zilber - 74218_zilber | 1 - B | 18-05-21 | 15:14:59 | SR:-- | Yellow 74218_zilber - 74218_zilber | 1 - B | 18-05-21 | 15:14:59 | SR:-- | Magenta 74218_zilber - 74218_zilber | 1 - B | 18-05-21 | 15:14:59 | SR:-- | Cyan
 לוקב בשוח #                          לאיומ רימא     לוקב בשוח

 .הציפ                                        הדירוה ךתשאש ןמזב תוירכה לש תויפיצה תא ףילחהל הז רבג תויהל
 םיעובירה תא ךל סרוהו םישלושמל קלוחמש לוגע שגמ                   שיגרהלו - תוכימש יתשל תיפיצו יגוז ןידס הפילחה ,םינשיה םיעצמה תא

                                                     דחיב הז תא םתישעש

 !קצב שוג אי המידק                                                   דובכה לכ
                                                             !ידומח


    אוה םאה ההות התאו ,סובוטואב םתראשנ גהנהו התא קרש הזה עטקה
            התיבה ךתוא תחקל רבג קיפסמ היהי 15                  12                                      23
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16