Page 9 - Step dddd
P. 9

1
 לוקב בשוח                     #      לאיומ רימא     לוקב בשוח                      74218_zilber - 74218_zilber | 1 - A | 18-05-21 | 15:14:59 | SR:-- | Cyan  74218_zilber - 74218_zilber | 1 - A | 18-05-21 | 15:14:59 | SR:-- | Yellow  74218_zilber -

 "םורגופ ירחא ומכ הארנ ילש תיבה ,לאשת לא" :תרמוא השיאשכ
 :רמואש רבג לש תיבמ 10 יפ יקנ ןיידע הז

 "!סנכ אוב ,תיבה תא ךדובכל יתיקינ"    הפי גהנתת אל םאש תמייאמ אמאשכ אוה תודליב רתויב ליפשמה עגרה          םיבבדמה תא ונישש הלגמ התא ובש עגרה אוה ,תודליב ארונ יכה עגרה
          רבחה התאו .התיבה תכלל רבחל דיגת איה                         ךילע הבוהאה תינכותה לש 17                  10                                      25
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14