Page 2 - flip utilities
P. 2

AMIGOE                                                                                                      3MAANDAG

MEP in actie tegen ontmanteling raffinaderij                                                                                      2 MAART 2015

                                                                                                     IN HET KORT

ORANJESTAD — Het uur      alleen MEP-aanhangers     daarin dit standpunt ver-     gelijk aan de overheid in St.   met de overname betreft 1.6    ken door de internationale    Lucratieve overval
nul is daar, volgens oppo-   zich solidair toonden. “Er   stuurd naar premier Mike      Croix.               miljard dollar. In de 22-jarige  pers in Nederland en Ame-     Een man die de dagop-
sitiepartij MEP. Afgelo-    waren verschillende beken-   Eman en vice-premier Mike     Langdurig             lease-overeenkomst werd be-    rika op de hoogte te stellen   brengst van een bedrijf ging
pen vrijdagavond gingen     den uit de gemeenschap die   de Meza. In de zogenaamde     Daar werd uiteindelijk in     dongen dat bij het vertrek het  van de de manier waarop de    storten bij de Arubabank
partijleden akkoord met     anders nooit MEP steunen.”   resolutie die diezelfde vrij-   oktober 2014 door oliegigant    nieuwe bedrijf de oude raffi-   huidige regering met de raf-   aan de Middenweg werd
het actieplan genaamd      Menselijke keten        dag werd opgesteld, staat te    PdVSA een overeenkomst       naderij ontmantelt en dat     finaderij omgaat. Deze staat   overvallen door twee Spaans
Ora Cero en voerden ge-     De bedoeling was namelijk   lezen dat in de brief wordt    gesloten met Atlantic Basin    ABR 600 lokale mensen in     positieve economische ontwik-   sprekenden, Venezolanen
lijk de eerste fase uit.    om een menselijke ketting   aangegeven dat uit naam      Refinery (ABR). Een bedrijf    dienst moet nemen. Dat dit    kelingen in de weg, volgens de  vermoedde hij. Hij werd met
Namelijk het versturen     te vormen voor Valero om    van de MEP-leden geëist      dat speciaal werd opgezet     niet van de een op de andere   oppositie. De partij is ervan   een vuurwapen bedreigd en
van brieven naar de over-    daarmee het standpunt van   wordt dat de ontmanteling     om de raffinaderij schoner te   dag in uitvoering is, blijkt uit overtuigd dat de regering he-   kreeg een klap in zijn ge-
heid, (inter-)nationale     de partij te uiten. Die wil  van de Valero stopt en er     exploiteren. De oude raffina-   de Facebookpagina van ABR.    lemaal niet de intentie heeft   zicht. Het slachtoffer ver-
pers en een demonstratie    namelijk niet dat de raffi-  meer inzet komt om de raf-     derij was tot aan de sluiting   Het proces van de overname    om de raffinaderij te herope-   zette zich, maar kon niet
voor de poorten van raf-    naderij ontmanteld wordt.   finaderij te heropenen. En     in 2012 de grootste in het Ca-   loopt nog steeds.         nen. Dit terwijl de heropening  verhinderen dat de overval-
finaderij Valero in San     Daarom werden er na de on-   dat als Valero niet in goed    ribisch gebied met een pro-    Redding              volgens MEP zeer van be-     lers er met de lieve som van
Nicolas. Dit alles om het    dertekening van het actie-   vertrouwen handelt, de re-     ductie van 350 duizend vaten    MEP wil ook internationaal    lang is omdat de toeristische   180.000 florin vandoor gin-
standpunt van de partij     plan ook direct brieven met  gering een meer agressieve     per dag. Het bedrag gemoeid    het probleem aanhangig ma-    sector, die 85 procent van de   gen. Het vuurwapen werd
duidelijk te maken: stop                    houding moet aannemen                                          economie voor haar rekening    op de plaats delict gevonden.
de ontmanteling van Va-                                                                        neemt, aangeeft de economie    Bijna beroving
lero.                                                                                 niet alleen te kunnen dragen.   Een bewoner van de Juana
door onze verslaggever                                                                         “De raffinaderij is niet alleen  Mortostraat reed haar erf
Franciska Groen                                                                            belangrijk voor de ontwikke-   op, waar ze werd aangehou-
Eerder die avond was er                                                                        ling van San Nicolas, maar    den door een in het zwart
bij het partijhuis een ‘bij-                                                                      het is de enige vorm die de    geklede man die iets bij zich
zondere bijeenkomst met                                                                        Arubaanse economie kan red-    had wat op een vuurwa-
een urgent karakter’ waar                                                                       den. Het is niet zomaar een    pen leek. Haar man schoot
partijleden akkoord gingen                                                                       bedrijf, het is de bron van    haar te hulp maar werd ge-
met het actieplan Ora Cero.                                                                      werk voor veel families, net   duwd, waardoor hij viel. Ze
Inmiddels hadden, onder                                                                        als een bron voor de overheid   schreeuwde om hulp van
andere opgeroepen via soci-                                                                      waardoor onze florin geen ge-   haar zoon, haar man was
ale media, aanhangers van                                                                       vaar loopt”, staat te lezen in  ondertussen opgestaan en
de partij zich verzameld                                                                        de resolutie.           sloeg de overvaller met een
bij het partijhuis. Deze                                                                        Volgens MEP kan er met de     wandelstok. Daarop koos die
vertrokken na de onderte-                                                                       heropening een economische    het hazenpad.
kening van het actieplan                                                                        groei van 12 procent bereikt   Marihuanabezitter
gezamenlijk met de partij-                                                                       worden. “Iets dat geen enkel   Een patrouille die stopte
leden in de richting van de                                                                      hotel kan bewerkstelligen.”    bij Silver Palace in de Em-
raffinaderij in San Nicolas.                                                                      MEP is voor een schonere in-   mastraat zag twee jongens
Wat volgens Evelyn Wever-                                                                       dustrie, maar geeft aan dat    wegrennen. De agenten ga-
Croes resulteerde in zo’n                                                                       hier tijd voor nodig is en dat  ven dat door aan de meld-
700 aanhangers van de par-                                                                       het land uit de crisis halen   post en even later kon een
tij die zich verzamelden bij                                                                      prioriteit heeft. Volgens Croes  andere patrouille het twee-
de poorten voor Valero. De                                                                       zijn er twee opties: of een her- tal staande houden. Eén van
eerste fase van het actie-                                                                       opening van de raffinaderij of  de jongens was wel in het
plan daarmee in uitvoering                                                                       de ene bezuinigingsmaatregel   bezit van wat marihuana,
brengend. Opvallend was,                                                                        na de andere. “Welke zou jij   maar had geen verblijfsver-
volgens de partij, dat niet                                                                      kiezen? Wij kiezen voor het    gunning. Hij werd naar de
                                                                                    alternatief, niet voor een    politiewacht overgebracht.
                                                                                    maatregel.”

‘Eind van de week kan ik iets zeggen’                                                Dave Holloway                            Onderbroek
                                                                   eist onderzoek tip                         Bij het voormalige Bushiri-
Ambtenaren ministerie                                                                                          hotel stond een auto met
Schwengle mogelijk geschorst                                                     ORANJESTAD — De Ne-        schreef Amigoe al eerder.     gedoofde lichten en donker
                                                                   derlander Jurriën de       Dat het OM zijn verzoeken     getinte ramen. Dat is ver-
ORANJESTAD — Het personeel van het ministerie                                            Jong weet zeker dat de al     tot opgraving van de Ameri-    dacht, dus nam de politie
Volksgezondheid is geschorst. Dat stelt althans dagblad                                       bijna 10 jaar verdwenen      kaanse studente tot nu toe    een kijkje. Twee jongens za-
Diario. Amigoe zoekt contact met Volksgezondheid-mi-                                         Nathalie Holloway begra-     steeds afwijst, komt volgens   ten in de auto, waarvan een-
nister Alex Schwengle die het niet ontkent maar wel                                         ven ligt onder het Marri-     De Jong omdat zij niet wil-    tje slechts gekleed was in
zegt: “Ik heb niets medegedeeld en ik heb nu niets te                                        ott hotel. Hij vertelde dat    len dat de ‘échte waarheid’    een onderbroek. De agenten
melden. Einde van de week komt duidelijkheid.”                                            in 2013 al meerdere ma-      boven water komt. De zaak     vermoedden dat hier seksu-
                                                                   len aan Natalee’s vader      Holloway heeft het eiland     ele handelingen verricht wa-
                                                                   Dave die nu eist dat de tip    een hoop toeristen gekost,    ren of zouden gaan worden.
                                                                   onderzocht wordt.         zo legt hij uit. “Toerisme is   De jongens kregen daarom
                                                                   Zo schrijft het Algemeen     de belangrijkste inkomsten-    een reprimande en werden
                                                                   Dagblad op haar website.     bron voor het eiland. Ze zijn   heengezonden.
                                                                   Ook onderzoeksjournalist     blij dat de rust is wederge-
door onze verslaggever     huis stuurt, is niet eerder                                     Vincent Verweij, hij schreef   keerd.” De vondst van Nata-
Linda Reijnders         voorgekomen. “Ik weet niet                                      samen met Wim van der Pol     lee zou betekenen dat oude
De minister stelde in een in-  hoe bepaalde mensen aan                                       het boek ‘Dossier Holloway’    wonden weer opengereten
terview met Amigoe vorige    informatie komen, niemand                                      en deed langdurig onderzoek    worden, denkt De Jong, met
week nog dat hij trots is op  heeft mij gesproken en ik                                      naar de verdwijning van de    economisch wellicht ernsti-
zijn team, dat een redelijk   heb niemand iets medege-                                       jonge Amerikaanse, liet re-    ge gevolgen.
goed functionerend bureau    deeld. Op dit moment heb                                       cent aan Caribisch Netwerk
neerzet. “Het kan efficiën-   ik geen melding over mijn   Alex Schwengle.          longarts te worden, ik vind het  weten dat de tip echt onder-
ter, maar er is ook te weinig  bureau, maar het wordt     gezondheidsgebied te ma-      dus logisch dat ik deze titel   zocht moet worden. Hollo-
tijd in de mensen gestopt.   einde van de week duide-    ken. Aruba heeft dat nodig     wens te behouden.” Dat doet de   way’s vader weet nog steeds
Zij moeten zelf meer verant-  lijk”, aldus Schwengle van-  en verdient dat.”         minister door nu zonder sala-   niet wat er met zijn dochter
woordelijkheden krijgen.” Als  ochtend tegen Amigoe. “Ge-   Imago minister           ris, parttime aan de slag te zijn gebeurd is en zocht, minder
het gerucht waar is, zoals in  duld is een schone zaak.”   De beste stuurlui staan vol-    als longarts. “Ik werk 0,3 fte en in de spotlights als zijn ex-
Diario wordt geschreven, dat  Op dit moment heeft de     gens Schwengle aan wal, maar    voornamelijk in eigen tijd, zon-  vrouw Beth Twitty, fanatiek
er vertrouwelijke documen-   minister zijn handen vol    hij besloot om echt te gaan va-  der salaris. In een constructie  naar zijn dochter. Tot op he-
ten zijn gelekt door één of   aan de perikelen rondom    ren. “Ik nam het risico. Of ik de waarin ik het ziekenhuis niet   den zonder resultaat, maar
meer medewerkers, zal dat    de operatiekamer van het    beste aangewezen persoon was    in de weg zit.” Schwengle mist   hij vindt dat het verhaal van
het vertrouwen dat Schwen-   ziekenhuis. Daarnaast is    kan ik niet zeggen.” Hij stelt   zijn oude vak iedere dag, vooral  De Jong niet genegeerd mag
gle heeft in zijn team danig  Schwengle, van huis uit    dat hij met zijn relatief jonge  het werken in het ziekenhuis    worden
schaden. Dat zou mogelijk de  longarts, weer parttime aan  leeftijd, 45 jaar, wel zekerheid  en problemen oplossen. “Het
reden zijn dat hij iedereen,  de slag gegaan als longspe-  voor zijn gezin moet waarbor-   ministerschap is anders. Er    Oude wonden
adviseurs, secretaressen, bo-  cialist in het ziekenhuis. Of gen. “In Nederland kun je na    is een imago geschapen, ove-    De Jong is een oude be-
des, chauffeur en administra-  dit iets te maken heeft met  het ministerschap nog andere    rigens door politici zelf, dat   kende. Hij strijdt al zeven
tief personeel naar huis heeft het gerucht dat hij de poli-  bestuurlijke functies uitoe-    een minister iedere dag met    jaar voor de uitgraving bij
gestuurd.            tiek gaat verlaten om weer   fenen door je ervaring, maar    100.000 burgers kan praten.    Marriott, maar wordt naar
Tijdelijke baan         naar zijn voormalige baan   op Aruba houdt het erna op.    Dat hij alles kan en moet op-   eigen zeggen tegengewerkt
Documenten, brieven, over-   als longarts terug te keren,  Ik heb jaren geïnvesteerd om    lossen. Dat is niet reëel.”    door het Openbaar Minis-
heidsafspraken, benoemin-    vraagt Amigoe hem.                                          terie (OM) op Aruba. Dat
gen en andere geschriften    “Ik heb altijd gezegd dat het                                    de grotere mediakanalen
zijn aan media verstuurd    ministerschap voor mij een                                      zijn verhaal nu oppakken
met de insteek de overheid   tijdelijke baan is. Ik ambi-                                     is voor hem hoopgevend,
in diskrediet te brengen, zo  eer geen politieke carrière
laat Diario weten. Dat een   en ik zie het ministerschap
minister zijn mensen naar    als een bestuurlijke optie
                om op ministerieel niveau
                een kwaliteitsinhaalslag op

Eerste cao Imsan in afwachting van Landsbegroting

ORANJESTAD — Op veel punten van de eerste col-                                            den, moeten we onze service
lectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor het me-                                           uitbreiden. Om dat te kun-
disch personeel van het medisch instituut in San                                           nen bewerkstelligen, ligt de
Nicolas (Imsan) is recent overeenstemming bereikt                                          prioriteit bij de financiën
met de verplegersbond ABV. Maar doordat de Lands-                                          voor de uitbreiding.”
begroting 2015 nog niet is goedgekeurd, blijven se-                                         Eerste keer
rieuze onderhandelingen en een akkoord voorlopig                                           Tot nu toe betreft het totale
achterwege.                                                             bedrag dat jaarlijks uitbe-
                                                                   taald wordt aan de mede-
Volgens Imsan-directeur     Imsan maakt, worden gefi-   Imsan-directeur Joel Rajnherc                     werkers zo’n 16 miljoen.
Joel Rajnherc verlopen de    nancierd door ziektekosten-                                     Voor zowel AZV als Imsan
gesprekken tussen ABV      verzekeraar AZV.                                           is het nu dus wachten op
en Imsan, in bijzijn van    Meer inkomsten                                            de Landsbegroting alvorens
Landsbemiddelaar Ansel-     Rajnherc stelt dat er geld                                      gestart kan worden met se-
mo Pontilius, in een goede   nodig is voor de uitbreiding                                     rieuze onderhandelingen
sfeer. En is er op veel pun-  van Imsan en dat daar ook                                      om te komen tot een cao.
ten overeenstemming be-     de prioriteit ligt. Volgens                                     Met daarin onder andere
reikt. Alleen is het door het  hem is daar zowel bij ABV                                      een loonsverhoging voor de
ontbreken van een goedge-    als bij de medewerkers be-                                      ongeveer 160 medewerkers
keurde Landsbegroting niet   grip voor. Hij stelt dat de                                     van Imsan. Als er daadwer-
mogelijk om daadwerkelijk    uitbreiding van het medisch                                     kelijk een collectieve ar-
tot een akkoord te komen.    instituut en het aanbieden                                      beidsovereenkomst tussen
“Ik kan niet akkoord gaan    van meer diensten, meer                                       de verplegersbond en het
met de vragen of wensen     inkomsten genereert en dus                                      instituut tot stand komt,
van ABV, omdat ik geen ga-   een positief effect heeft op                                     dan is het overigens voor
rantie kan geven. Ik weet    de begroting. “Om de 160                                       het eerst in het bestaan van
niet of er geld voor is.” Hij  medewerkers werk te bie-                                       Imsan dat dit gebeurt.
licht toe dat alle kosten die
   1   2   3   4   5   6   7