Page 6 - flip utilities
P. 6

AMIGOE                                                                                                  9DINSDAG

                                                                                                   3 MAART 2015

Intensieve voorlichtingscampagne                                                  MEP in actie tegen
verkiezingen Caribisch Nederland                                                  ontmanteling raffinaderij

KRALENDIJK — De voorlichtingscampagne voor de          De campagne belicht het      stem geldig is. De campagne
Eilandsraadverkiezingen op 18 maart draait op volle       gehele verkiezingsproces     is aangepast voor elk van de
toeren op Bonaire, St. Eustatius en Saba. Via adver-       en heeft als leuze: Plant     drie eilanden en de infor-
tenties in kranten en op TV en radio, op de website       een stem, laat het groeien!    matie wordt in het Engels,
van RCN en via Facebook en een informatiefolder         Thema’s die aan bod komen     Nederlands en Papiaments
die thuis wordt bezorgd, worden de bewoners van         zijn onder andere: Wat men    gegeven.
Caribisch Nederland voorgelicht over de op handen        bij zich moet hebben om te    De folder is ook te downloa-
zijnde verkiezingen. Ten slotte zal er in de komende       kunnen stemmen, wat een      den van de website van de
dagen een korte infomercial met relevante informatie       geldig identiteitsbewijs is,   Rijksdienst Caribisch Ne-
te zien zijn van ongeveer 5 minuten, waarin onder an-      hoe iemand kan worden ge-     derland (RCN). Op deze site
dere de gezaghebber de eilandbewoners persoonlijk        machtigd om voor een an-     kan men eveneens terecht
te woord zal staan.                       der te stemmen, wat te doen    voor ‘Vragen en antwoorden
                                 wanneer de stempas niet is    voor alle kiesgerechtigden’.
RCN is verantwoordelijk     deze manier de stemgerech-   ontvangen, dat het kopen     De infomercial wordt op de
voor de voorlichtingscam-    tigden op 18 maart wil sti-   of verkopen van stemmen      lokale TV-zenders van Bo-
pagne. Zij voert die uit in   muleren om op een verant-    strafbaar is, de locatie en in-  naire, St. Eustatius en Saba
opdracht van de minister     woorde en geïnformeerde     richting van stemlokalen en    uitgezonden en is daarna
van Binnenlandse Zaken en    wijze gebruik te maken van   wat iemand moet doen om      ook te downloaden via www.
Koninkrijksrelaties die op    hun kiesrecht.         er zeker van te zijn dat zijn   rijksdienstcn.com.

Cft-voorzitter benadrukt belang snel                                                ORANJESTAD — Het uur nul is daar, volgens opposi-         het probleem aanhangig
handelen om tekort terug te dringen                                                tiepartij MEP op Aruba. Afgelopen vrijdagavond gin-        maken door de internatio-
                                                                  gen partijleden akkoord met het actieplan genaamd         nale pers in Nederland en
                                                  ting, net zoals de Health Tax  Ora Cero en voerden gelijk de eerste fase uit. Name-        Amerika op de hoogte te
                                                  die vorig jaar is ingevoerd.  lijk het versturen van brieven naar de overheid, (in-       stellen van de de manier
                                                  Het is een relatief gemak-   ter-)nationale pers en een demonstratie voor de poor-       waarop de huidige regering
                                                  kelijke ingreep die weinig   ten van raffinaderij Valero in San Nicolas. Dit alles       met de raffinaderij omgaat.
                                                  tijd kost om uit te voeren en  om het standpunt van de partij duidelijk te maken:         Deze staat positieve eco-
                                                  onmiddellijk resultaat ople-  stop de ontmanteling van Valero.                  nomische ontwikkelingen
                                                  vert”, legt Bakker uit.                                      in de weg, volgens de op-
                                                                  door onze verslaggever      de Meza. In de zogenaamde     positie. De partij is ervan
ORANJESTAD — Het nemen van beslissingen om de          schuldquota 80 procent en     Verder korten          Franciska Groen         resolutie die diezelfde vrijdag  overtuigd dat de regering
financiële situatie van Aruba te verbeteren is hard       het zal dit jaar verder stijgen. In zijn lezing greep Bakker   Eerder die avond was er bij   werd opgesteld, staat te lezen  helemaal niet de intentie
nodig. Om investeringen uit de privésector te stimule-      Zonder ingrijpende maatrege-   enkele malen terug op de re-  het partijhuis een ‘bijzondere  dat in de brief wordt aangege-  heeft om de raffinaderij te
ren moeten ondernemers weten waar ze aan toe zijn.        len om overheidsuitgaven te    cente rapportage van het In-  bijeenkomst met een urgent    ven dat uit naam van de MEP-   heropenen. Dit terwijl de
Zolang onzekerheid heerst, zijn voor hen ‘de begro-       verlagen, is economische groei  ternationaal Monetair Fonds   karakter’ waar partijleden    leden geëist wordt dat de ont-  heropening volgens MEP
tingstekorten van vandaag, de belastingen van mor-        onvoldoende om te voorkomen    (IMF). Net als IMF-leden in   akkoord gingen met het actie-  manteling van de Valero stopt   zeer van belang is omdat
gen’.                              dat de overheidsschuld stijgt,  hun voorlopig rapport ziet   plan Ora Cero. Inmiddels had-  en er meer inzet komt om de    de toeristische sector, die
                                 waarschuwt de Cft-voorzitter.   de Cft-voorzitter grote struc- den, onder andere opgeroepen   raffinaderij te heropenen. En   85 procent van de economie
Dat is een van de adviezen    teringen uit de privésector   Dat komt doordat ambtena-     turele uitdagingen voor de   via sociale media, aanhangers  dat als Valero niet in goed ver- voor haar rekening neemt,
die Age Bakker, voorzitter van  noodzakelijk”, zegt Bakker   rensalarissen, pensioenkos-    Arubaanse economie.       van de partij zich verzameld   trouwen handelt, de regering   aangeeft de economie niet
het College financieel toezicht tijdens de lezing. “Maar in-  ten, kosten van gezondheids-   Het inzetten op hernieuw-    bij het partijhuis. Deze ver-  een meer agressieve houding    alleen te kunnen dragen.
(Cft), afgelopen vrijdag uit-  vesteerders willen alleen hun  zorg en rentebetalingen snel-   bare energie, het diversifië-  trokken na de ondertekening   moet aannemen gelijk aan de    “De raffinaderij is niet al-
droeg, tijdens een lezing op   geld op het spel zetten als ze ler stijgen dan de verwachte   ren van de economie, onder   van het actieplan gezamenlijk  overheid in St. Croix.      leen belangrijk voor de ont-
de Universiteit van Aruba.    zeker kunnen zijn van een    economische groei.        meer door in te zetten op de  met de partijleden in de rich-  Langdurig             wikkeling van San Nicolas,
Voor een gevulde zaal sprak   verstandig begrotingsbeleid.”  Solidariteitsbelasting      Latijns-Amerikaanse toeris-   ting van de raffinaderij in San Daar werd uiteindelijk in     maar het is de enige vorm
hij over de huidige financiële  Schuldquota           Een snelle manier voor de     tenmarkt, en ten slotte het   Nicolas. Wat volgens Evelyn   oktober 2014 door oliegigant   die de Arubaanse economie
situatie van Aruba en maakte   Een belangrijk probleem in   overheid om aan geld te ko-    verlagen van overheidsuitga-  Wever-Croes resulteerde in    PdVSA een overeenkomst      kan redden. Het is niet zo-
onder meer vergelijkingen    de Arubaanse economie is de   men, is bijvoorbeeld de invoe-  ven en het op een acceptabel  zo’n 700 aanhangers van de    gesloten met Atlantic Basin    maar een bedrijf, het is de
met omringende landen en     hoge overheidsschuld. Sinds   ring van een soort solidari-   niveau brengen van de over-   partij die zich verzamelden   Refinery (ABR). Een bedrijf    bron van werk voor veel fa-
Nederland. Bakker sloot af    2011 heeft Aruba de hoogste   teitsbelasting, vergelijkbaar   heidsschuld zijn manieren    bij de poorten voor Valero. De  dat speciaal werd opgezet     milies, net als een bron voor
met uitleg over hoe het Col-   schuld, ten opzichte van het  met een soortgelijke belas-    waarop de regering de uitda-  eerste fase van het actieplan  om de raffinaderij schoner    de overheid waardoor onze
lege te werk gaat en de voor-  bruto nationaal product (bnp), ting medio jaren ‘80. “Het zou  gingen aanpakt.         daarmee in uitvoering bren-   te exploiteren. De oude raf-   florin geen gevaar loopt”,
delen van financieel toezicht.  van heel het Koninkrijk. Het  nu logischer zijn om dat te    Hij erkent dat er stappen    gend. Opvallend was, volgens   finaderij was tot aan de slui-  staat te lezen in de resolu-
“Om duurzame groei en dus    afgelopen jaar bereikte de   verpakken in indirecte belas-   zijn gezet, zoals het verhogen de partij, dat niet alleen MEP- ting in 2012 de grootste in    tie.
banen te creëren, zijn inves-                                   van de pensioenleeftijd. Des-  aanhangers zich solidair toon-  het Caribisch gebied met een   Opties
                                                  ondanks duurt het tot 2024   den. “Er waren verschillende   productie van 350.000 vaten    Volgens MEP kan er met de
                                                  voordat de pensioenleeftijd   bekenden uit de gemeenschap   per dag. Het bedrag gemoeid    heropening een economi-
                                                  voor iedereen 65 is. Dat is   die anders nooit MEP steu-    met de overname betreft 1,6    sche groei van 12 procent
                                                  een relatief langzaam proces  nen.”              miljard dollar. In de 22-jarige  bereikt worden. “Iets dat
                                                  vergeleken met andere lan-   Menselijke keten         lease-overeenkomst werd be-    geen enkel hotel kan be-
                                                  den. En hoewel zorgverzeke-   De bedoeling was namelijk om   dongen dat bij het vertrek het  werkstelligen.” MEP is voor
                                                  raar AZV volgens Bakker er   een menselijke ketting te vor-  nieuwe bedrijf de oude raf-    een schonere industrie,
                                                  nu beter financieel voorstaat  men voor Valero om daarmee    finaderij ontmantelt en dat    maar geeft aan dat hier tijd
                                                  – door de invoering van de   het standpunt van de partij te  ABR 600 lokale mensen in     voor nodig is en dat het land
                                                  bestemmingsbelasting (He-    uiten. Die wil namelijk niet   dienst moet nemen. Dat dit    uit de crisis halen prioriteit
                                                  alth Tax) van 1 procent – is  dat de raffinaderij ontman-   niet van de een op de andere   heeft. Volgens Croes zijn er
                                                  dit nog niet voldoende. Bak-  teld wordt. Daarom werden    dag in uitvoering is, blijkt uit twee opties: of een herope-
                                                  ker denkt dat het korten op   er na de ondertekening van    de Facebook-pagina van ABR.    ning van de raffinaderij of
                                                  de rechten van verzekerden   het actieplan ook direct brie-  Het proces van de overname    de ene bezuinigingsmaat-
                                                  noodzakelijk is.        ven met daarin dit standpunt   loopt nog steeds.         regel na de andere. “Welke
                                                                  verstuurd naar premier Mike   Redding              zou jij kiezen? Wij kiezen
                                                                  Eman en vicepremier Mike     MEP wil ook internationaal    voor het alternatief, niet
                                                                                                   voor een maatregel.”

Nieuwe vragen over aanwijzingsprocedure

PHILIPSBURG — De         vastgelegd in het Konink-    straks antwoord op die vra-    minister Ronald Plasterk    plandsverordening bij de     doen’. De kwestie van de     518-7272
parlementaire commis-      rijksstatuut. Een tweede    gen en dan wat?”, vroeg hij.   om het land een aanwijzing   Raad van Advies neerge-     aanwijzingsprocedure en de
sie voor Koninkrijks-      vraag betreft de reikwijdte   “Wat is het eindspel?       te geven over de oprichting   legd. Minister-president     legale basis hiervoor komt
zaken en Interparle-       van de aanwijzingen.      Uiteindelijk doen ze toch     van een integriteitskamer.   Marcel Gumbs en Justitie-    opnieuw aan de orde tijdens
mentaire Relaties heeft     Het UP-parlementslid      wat ze willen.” St. Maar-     Het Gumbs-kabinet heeft     minister Dennis Richard-     het Interparlementair Ko-
gisteren op de valreep      Franklin Meyers uitte zijn   ten heeft heftig geprotes-    hiervoor echter al uiterste   son wijzen de instructie af   ninkrijksoverleg (Ipko) dat
een paar vragen gefor-      twijfels over het nut van de  teerd tegen de beslissing     inspanningen gedaan en     omdat St. Maarten ‘heeft     van 25 tot 29 mei in Den
muleerd ter toevoeging      vragenstellerij. “We krijgen  van Koninkrijksrelaties      in recordtijd een ontwer-    gedaan wat het moest       Haag plaats vindt.
aan vragen van Tweede
Kamerleden, voor een
advies van de Raad van
State over de aanwij-
zingen die de Rijksmi-
nisterraad op gezette
tijden uitdeelt aan de
autonome landen in
het Caribisch gebied,
zo meldt Caribisch Net-
werk.

De deadline voor het indie-
nen van de vragen was gis-
teren, nadat op verzoek van
Aruba hiervoor al een keer
uitstel was verleend.
Commissievoorzitter Sarah
Wescot-Williams zei dat ze
de vragen van de Tweede
Kamerleden leidend vond.
De commissie wil nu we-
ten van de Raad van State
of het geven van een aan-
wijzing (aan de gouverneur
of aan de regering) niet in
strijd is met de autonomie
van de landen zoals die is
   1   2   3   4   5   6   7   8   9