Page 6 - ARUBA BANK 19 JAN 2016
P. 6

10 DINSDAG                                                                                                           AMIGOE
    19 JANUARI 2016

Euro              IMF tempert verwachtingen                                                   Zorgen om personeels-
                voor wereldeconomie                                                      bijeenkomst Xenos
Herstel
                WASHINGTON — De wereldeconomie groeit dit en          van het IMF dit jaar omlaag   procent verwacht. Eerder    UTRECHT — Vakbond             zusterketen Blokker moest
AMSTERDAM — De Euro-      volgend jaar iets minder sterk dan eerder gedacht.       naar 6,3 procent, om in 2017   werd een min van 1 procent   CNV maakt zich zorgen           vorig jaar ook al ingrijpen.
pese aandelenmarkten veer-   Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in      verder af te zwakken naar 6   ingetekend voor 2016.     over de situatie bij win-         Het bedrijf schrapte toen on-
den vanochtend flink op. Uit  nieuwe prognoses die vandaag werden gepubliceerd.       procent. Met bijna 7 procent   Het IMF waarschuwt dat     kelketen Xenos. De ver-          geveer 400 banen.
overheidscijfers bleek dat de  Vooral in opkomende economieën is de groei zwakker       kwam de groei vorig jaar al   de risico’s voor nieuwe te-  koper van huishoudelijke         Mogelijk komt er nu ook een
Chinese economische groei    dan gedacht.                          uit op het laagste peil in ja-  genvallers groot blijven. De  artikelen komt morgen           reorganisatie bij Xenos, dat
zoals verwacht in het vierde                                  ren.               verkeerde aanpak van be-    met een mededeling aan          eveneens onderdeel is van
kwartaal verder is vertraagd,  Het IMF voorspelt nu een    nomische groei volgens de   Voor de gehele groep op-     staande problemen kan de    het personeel, bevestigde         Blokker Holding. Het enige
maar dat wordt positief opge-  wereldwijde groei van 3,4    nieuwe voorspelling in 2016  komende landen wordt de     wereldwijde groei uiteinde-  een woordvoerster van           wat de woordvoerster over
vat omdat het de kans op ex-  procent dit jaar, gevolgd door en 2017 uit op 1,7 procent.  komende jaren slechts een    lijk zelfs laten ontsporen.  het bedrijf vandaag na          de mededeling wil zeggen is
tra stimuleringsmaatregelen   een plus van 3,6 procent in   Dat is een fractie beter dan  lichte opleving van de groei   Het fonds wijst daarbij op de een bericht van Elsevier.         dat het geen faillissement be-
vergroot.            2017. Daarmee is de groei    vorig jaar en nagenoeg gelijk voorspeld, mede door de     transformatie van de Chine-  “Als zo’n bericht naar buiten       treft. Ze benadrukte daarbij
De AEX-index stond aan het   wat sterker dan de plus van   aan de vorige prognose. Voor  economische crisis in Rus-    se economie, de lage grond-  komt betekent dat meestal         dat het bedrijf eerst het eigen
einde van de ochtend 1,7 pro-  3,1 procent van vorig jaar.   de Verenigde Staten werden   land en Brazilië. Vooral     stoffenprijzen en de afbouw  niet veel goeds”, laat CNV-        personeel wil informeren.
cent hoger op 408,89 punten.  De prognose ligt voor beide   de verwachtingen licht ge-   voor de grootste economie    van het stimuleringsbeleid   bestuurder Martijn den He-        Xenos telt ongeveer 250 win-
De MidKap steeg 1,5 pro-    jaren echter 0,2 procentpunt  temperd, tot plussen van 2,1  van Zuid-Amerika werden     in de VS.           ijer weten. De Nederlandse        kels, waarvan een kleine 200
cent tot 643,05 punten. De   lager dan het fonds in okto-  procent dit en volgend jaar.  de verwachtingen drastisch    Nieuwe prognoses voor de    detailhandel staat de laatste       in Nederland en de rest in
hoofdgraadmeters in Londen,   ber verwachtte.         De groei van de Chinese    verlaagd. Daar wordt dit     Nederlandse economie gaf    tijd zwaar onder druk. Xenos’       Duitsland. Bij de keten wer-
Frankfurt en Parijs gingen   In de eurozone komt de eco-   economie gaat in de ogen    jaar een krimp van bijna 4    het IMF niet.                              ken ongeveer 3500 mensen.
tot ruim 2 procent omhoog.
Bij de AEX-fondsen behoorde   Renault haalt duizenden auto’s terug                                              Meer startende
Unilever tot de uitblinkers                                                                  ondernemers
met een plus van 2,8 procent,.                                                                 uit Syrië en Irak
De producent van was- en
voedingsmiddelen trotseerde   PARIJS — Renault roept                                                     AMSTERDAM — Het aan-           met 23 procent naar 947.
afgelopen jaar de zwakkere   15.800 auto’s terug naar                                                    tal nieuwe ondernemers          Het aantal uit Irak met een
marktomstandigheden in op-   de garage, omdat onder-                                                    met een niet-Nederland-          vijfde tot 3356. Irakezen
komende landen als China en   zoek heeft uitgewezen                                                     se achtergrond neemt           en Syriërs ondernemen in
behaalde meer omzet. Uni-    dat de uitstoot van de wa-                                                   toe. Ruim een vijfde van         Nederland vooral in de sec-
lever waarschuwde wel dat    gens te hoog is. Dat heeft                                                   de startende zzp’ers en          toren detailhandel, horeca,
2016 mogelijk nog lastiger   de Franse Milieu-minister                                                   mkb’ers in Nederland           logistiek en zakelijke dienst-
wordt.             Ségolène Royal vandaag                                                     was vorig jaar niet in dit        verlening. Verder valt op dat
In Parijs was Crédit Agricole  laten weten op de Franse                                                    land geboren, een fractie         er relatief veel vertalers en
met een koerswinst van bijna  radiozender RTL.                                                        meer dan een jaar eerder.         tolken beginnen en dat Ira-
4 procent een opvallende win-                                                                 Opvallend is dat het aan-         kese en Syrische vrouwen
naar. De bank gaat reorgani-  Het filtersysteem in de                                     Foto: Shutterstock       tal Syrische en Iraakse          vaak een tandartsenpraktijk
seren om de financiële situ-  auto’s van het type Captur                                                   starters relatief sterk is        starten.
atie te verbeteren. Renault   zou niet goed werken bij erg                                                  gestegen.                 De toename hangt mogelijk
zakte 0,3 procent.       hoge en bij lagere tempera-                                                  Een en ander blijkt uit een        samen met de toestroom
Zalando werd in Frankfurt    turen. Volgens testen vallen                                                  vandaag gepubliceerd jaar-        van vluchtelingen naar Ne-
bijna 7 procent meer waard.   de emissiewaarden van CO2                                                   overzicht van de Kamer van        derland. Ook het aantal in
Ook de olieprijzen lieten na  en stikstofoxiden hierdoor                                                   Koophandel. Van de bijna         Polen, Rusland en Brazilië
een aantal zwakke dagen     in de praktijk hoger uit dan                                                  23.000 vorig jaar gestarte        geboren ondernemers liet
herstel zien. Amerikaanse    bij metingen in het labora-                                                  zzp’ers die in het buitenland       vorig jaar een behoorlijke
olie werd 1,5 procent duur-   torium. De nodige aanpas-                                                   geboren zijn, bestaat de top       plus zien. Alles bij elkaar
der op 29,86 dollar per vat,  singen aan de auto’s nemen                                                   drie uit Polen, Turken en         telt Nederland tegenwoor-
Brentolie werd verhandeld    volgens de bewindsvrouw                                                    Surinamers. Het midden- en        dig ruim 121.000 zzp’ers
voor 29,77 dollar per vat,   ongeveer een halve dag in                                                   kleinbedrijf (mkb) telde dik       met een ander geboorteland,
wat neerkomt op een stijging  beslag.                                                            4200 starters van elders,         en bijna 47.000 buitenlandse
van 4,3 procent. De euro was                                                                  voornamelijk Turken, Chi-         mkb-ondernemers. Dat komt
1,935 gulden waard, tegen    Renault zei de afgelopen    Renault roept zijn model Captur terug, omdat het filtersysteem niet goed zou werken bij erg  nezen en Marokkanen.           neer op ongeveer 14 procent
1,938 gulden aan het einde   dagen herhaaldelijk dat het   hoge en bij lagere temperaturen.                                Het aantal Syrische on-          van het totaal. Turken vor-
van de Europese beurshandel   niets te maken heeft met                                                    dernemers groeide in 2015         men daarbij nog altijd de
gisteren.            de sjoemelsoftware-affaire,   siewaarden bij Renault. Het  sienormen overschrijden.     zelf kon vanmorgen geen                         grootste groep.
                maar het concern is wel be-   nieuws zorgde desondanks    Namen wilde ze echter niet    commentaar geven.
Tokio              reid om de uitstoot van de   voor flinke onrust. Renault  noemen. “Wat belangrijk is,   Verder werd bekend dat
                wagens te verminderen.     is sindsdien zo’n 3,3 mil-   is dat de luchtvervuiling ge-  Renault voor ongeveer
Stijgend            Royal benadrukte onlangs    jard euro aan beurswaarde   stopt wordt”, aldus Royal.    700.000 auto’s op vrijwillige
                al dat Renault niet heeft ge-  kwijtgeraakt.         Het is nog onduidelijk op    basis een update van de uit-
PEKING — De Chinese aan-    fraudeerd. Dat deed ze toen   Volgens de minister zouden   welke landen de terugroe-    stootsoftware gaat bieden.
delenbeurzen tekenden van-   bekend was geworden dat     meer automerken de emis-    pactie van Renault betrek-    Die update moet deze zomer
daag de sterkste stijging in  de Franse autoriteiten on-                   king heeft. De autobouwer    worden uitgevoerd.
twee maanden op. Het ver-    derzoek deden naar de emis-
moeden van beleggers dat
staatsfondsen steunaanko-    Zalando ziet verkopen verder toenemen
pen deden gaf een impuls aan
de handel. Daarnaast leidde   BERLIJN — De populaire                                     we de groei aanzienlijk zien
een zwakker dan verwachte    Duitse modewebwinkel                                      versnellen, hebben we be-
economische groei tot hoop   Zalando heeft zijn verko-                                    langrijke investeringen voor
op extra maatregelen om de   pen in het vierde kwar-                                     de lange termijn gedaan en
tweede economie van de we-   taal verder zien toene-                                     zijn we duidelijk winstge-
reld aan te jagen.       men. Maar de groei was                                     vend gebleven. We gaan door
De hoofdindex in Shanghai    door het warme weer in                                     op deze weg”, aldus Ritter.
steeg tegen het eind van de   het najaar wel minder                                      De bedrijfswinst over het af-
handelsdag bijna 3 procent   sterk dan analisten had-                                    gelopen fiscale jaar komt uit
en de graadmeter in Shenz-   den verwacht.                                          tussen de 96 miljoen en 114
hen ging 2,9 procent vooruit.                                                  miljoen euro. Dat betekent
De koersen van China Com-    De omzet groeide in het                    Foto: Shutterstock        een verbetering ten opzichte  DOW JONES        19-Jan  0.77%  AEX           19-Jan
munications Construction en   vierde kwartaal ongeveer                                    van 2014, toen het om een   S&P 500 INDEX     16111.45  0.72%  ARCELORMITTAL      407.22 1.30%
China Railway stegen met    30 procent op jaarbasis naar  Zalando heeft een ‘fantastisch jaar’ achter de rug, want de   kleine 82 miljoen euro ging.  NASDAQ         1893.93  0.73%  AEGON NV
de dagelijkse limiet en waren  een bedrag tussen de 865    omzet bedroeg bijna 3 miljard euro, tegen 2,2 miljard in 2014.                             4521.32                   3.35 6.38%
derhalve de sterkste stijgers. miljoen en 872 miljoen euro,                                  ‘Kinderhanden         AMAZON.COM INC          1.70%  AHOLD NV          5.18 1.61%
De Nikkei-index in Tokio sloot blijkt uit voorlopige cijfers                                  maken                          579.88
met een winst van 0,5 pro-   die het bedrijf vandaag naar                                  batterijen           APPLE INC             0.15%  AKZO NOBEL        18.82 0.67%
cent op 17.048,37 punten. De  buiten bracht. Analisten re-                                  smartphones’          BAIDU INC-SP ADR      97.28 2.47%  ASML HOLDING NV
Kospi-index in Seoul steeg 0,6 kenden in doorsnee op een                                                   BERKSHIRE HATH-B     167.97  1.36%  DSM (KONIN)        57.55 0.96%
procent en de All Ordinaries  omzet van 876 miljoen euro.                                   JOHANNESBURG —        CITIGROUP INC      127.85  0.57%  HAL TRUST         73.55 1.49%
in Sydney won 0,9 procent.   Zalando is zelf positief over                                  Kinderhanden zijn be-     COCA-COLA CO        42.71 0.60%  HEINEKEN NV        42.80 1.10%
De Hang Seng in Hongkong    de cijfers. Volgens bestuurs-                                  trokken bij de produc-    WALT DISNEY CO       41.75 0.56%  ING GROEP NV      158.60 1.28%
stond in de middaghandel 1,5  lid Rubin Ritter laten die                                    tie van batterijen voor    3D SYSTEMS CORP      94.43 1.43%  KPN (KONIN) NV      75.73 1.04%
procent in de plus.       zien dat de webretailer ook                                   smartphones en lap-      EBAY INC             0.71%  KONINKLIJKE PHIL     10.87 0.69%
                in moeilijke marktomstan-                                    tops van de bekende fa-    FACEBOOK INC-A       7.11 1.70%  RANDSTAD HOLDING      3.26 1.31%
Wall Street           digheden een sterk resul-                                    brikanten. Dat meldde     GENERAL ELECTRIC      25.44 0.81%  RELX NV          22.89 1.06%
                taat neer kan zetten. In een                                   mensenrechtenorgani-     ALPHABET INC-A       96.58 1.41%  ROYAL DUTCH SH-A     49.24 1.36%
Positief            verklaring noemde hij 2015                                    satie Amnesty Interna-    HP INC           28.72 -1.78% TOMTOM          14.43 0.70%
                een ‘fantastisch jaar’ voor de                                  tional vandaag. In klei-   HOME DEPOT INC      720.53  1.14%  TOTAL SA         17.90 0.85%
NEW YORK — De effecten-     schoenen- en kledingverko-                                    ne kobaltmijnen in het    INTEL CORP         9.93 0.60%  UNILEVER NV-CVA      9.60 2.16%
beurzen in New York zijn de   per die in oktober 2014 zijn                                   zuiden van Congo wer-     JOHNSON&JOHNSON     120.60  0.61%  W.P. STEWART HOL     38.57 1.29%
verkorte handelsweek van-    gang naar de beurs maakte.                                    ken duizenden minder-     LINKEDIN CORP-A      29.94 -0.04% SCOTIABANK FUNDS     38.42 2.51%
daag met forse winsten be-   De jaaromzet over 2015 be-                                    jarigen. Sommigen van     MICROSOFT CORP       97.59 -0.04% MONEY MARKET      289.15 0.00%
gonnen. Daarmee volgt Wall   draagt bijna 3 miljard euro,                                   hen zijn slechts zeven    PROCTER & GAMBLE     196.24  1.67%  US DOLLAR BOND     18-Jan
Street het voorbeeld van    tegen 2,2 miljard in 2014.                                    jaar oud.           ROYAL DUTCH-ADR      50.97 -0.41% GLOBAL GROWTH     13.0672 0.00%
Europa waar de koersen ook   “In ons eerste jaar als beurs-                                  Meer dan de helft van de   STARBUCKS CORP       76.23 1.67%  US GROWTH        2.6425 0.37%
fors omhoog gaan in de hoop   genoteerd bedrijf hebben                                     wereldwijde kobaltpro-    TWITTER INC        38.99 -2.84% CANADIAN GROWTH     2.0821 -2.64%
op nieuwe steunmaatregelen                                                    ductie komt uit Congo.    WAL-MART STORES      58.97 0.66%  FUNDS         11.2225 -2.41%
voor de Chinese economie.    Meer banen weg                                          Amnesty International    WHOLE FOODS MKT      17.43 -1.54% BGF CONT EUR FLEX    2.0744 -2.35%
Gisteren bleven de beurzen   bij Stage Entertainment                                      sluit niet uit dat de elek- EXCHANGE TRADED FND    62.34     BGF EMKT BOND      18-Jan
in New York dicht vanwege                                                     tronicafabrikanten Apple,  ALERIAN MLP - AMLP     29.40 -1.73% BGF FIX INC GBL OP    21.03 -0.43%
Martin Luther King Day.     AMSTERDAM — Bij musicalmaker Stage Entertain-         De nieuwe eigenaar van Sta-    Samsung en Sony bat-     ISH GBL HY BD - GHYG   19-Jan  -0.16% BGF GBL ALLOCATION    14.73 -0.47%
Kort na de openingsbel stond  ment verdwijnen meer banen dan gedacht. Dat werd        ge, CVC Capital Partners,     terijen in hun producten   ISH IBOXX HY BD - HYG    9.64 -0.06% BGF USD CORE BOND     13.03 -0.15%
de Dow-Jonesindex 1 procent   vandaag duidelijk bij bekendmaking van de defini-       heeft alle activiteiten tegen   plaatsen die door kinder-  ISH SELECT DIV - DVY    43.97 0.52%  BGF USD HI YIELD BND   46.26 -0.41%
hoger op 16.145 punten. De   tieve reorganisatieplannen van het bedrijf.          het licht gehouden en sluit    arbeid zijn gemaakt. De   ISH MSCI EMKT - EEM    77.87 1.97%  TEMPLETON GBL BND     16.77 0.00%
brede S&P 500 steeg 1,1 pro-                                  de verkoop van theaters niet    bedrijven ontkennen de    ISH MSCI PAC - EPP     72.18 2.27%  TEMPLETON ASIAN SM    25.98 -0.95%
cent tot 1900 punten. De tech-                                 uit. “Wij hebben niet de in-    beschuldigingen.       ISH RUSSELL - IWV     29.02 0.65%  CURRENCIES        21.93 0.50%
nologiebeurs Nasdaq won 1,2                                  tentie om theaters uit ons     Volgens de mensenrech-    ISH S&P 500 - SPY     34.27 0.90%  YEN/USD          35.57 0.00%
procent tot 4543 punten.                                    Europese theaterportfolio     tenorganisatie leven de   ISH EUROPE - IEV     110.82  1.32%  EUR/USD         19-Jan
Bank of America won 2 pro-                                   te verkopen maar zullen per    kinderen in gevaarlijke   POWERSH-QQQ       107.42  0.94%  CAN/USD        117.8400 0.41%
cent. Het liet voorbeurs weten                                 land onze ‘footprint’ opnieuw   omstandigheden, krijgen   POWERSHARES DB C      36.87 0.04%  GBP/USD         1.0901 0.08%
dat de winst afgelopen kwar-                                  bekijken”, zegt bestuurs-     ze geen zorg en verdie-   SPDR S&P INT DIV-DWX   101.79  1.36%  COMMODITIES       1.4506 -0.21%
taal met bijna 10 procent is                                  voorzitter Just Spee.       nen ze een hongerloon.    SPDR S&P MID 400      12.07 0.35%  OIL WTI         1.4146 -0.81%
gestegen. Ook branchegenoot                                  Vorig boekjaar leed Stage     Circa 20 procent van de   SPDR S&P 600 SMA      30.29 0.26%  GOLD          19-Jan
Morgan Stanley schoot om-                                   19,1 miljoen euro verlies.     kobaltproductie in Congo   VANGUARD REIT - VNQ   231.84  0.19%  SILVER          29.06 -1.22%
hoog (plus 3,4 procent). Die                                  Met de ingrepen verwacht      is afkomstig uit de mijnen  WSDOMTR JAP H EQ-DXJ    90.03 2.57%  WHEAT         1086.29 -0.24%
bank wist het verlies van een                                 Stage op korte termijn orde    waarin kinderen werken.                 75.71                 14.0710 0.83%
jaar eerder om te buigen in                                  op zaken te stellen.                                    45.71                473.7500 1.07%
een winst.
Delta Airlines wist eveneens                                                                  Source Bloomberg
rode cijfers van een jaar eer-
der weg te poetsen, geholpen  Oprichter en minderheids-    Dat gaat om banen bij alle
door de veel lagere olieprijs. aandeelhouder Joop van den   onderdelen in Nederland,
Beleggers zetten het aandeel  Ende zei vorige week dat 200  inclusief de holding.
daarop 3,3 procent hoger.    tot 250 banen zullen verval-  Volgens de zegsman zullen
                len. Dat blijken er nu 300 tot er ook gedwongen ontslagen
                350 te zijn. Bij Stage Enter-  volgen, maar een aantal kon
                tainment werken wereldwijd   hij nog niet noemen. De ba-
                3000 mensen.          nenreductie wordt verder
                In Nederland zullen onge-    gerealiseerd met de lopende
                veer twintig banen verdwij-   vacaturestop en het niet
                nen, zegt een woordvoerder   verlengen van tijdelijke con-
                van Stage in een toelichting.  tracten.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11