Page 3 - MIN SOC DEC 21,2015
P. 3

AMIGOE                                                                                                5MAANDAG

                                                                                                21 DECEMBER 2015

Kerstboodschap met kippenvel                                                 INGEZONDEN

ORANJESTAD — 32 stafle-                                                    HOE GROEN WAS MIJN EILAND 3!
den en 15 begeleiders werk-
ten het klokje rond om de                                                   AMERIKA IS niet alleen      vele landen al jaren gebeurt?  ca-afval. In Nederland zijn
kinderen van kindertehuis                                                   het land van rechts-radicale   De economie op ons eiland    verkopers van elektrische
Imeldahof afgelopen vrijdag-                                                 republikeinen, die weinig    en vrijwel overal in de hoog   en elektronische apparaten
avond een mooie kerstviering                                                 onderdoen voor islamitische   ontwikkelde landen is geen    verplicht bij verkoop de ou-
te bezorgen. Daaronder be-                                                  extremisten als het gaat     kringloop economie, maar     de apparatuur in te nemen
vonden zich naast de staf en                                                 om het torpederen van so-    een verspileconomie. De Eu-   en naar kringloopbedrijven
medewerkers van Imeldahof                                                   ciale vooruitgang, het is ook  ropese Unie wil daar met     door te sturen.
ook vrijwilligers van CAPA,                                                  het land waar afzonderlijke   eurocommissaris Frans Tim-    Op Aruba dumpen we
de coöperatieve spaarkas van                                                 staten beslissingen kunnen    mermans als gangmaker een    oude koelkasten, televi-
de Arubaanse vakbond SEP-                                                   doordrijven die wel in het be-  eind aan maken. Zou Aruba    sietoestellen, computers,
PA. En voor het eerst dit jaar                                                lang zijn van de vooruitgang.  dan niet eens kunnen begin-   afgedankte telefoons, en-
waren er ook tweedejaars                                                   Zo kan Aruba een voorbeeld    nen met het goede voorbeeld?   zovoort gewoon in illegale
studenten van de faculteit                                                  nemen aan de haven van Los    Waarom moeten initiatieven    vuilstortplaatsen,die we
Finance, Accounting en Mar-                                                  Angeles, waar geen vracht-    in die richting van particu-   daarna overdekken met een
keting (FEF) van de Uni-                                                   wagens meer worden toege-    liere bedrijven komen? Zoals   laag grond om er huizen op
versiteit van Aruba bij. De                                                  laten die niet “groen” zijn en  de inzameling van afvalolie   te bouwen. Onzin? Nee hoor,
avond werd muzikaal omlijst                                                  waar afgemeerde schepen     voor hergebruik.         ik kan er één aanwijzen.
met gaita. Daarnaast waren                                                  hun elektriciteitsvoorzie-    Het zou bij voorbeeld inte-   En dan hebben we een be-
er verschillende presentaties                                                 ning moeten betrekken uit    ressant zijn te weten hoeveel  langrijke vervuiler - zij het
vanuit de kinderen zelf. Want                                                 aansluitingen op de kades,    glaswerk er op ons eiland ge-  geen echt gevaarlijke - nog
het kindertehuis wil met het                                                 zodat ze hun vervuilende     woon in de afval verdwijnt.   niet genoemd: de geheel uit
evenement ook het talent van de kinderen, op bijvoorbeeld het gebied van dansen en andere manieren van beweging, stimule-   dieselaggregaten stopzetten,   Bierflessen, wijnflessen,    zijn voegen gegroeide ver-
ren. Aan het einde van de avond ontvingen alle kinderen een cadeautje om mee te nemen. Maar niet voordat de avond besloten  zolang ze liggen afgemeerd.   sterke drankflessen, jam-    pakkingsindustrie. Je kunt
werd met een kippenvelmoment. Een blinde UA-student vertelde de kinderen zijn verhaal, onder andere het behalen van de    De vraag is overigens of de   potjes, groentepotten, enzo-   tegenwoordig geen schaar
propedeuse, met als boodschap dat alles mogelijk is als je maar een doel voor ogen hebt en doorzet.              geleverde elektriciteit wel   voort. Dat zou vrijwel zeker   meer kopen of hij zit in hard
                                                               uit schone centrales komt.    bij gescheiden inzameling    plastic op hard karton, zodat
Koninklijke kerstkaart met Papiamentse tekst                          Openingstijden        In ieder geval is de elektrici- heel snel een hele berg wor-   je niet kunt proberen of het
                                                Dimas             teit die van de WEB centrale   den, die, in goede afspraken   ding wel goed is en alle su-
                                                               in Balashi komt verre van    met één of meer glasfabrie-   permarkten gooien je dood
                                                ORANJESTAD — Vanwege     schoon, met uitzondering     ken in Amerika, Venezuela    met perspex (foam) schaal-
                                                de feestdagen is het kantoor van het gedeelte dat van het   of Colombia, wel degelijk    tjes om alles op te verpak-
                                                van Dimas gesloten vanaf   windmolenpark bij Vader     rendabel te maken moet zijn,   ken, in plaats van gewoon
                                                24 december. Op 4 januari   Piet komt. Het is dan wel    net zo goed als oud ijzer.    in zakjes. En al die rotzooi
                                                gaat het kantoor weer open  geen kolencentrale, maar     Over één van de grootste bo-   gooien we met z’n allen in
                                                met de reguliere openings-  stookolie doet weinig onder   demvervuilers wordt al he-    de afval, want gescheiden
                                                tijden. Afspraken die in de  voor kolen wat vervuiling be-  lemaal nooit gepraat: oude    afvalinzameling bestaat niet
                                                tussentijd gemaakt zijn,   treft. En daar komen we dan   batterijen! Ook die zullen bij  en we vragen ons ook niet af
                                                worden verschoven. Afspra-  meteen aan onze kringloop-    gescheiden afval al snel een   waarom we al die rommel
                                                ken gemaakt voor 28 de-    economie. Op Aruba is een    behoorlijke berg vormen. En   moeten betalen op de koop
                                                cember gaan naar 7 januari,  berg aan bio-afval beschik-   die berg is niet alleen uiterst toe. Voor mij als blinde is het
                                                die van 29 en 30 december   baar van restaurants, hotels   gevaarlijk voor het milieu,   helemaal een ellende, want
                                                gaan naar 8 januari. Als er  en van de bevolking. Het is   maar is ook te recycleren.    ik kan zelf geen stuk gereed-
                                                sprake is van een noodgeval  inmiddels algemeen bekend    Ook daarvoor kan onder an-    schap meer uitkiezen, omdat
                                                is Dimas op 28, 29 en 30 de- dat biomassa vrij eenvou-    dere Californië als voorbeeld  niet voelbaar is wat er in de
                                                cember bereikbaar op nood-  dig kan worden bijgestookt    dienen, omdat daar zelfs     verpakking zit.
                                                nummer 522-1527. Deze lijn  of vergast - zoals Ecotech al  behoorlijke boetes staan op
                                                wordt bemand tussen 9.00   propageert. Waar blijft dan   het niet gescheiden houden          HENK DE BEIJER
                                                en 11.00 uur en 14.00 en   de afvalscheiding in biomas-   van batterij- en elektroni-                   Aruba
                                                16.00 uur.          sa en ander afval, zoals in

                                                                                De redactie van Amigoe kan ingezonden brieven redacti-
                                                                                oneel bewerken, inkorten of besluiten om niet te plaatsen.
                                                                                Brieven mogen maximaal 600 woorden bevatten, ze moeten
                                                                                voorzien zijn van naam en woonplaats (worden gepubli-
                                                                                ceerd) en adres en telefoonnummer (niet voor publicatie,
                                                                                maar ter verificatie). We accepteren alleen digitaal ge-
                                                                                stuurde brieven. Ons e-mail adres is: arubaredactie@ami-
                                                                                goe.com.

ORANJESTAD — Het Koninklijke paar heeft vorige week een kerstkaart verstuurd met daar-
op hun kerst- en nieuwjaarswensen. Bijzonder hieraan is dat de wensen geschreven staan
in vijf verschillende talen, aldus de website Vorsten.nl. Op de kaart hebben Koning Willem-
Alexander en Koningin Máxima de tekst ‘Een gezegende kerst en een gezond en voorspoedig
2016’ laten vertalen in onder andere het Papiaments: ‘Un pasku yen di bendishon i un
prospero aña nobo’. Verder is de tekst vertaald in het Fries, Engels en het Spaans. Volgens de
website staat op de voorkant van de kaart het Koninklijke gezin te paard afgebeeld. Konink-
lijk Huis-deskundige Marc van der Linden publiceerde op Instagram de binnenkant van de
kerstkaart met de tekst (zie foto).

COLUMN

Kerstgedachte

Van maandag tot en met     die manier wil de Deense    heeft al heel lang te maken
vrijdag bespreekt Nico     regering de kosten van de   met de familie Le Pen en het
van der Zee in deze co-    vluchtelingenopvang in de   Front National. Hun bood-
lumn zinnige en onzin-     hand houden. Trouwringen    schap is hetzelfde: het leven
nige zaken.          en mobieltjes vallen bui-   van gewone burgers wordt
Reacties zijn welkom:     ten deze regeling. Gelukkig  bedreigd. Soms hebben ze
nicovanderzee@gmail.com.    stuit dit op veel verzet, het een punt, het is toch te gek
We zijn bezig met de war-   herinnert veel mensen aan   dat een land als Nederland
ming-up voor Kerstmis.     de Tweede Wereldoorlog.    de ouderenzorg nagenoeg
Etentjes met collega’s, ca-  Misschien moeten we ook    afschaft, maar wel geld over
deautjes kopen, mensen     hun gebit inspecteren, wel-  heeft voor projecten waar
uitnodigen, plannen maken   licht hebben ze ook gouden   niemand op zit te wachten.
voor het kerstdiner. Nog    vullingen, schreef een cyni-  Maar in hun vreemdelin-
een paar dagen en dan kan   sche commentator. Er is veel  genangst gaan ze veel te ver.
een gevoel van welbehagen,   veranderd sinds 1956 toen   Ik zou het graag haatzaaien
saamhorigheid en vrede op   westerse landen trots waren  willen noemen, die term is
aarde over ons komen. Wie   om een stroom Hongaarse    echter juridisch belast. Je
met die warming-up bezig is  vluchtelingen op te mogen   schijnt het niet zo te mo-
kan beter deze dagen geen   vangen.            gen noemen. Toch lijkt het
kranten lezen en voorzichtig  Voor die agressieve daden en  er veel op. Er worden groe-
zijn met het bekijken van   maatregelen is niet gemak-   pen mensen aangewezen die
nieuwszenders, want voor    kelijk een enkele oorzaak   de oorzaak zouden zijn van
veel mensen en in veel lan-  aan te wijzen, daarvoor is   alle problemen, die het le-
den is die vrede op aarde ver het probleem te complex.    ven van de gewone burgers
te zoeken.           Dat veel politici een sfeer  bedreigen. Natuurlijk heeft
Een moskee in Nederland    hebben opgeroepen waar-    Wilders niet opgeroepen tot
wordt bezet door rechts-ex-  in dit alles mogelijk werd,  geweld in Geldermalsen en
tremisten, in Geldermalsen   staat buiten kijf. Wilders   Pannerden. Zo slim is hij wel.
breken gewelddadige rel-    gaat al jaren tekeer tegen   Hij heeft wel gezorgd voor
len uit als de gemeente een  de islam en buitenlanders   een sfeer die de geweldsuit-
asielzoekerscentrum over-   die komen profiteren van de  barstingen bevordert.
weegt, een gezin in Panner-  Nederlandse welvaart. Do-   Na terroristische aanslagen
den wordt belaagd. Maar we   nald Trump doet hetzelfde   volgt altijd een oproep aan
kunnen ook naar Amerika    in Amerika, en Frankrijk    gewone vreedzame moslims
kijken waar de angst voor                   om afstand te nemen van
vluchtelingen en moslims                   het fundamentalistische ge-
ook bizarre vormen aan-                    weld. Wilders werd nu ge-
neemt. Een docent krijgt                   vraagd om het geweld tegen
ontslag omdat ze zegt dat                   vluchtelingen en moskeeën
Allah en God hetzelfde zijn,                 te veroordelen. Zonder resul-
een docent die bij kalligra-                 taat, Wilders laat zich niet
fie-oefeningen ook een Ara-                  uit zijn tent lokken. Hij kijkt
bische tekst mee laat doen                  toe, vindt het waarschijnlijk
krijgt te maken met woe-                   prachtig, het is koren op zijn
dende ouders.                         molen. Ondertussen wast
Nieuws uit Denemarken                     hij zijn handen in onschuld.
deed me huiveren. Vluch-                   Dat doet hij niet thuis, hij is
telingen die meer bezitten                  lekker op vakantie gegaan,
dan 400 euro moeten hun                    misschien zit hij wel weer
bezittingen inleveren. Op                   op Aruba een zalige kerst te
                               vieren.
   1   2   3   4   5   6   7   8