Page 4 - MIN SOC DEC 21,2015
P. 4

AMIGOE                                                                                                 7MAANDAG

                                                                                                 21 DECEMBER 2015

Staten akkoord met                                                        Kerstman bezoekt
nieuwe pensioenregeling                                                     kinderafdeling Sehos
overheidspersoneel

WILLEMSTAD — De Staten zijn vorige week akkoord         toekomstige pensioenbeta-    de vergadering geen voorstel
gegaan met een nieuwe pensioenregeling voor over-        lingen garanderen. Minister   werd ingediend om tegemoet
heidspersoneel. Centraal in deze regeling staat de       Etienne van der Horst (Be-   te komen aan de wens van
verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 60      stuur, Planning en Dienst-   met name vakbond SAP (Po-
naar 65 jaar. Het voorstel werd met elf stemmen voor      verlening, Pais) rekende    litie en Justitiële keten) voor
en acht tegen aangenomen.                    uit dat niet accorderen van   een compensatieregeling
                                het voorstel de regering per  voor ambtenaren die ervoor
Voordat de wet ter stemming   ria zich af of er misschien   maand 4,7 miljoen extra zou   kiezen om vervroegd met
werd gebracht, mislukte een   leugendetectors in de Sta-   gaan kosten.          pensioen te gaan. Deze groep
poging van de MAN om een    tenzaal geïnstalleerd moes-   Tijdens de stemming stem-    ambtenaren dient zelf op te
amendement in de wet door    ten worden. Volgens Rosaria   den de coalitiefracties voor  draaien voor de 7,1 procent
te voeren. Deze wijziging    kiest deze regering er niet   en de oppositie tegen, waar-  van het werkgeversgedeelte
had betrekking op het ver-   voor om haar verantwoorde-   door de wet met elf stemmen   van de bvz. Maar tijdens
melde in de overgangsrege-   lijkheid uit de weg te gaan,  voor en acht tegen werd aan-  de vergadering van vrijdag
ling dat ambtenaren die per   zoals opeenvolgende rege-    genomen.            werd een dergelijk voorstel
31 december 2015 tussen de   ringen vanaf 2010 tot nu.    Opvallend was dat er tijdens  niet ingediend.
55 en 58 jaar oud zijn, ervoor “Ik kies ervoor om mijn ver-
kunnen kiezen om eerder     antwoordelijkheid te nemen           Nieuwe pensioenregeling                                                             Foto: Usona
dan met 65 jaar met pensi-   en ik ga niet onder de boom        ambtenaren per 1 januari 2016:
oen te gaan. De MAN vond    tegen mensen liegen, alleen                                   Vlnr.: de Kerstman, een patiënt en haar baby, Jacques Heide (Usona) en waarnemend medisch
het onrechtvaardig dat ie-   omdat het mij meer stem-    ●	 pensioengerechtigde	leeftijd	gaat	              directeur Franke Scheper.
mand die in 2015 de leeftijd  men oplevert.”         	 omhoog	van	60	naar	65	jaar
van 54 bereikt, niet de optie  Verantwoordelijkheid                                       WILLEMSTAD — De         afdeling liggen, kregen     we ziekenhuis, met het be-
heeft om gebruik te maken    Ook Armin Konket (PAR)     ●	 overstappen	van	eind-	naar	middelloon             Kerstman heeft onlangs      daarbij een knuffelbeertje.   trokken personeel van het
van een regeling in een wet   hield vast aan het thema                                     een bezoek gebracht aan de    Waarnemend medisch di-     Sehos, is dat uiteindelijk
die pas in 2016 van kracht   van verantwoordelijkheid.    ●	 voorwaardelijke	indexering	pensioenen             kinderafdeling van het St.    recteur Franke Scheper en    waar het om draait: kwali-
wordt.             Hij benadrukte dat iedereen                                   Elisabeth Hospitaal (Se-     Jacques Heide (Usona) wa-    tatief hoogwaardige zorg in
MAN-Statenlid Charles      zijn verantwoordelijkheid    ●	 partnerpensioen                        hos); 55 kinderen die op de   ren ook aanwezig.        een omgeving waar de pa-
Cooper omschreef zijn voor-   dient te nemen, omdat an-                                    Neonatale Intensive Care     “Uitkijkend naar het nieu-   tiënt centraal staat”, aldus
stel als een poging om de    ders toekomstige generaties   ●	 iedereen	die	doorwerkt	tot	65	jaar		 	            Unit (NICU) en de kraam-                     Scheper.
wet een humaner gezicht     met de gevolgen hiervan op-   	 bouwt	30	procent	extra	pensioen	op
te geven. Het voorstel werd   gescheept zullen worden. In                                   Oproep voor Cura Doet 2016
echter weggestemd door de    dit verband stond hij stil bij ●	 pensioenpremie	APC	wordt	verlaagd			
coalitiefracties, die zich af- de rol van zijn eigen partij,  	 van	22	(14	procent	werkgever	en	8	               WILLEMSTAD — Cura-        viteiten die door meer dan   ken en zich inschrijven als
vroegen dat als je de streep  de PAR, en stelde dat als    	 procent	werknemer)	naar	18	procent	(12		            çao Cares roept vrijwil-     156 organisaties en met de   individu of als groep. Alle
eenmaal verschuift waarom    hij zijn excuses moest aan-   	 procent	werkgever	en	6	procent	                ligers op om zich in te     hulp van bijna 4000 vrijwil-  organisaties komen in aan-
je die dan toevallig naar 54  bieden voor het niet nemen   	 werknemer)                           schrijven voor de derde     ligers op het eiland werden   merking voor een financi-
moet schuiven, terwijl er ook  van de verantwoordelijk-                                     editie van Cura Doet,      uitgevoerd. De grootschalige  ele bijdrage van maximaal
op het kostenplaatje werd    heid door toenmalige PAR-    Overgangsregeling:                        die zal plaatsvinden       vrijwilligersacties worden   1100 gulden om hun klus-
gewezen. Cooper was niet    bestuurders, hij bereid was                                   op 11 en 12 maart 2016.     tegelijkertijd uitgevoerd in  sen uit te voeren.
te spreken over de opstel-   om dit te doen.         ●	 iedereen	die	in	2016	60	jaar	wordt,	gaat		          Vanaf Nieuwjaarsdag       Nederland en op Curaçao,    De klussen omvatten on-
ling van de coalitiepartijen.  Veel kritiek kwam er van de   	 verplicht	met	pensioen	met	60	jaar               tot 22 januari kunnen      Aruba, Bonaire, St. Eusta-   der andere onderhoud en
“We hebben een handgebaar    oppositiepartijen op het feit                                  individuele vrijwilligers    tius en St. Maarten.      verven van gebouwen, (her)
gedaan, maar dit werd af-    dat de regering te gauw voor  ●	 iedereen	die	per	31	december	2015	              en sociale organisaties     Curaçao Cares roept alle    beplanten van tuinen en
gewezen. Wij kunnen dan     een ‘maatregel’ had geko-    	 tussen	de	55	en	58	jaar	oud	is,	heeft	de		           zich aanmelden voor de      sociale organisaties op het   kassen, of een gezellige
onmogelijk met de pensioen-   zen en niet voor een andere,  	 keuze	om	met	60	jaar	met	pensioen	te		             grootste vrijwilligersac-    eiland op om zich vóór 22    feestmiddag organiseren
regeling akkoord gaan.” De   meer creatieve oplossing. De                                   tie van het Koninkrijk.     januari 2016 in te schrij-   voor ouderen. Ook kan men
MAN stemde dan ook tegen    opstelling van de regering        gaan                          Cura Doet, gefinancierd     ven via www.curadoet.com.    zich opgeven om een handje
deze wet.            zal mogelijk in een rechts-                                   door sociaal en economisch    Vrijwilligers en stichtingen,  te gaan helpen bij de orga-
Voordat het zover kwam was   zaak eindigen van diegenen   ●	 dit	geldt	ook	voor	iedereen	jonger	dan		           ontwikkelingsfonds Reda     scholen, verenigingen, oude-  nisatie van de vrijwilligers-
duidelijk dat coalitie en op-  die via de rechtbank tegen   	 55	jaar,	die	30	of	meer	dienstjaren	heeft.           Sosial en het Oranjefonds,    renclubs, padvindersgroepen   actie. Curaçao Cares zegt
positie lijnrecht tegenover   dit onrecht zullen gaan strij-                                  was ook dit jaar weer een    of sportclubs kunnen op deze  te hopen op wederom twee
elkaar stonden ten aanzien   den, stelden de oppositiepar-                                  groot succes, met 184 acti-   website alle klussen bekij-   gezellige en actieve dagen.
van de nieuwe pensioenre-    tijen. De coalitie stelde hier
geling. Zo omschreef Gerrit   tegenover dat de regering nu
Schotte (MFK) het voorstel   maatregelen moest nemen
als ‘alweer een maatregel    om te verhinderen dat pen-
van de regering’. Maar Alex   sioenfonds APC nog meer
Rosaria (Pais) was hiervan   in de problemen zou komen.
niet gediend. Na de diverse   De nieuwe pensioenrege-
beschuldigingen aan het     ling zou volgens de coalitie
adres van de coalitiefracties  het fonds redden, maar ook
en de regering, vroeg Rosa-

VVRP-minister tekent voor beheer Groot St. Joris                                                         Gouden Film-status
                                                                                 voor Jandino
WILLEMSTAD — VVRP-                                                        slechts een klein stuk ter-
minister Suzy Camelia-                                     Foto’S: Ken Wong         rein, waarop bijvoorbeeld de   WILLEMSTAD — In         debuut van regisseur Jelle
Römer (PNP) heeft een                                                      fietsen mogen worden neer-    ruim een week zijn       de Jonge, die al eerder zijn
beheersovereenkomst       verklaarde de handelwijze                                    gezet.”             maar liefst 100.000       bijdrage leverde aan de
getekend voor het con-     van de vrouw als een ‘mis-                                    Conserveringsgebied       mensen naar Bon Bini      Dino Show. De film is mo-
serveringsgebied Groot     verstand’ en stelde dat er                                    Op de vraag of de vrouw eni-   Holland, de film van de     menteel in 97 Nederland-
St. Joris. Dit bevestigt    vermoedelijk sprake was van                                   ge ervaring heeft met natuur-  Curaçaose komiek Jan-      se bioscoopzalen te zien.
Camelia-Römer desge-      onwetendheid omtrent het                                     beheer, aangezien het een    dino Asporaat, gegaan.     Binnenkort zal hij ook op
vraagd. “Na twee posi-     juiste verloop van procedu-                                   natuurrijk conserveringsge-   Hiermee heeft de film      Curaçao te zien zijn.
tieve adviezen van de      res, waarin de overheid in al-                                  bied betreft, antwoordt de    een Gouden Film-status     In Bon Bini Holland ont-
uitvoeringsorganisaties     gemene zin – voor startende                                   minister: “De aanvragen lo-   gekregen.            moeten we Robertico Flo-
ROP en Domeinbeheer te     ondernemers van projectont-                                   pen nog uit de tijd van voor   De film waarin Jandino     rentina (Jandino Aspo-
hebben ontvangen, was      wikkelingen – meer begelei-                                   mijn aantreden, of dat zo is   zeven rollen vertolkt, con-   raat): een brutale, maar
de toekenning in een af-    ding dient te bieden.                                      weet ik niet. Ik kan na het ge- curreert momenteel met     charmante oplichter uit
rondende fase beland.      “De aanvragen liepen al ge-                                   sprek wel stellen dat zij een  grote Amerikaanse pro-     Curaçao. Hij verdient zijn
Ik heb ook al een per-     ruime tijd, waarvoor dus                                     natuurliefhebber is. Ook is er  ducties als Star Wars. Aan   geld met Bon Bini Bunga-
soonlijk gesprek met de     twee positieve adviezen zijn                                   veel steun voor dit ecologisch  presentator John Williams    lows, een zogenaamd bu-
vrouw in kwestie gehad,     uitgegeven. De praktijk wijst                                  project uitgesproken vanuit   was het gisteravond de eer   reau dat toeristen onder-
dit om in de toekomst      regelmatig uit dat mensen                                    de politiek, zowel vanuit co-  om de award namens het     brengt in vakantiehuizen
misverstanden te voorko-    uit onwetendheid voorbarig                                    alitie als oppositie.      Nederlands Film Festival    zonder dat de eigenaar
men. Er is uitgelegd dat    tot handelingen overgaan. Ik                                   Activiteiten           en het Nederlands Film-     hier iets vanaf weet. Als
zij er vanuit dient te gaan   zal dan ook voor nadere be-                                   Zoals eerder gemeld heeft zo-  fonds te overhandigen.     hij per ongeluk een ge-
dat er voor de uitvoering    geleiding hierin de taskforce                                  wel PNP-partijleider en Sta-   Daarnaast overhandigde     vaarlijke crimineel bela-
van haar plannen voor      van VVRP benaderen.”                                       tenlid Humphrey Davelaar     het Netwerk Scenario-      zert, vlucht hij naar Ne-
ieder onderdeel een ver-    Deze taskforce wordt ge-                                     als Elvin Gerard, PNP-lid    schrijvers de Gouden Pen    derland. Als Robertico de
gunning vereist is, alvo-    vormd door zes experts met                                    van de Raad van Commissa-    aan Ernst Gonlag, Reint     mooie Noëlla Maduro ont-
rens te kunnen starten”,    kennis op het vlak van ruim-                                   rissen van woningbouwstich-   Schölvinck en Jandino,     moet en ontdekt dat haar
aldus de minister.       telijke ontwikkeling, econo-                                   ting Fundashon Kas Popular    de scenarioschrijvers van    vader de rijke zakenman
De minister gaf onlangs aan   mische ontwikkeling, milieu-                                   (FKP) namens Plataforma     de film. De Curaçaoënaar    Ken Maduro is, maakt Ro-
dat de uitvoeringsorganisa-   en natuurzaken en financiën.                                   Bándariba, zijn steun uitge-   was ondersteboven van de    bertico een plan. Dat lijkt
tie Ruimtelijke Ontwikkeling  “Men hoeft zich verder geen                                   sproken voor het voornoemde   Gouden Film-status. “Ik     te slagen, maar wordt be-
en Planning (ROP, voorheen   zorgen te maken dat het ge-                                   project van een ‘yu di Kòrsou’. weet nog niet precies wat    hoorlijk overhoop gegooid
Drov) eerder de bouw bij de   bied zomaar wordt afgeslo-                                    De aanhoudende berichten     ik moet voelen of zo. Ik    als zijn tante Judeska,
ingang van dit gebied – op   ten. Feit blijft wel dat door                                  dat de vrouw een familielid   voel me...raar”, zei hij toen  zijn collega’s van FC Kip
overheidsterrein en in con-   beheer de veiligheid in het                                   van Davelaar zou zijn, werden  hij werd verrast. Bon Bini   en buurvrouw Gerrie ten
serveringsgebied – terecht   gebied verhoogd zal worden.”                                   onlangs door het Statenlid te-  Holland is het speelfilm-    tonele verschijnen.
had stilgelegd. Dit omdat                                                    genover de Amigoe ontkend.
voor de bouwwerkzaamhe-                     Veiligheid           len overgaan, door plaatsing   Het project wordt verder qua   Gesprek Isla-raffinaderij
den geen vergunningen wa-                    De minister geeft aan dat de  van een slagboom, dan zal    opzet als een ‘ecologisch-toe-  op 27 januari
ren aangevraagd noch ver-                    kitesurfers die in dit gebied  zij daar uiteraard eerst een   ristisch project’ omschreven.
strekt en de ontwikkelaar                    hun sport beoefenen, zich be-  vergunning voor moeten aan-   Met een realisatie daarvan    DEN HAAG — Beleidsma-      overleg, maar het is niet be-
– die nu het beheer officieel                  klagen over auto-inbraken.   vragen. Dit is duidelijk uitge- worden onder andere recrea-   kers en belangengroeperin-   kend welke andere partijen
in handen zal krijgen – nog                   “Ik begrijp dat terwijl zij op legd. Een slagboom dient er   tiemogelijkheden, zoals rond-  gen die betrokken zijn bij de  zijn uitgenodigd. De Tweede
geen terrein toegewezen had                   het water zijn het regelmatig  bijvoorbeeld ook toe om de    vaarten, mogelijkheden tot    Isla-problematiek zijn uitge-  Kamer heeft twee uur uitge-
gekregen. De bouw vond                     voorkomt dat er in de gepar-  wagens die het gebied bezoe-   vissen en fietstochten, beoogd  nodigd om op woensdag 27    trokken voor het rondetafel-
plaats bij de ingang van het                  keerde auto’s wordt ingebro-  ken te registreren, maar daar  en de aanleg van een restau-   januari 2016 met de Tweede   gesprek, dat ook door andere
gebied, aan de rechterzijde                   ken. En zo zijn er ook andere  is dus een vergunning voor    rant met palapa’s. Ook MFK-   Kamer van gedachten te     geïnteresseerden kan wor-
van de zandweg die na de                    veiligheidsissues. Het plan   nodig”, aldus de minister.    Statenlid Amerigo Thodé deed   wisselen over de toekomst    den bijgewoond. Het gesprek
Ostrich Farm het gebied in                   van de vrouw behelst on-    Camelia-Römer noemt te-     onlangs tijdens de begrotings-  van de raffinaderij en de ver- wordt een dag later gevolgd
voert. Inmiddels heeft de mi-                  der meer de aanwezigheid    vens het voornemen tot      behandeling in de Staten na-   vuiling. Tot de deelnemers   door een overleg tussen de
nister na ondertekening van                   van Politur-agenten in een   fietsverhuur, waar ook een    vraag over dit project. Hij gaf hoort in ieder geval de Stich- Tweede Kamercommissie
de beheersovereenkomst de                    Politur-gebouw. Mocht zij bij- vergunning voor nodig is.    aan dat ‘deze yu di Kòrsou het  ting Schoon Milieu op Cu-    voor Koninkrijksrelaties en
stukken voor verdere afhan-                   voorbeeld uit veiligheidsover- “Men krijgt dus geen vergun-   gebied heeft opgeschoond, de   raçao (SMOC), die zelf een   minister Ronald Plasterk
deling naar Domeinbeheer                    wegingen in de avonduren tot  ning om het hele gebied af    pier heeft opgeknapt, een be-  verzoek indiende voor een    over de raffinaderij.
gestuurd, dat over de uitgifte                 afsluiting van het gebied wil- te sluiten, nee, er wordt dan  wakershuisje heeft gereali-
van domeingronden gaat.                                     vergunning verleend voor     seerd en een Politur-gebouw
Onwetendheid                                                           wil realiseren om deze activi-
Minister Camelia-Römer                                                      teiten te ontplooien’.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9