Page 10 - AAA- JUNI 11,2015
P. 10

524 kilo marihuana                                                     Ook Duitsland
                   in beslag genomen                                                     verliest van
                   St. Martin                                                         VS

Verschillende problemen
met catcracker

                                                                                                                                                                   Uitgeput

Donderdag 11 juni 2015 • Jaargang 131 nr 132 • Abonnementsprijs Naf 30,50 inclusief O.B. • Losse nummers. Naf 1,50 inclusief O.B.

Weinig interesse Staten in noodkreet over grondwaterpeil                    C’est le ton...

‘Curaçao
wordt een woestijn’

WILLEMSTAD — De noodkreet van Don Martina om         graag mee pronkt. Volgens
zo snel mogelijk iets te doen aan de problemen met      Martina was er geen visie
het steeds lager wordende peil van het grondwater, is     voor de bouw. Een waterput
volledig langs de Statenleden heen gegaan. Martina      die zich naast het gebouw
maakte vanochtend in het parlement duidelijk dat Cu-     bevond, is door de aanne-
raçao langzamerhand in een woestijn verandert. Hij      mers gedempt. Dit terwijl
wilde onmiddellijke actie. Verschillende Statenleden     verschillende gezinnen ge-
wierpen het balletje terug in de schoot van Martina.     bruikmaakten van het wa-
Zij vroegen hem om zelf met aanbevelingen te komen.      ter van de put, om hun wa-
                               terrekening laag te houden.
De voormalige minister-pre-  wijl het land aan het uitdro- Ook vier andere putten in de   WILLEMSTAD — C’est le ton qui fait la musique, zeggen de Fransen. Curaçao speelde gisteren in het eigen Ergilio HatoFoto: Suzanne Koelega
sident van de Nederlandse   gen is. Doordat het grond-   buurt zijn inmiddels verdwe-   Stadion met 0-0 gelijk in de heenwedstrijd van de tweede kwalificatieronde voor het wereldkampioenschap voetbal van 2018.                                                Foto: Ken Wong
Antillen, Don Martina, was   water niet wordt bijgevuld   nen.               Dan kun je zeggen dat het een slechte uitgangspositie is, 0-0 in een thuiswedstrijd, in de wetenschap dat je nog in La Habana
vandaag in het parlement    met regenwater krijgt het   Martina had nog een hele     moet spelen in de hitte van vier uur ‘s middags, op een knollentuin ook nog, voor misschien wel 30.000 knotsgekke Cubanen
om te praten over het opvan-  zilte zeewater steeds meer   lijst van waterputten die    in het Estadion Pedro Marrero. Geen idee of er zoveel mensen op afkomen, maar het zou kunnen. Aan de andere kant kun je
gen en gebruiken van regen-  ruimte om in de aarde te pe-  door de jaren heen zijn ge-   ook zeggen: als Curaçao daar één doelpunt maakt, moeten de Cubanen er al twee maken om winnend uit de strijd te komen.
water. Hij was daar op uitno- netreren. Met desastreuze   dempt. In Montaña Abou      En elk gelijkspel – behalve 0-0 – brengt Curaçao naar de derde ronde. Het jochie met de trommel weet het ook, maar dan let-
diging van de partijen PAR,  gevolgen voor flora, fauna en 15, 23 in Ronde Klip, 15 in   terlijk: c’est le ton qui fait la musique. Ze hebben gelijk, die Fransen.
Pais en MAN.          de mens. Planten verdwijnen  Cas Grandi en in Groot Pis-
Martina hield aan het begin  en dieren hebben geen voed-  cadera 12. Ook zijn er 104
van de vergadering een pre-  sel meer.           dammen verdwenen, omdat
sentatie waarin hij duidelijk “Mensen klagen dat legua-   er geen onderhoud aan werd
maakte dat Curaçao langza-   nen het fruit uit hun tuinen  gepleegd. Over de verdwenen
merhand in een woestijn ver-  opeten, maar dat komt om-   waterputten zei Martina dat
andert. Dit komt omdat het   dat ze in de bossen geen eten die allemaal door mensen
grondwater enorm is gezakt.  meer vinden. Dan trekken ze  werden gebruikt om water te
De reden hiervoor is dat er  naar plekken waar wel eten   halen voor de planten in hun
sinds de jaren zeventig geen  is”, probeerde Martina het   tuin. Anderen gebruikten
dammen zijn gebouwd. Er    gevolg van het niet hebben   het putwater om hun dieren
zijn ook geen andere infra-  van een waterbeleid aan de   drinken te geven, om mee te
structurele aanpassingen    Statenleden uit te leggen.   douchen, of om er de auto en
gedaan om het regenwater    Ook de gevolgen van het    de vaat mee te wassen. Mar-
op te vangen.         dempen of afbreken van wa-   tina vroeg zich af hoe dat zo-
Martina sprak zijn verba-   terputten werden genoemd    maar kon gebeuren, terwijl
zing uit over het feit dat in in de presentatie van Marti-  2000 tot 3000 huishoudens
het businessplan van het    na. Hij noemde als voorbeeld  maandelijks moeite hebben
ministerie van VVRP zelfs   de bouw van een multifunc-   om hun Aqualectra-rekening
staat dat het regenwater zo  tioneel sportcentrum bij    te betalen.
snel mogelijk naar zee afge-  Barber. Overigens een pro-
voerd moet worden. Dit ter-  ject waar de regering-Asjes        Vervolg op pagina 2

Eindelijk geld voor infrastructuur Bonaire en Saba

DEN HAAG — Bonaire                                                      Voor economische ontwikke-    met ingang van 2016 het mi-                                                                      conferentie en ook niet bij
en Saba kijken tevreden                                                    ling is er dit jaar en het ko-  nimumloon en gerelateerde                                                                       het gesprek met de Tweede
terug op een succesvolle                                                   mende jaar 495.000 dollar en   uitkeringen verhoogd met                                                                       Kamer, in een reactie op de
week van Caribisch Ne-                                                    180.000 dollar beschikbaar    nog eens 6,5 procent na een                                                                      aanwijzing door Nederland.
derland, waarin onder                                                     voor respectievelijk Bonaire   eerdere verhoging van 6,2                                                                       De delegaties van Bonaire
meer geld is toegezegd                                                    en Saba. Abraham verwees     procent. “We vroegen om 20                                                                      en Saba benadrukten dat
voor de aanpak van de                                                     ook naar de ontmoeting die    procent, dus we hebben nog                                                                      elk eiland zijn eigen keu-
havens, de vliegvelden en                                                   het Bestuurscollege vanmor-    7,3 procent te gaan”, aldus                                                                      zes kan maken in de relatie
de wijken. Nog belangrij-                                                   gen had met de Tweede Ka-     Johnson. De Sabaanse gede-                                                                      met Nederland, maar dat ze
ker is echter de bevesti-                                                   mercommissie voor Konink-     puteerde stelde onder meer                                                                      beide vanzelfsprekend met
ging dat de Nederlandse                                                    rijksrelaties. “Ik was blij ver- voor om begin volgend jaar                                                                      St. Eustatius zullen blijven
regering zijn afspraak                                                    rast dat de Tweede Kamerle-    de uitkomsten van de evalu-                                                                      samenwerken. De verhoging
nakomt over structurele                                                    den er ook voorstander van    atie te bespreken tijdens een                                                                     van het minimumloon en de
financiering.                                                         zijn om de eilanden zoveel    conferentie op Saba.                                                                         uitkeringen geldt ook voor
Gedeputeerde Clark Abra-                                                   mogelijk zelf te laten doen.”   De gedeputeerden van St.                                                                       St. Eustatius. Met ingang
ham van Bonaire zei dit                                                    Minister Plasterk omschreef    Eustatius waren niet aan-                                                                       van 2016 worden deze met 4
vanmiddag bij de afsluitende                                                 de gesprekken met Bonaire     wezig bij de afsluitende pers-                                                                    procent verhoogd.
persconferentie voor de week                                                 van de afgelopen dagen als
van Caribisch Nederland.    keken wordt naar het niveau  De financiële toezeggingen    en Milieu 20 miljoen euro in  pittig. “Het was op sommige
“Die fundamentele afspraak   waaraan voorzieningen en    die gedaan zijn, bestaan uit   de verbetering van de lucht-  momenten echt spannend.
was een onderwerp dat lange  inkomens in Caribisch Ne-   9 miljoen euro voor de haven   havens op beide eilanden in  Het was te merken dat er
tijd werd vermeden”, aldus   derland op zijn minst moe-   van Bonaire en 3 miljoen eu-   2015 en 2016. Het ministerie  een nieuw Bestuurscollege is
Abraham. Minister Ronald    ten voldoen. Klijnsma stelt  ro voor de wijkaanpak. Het    van Binnenlandse Zaken en   en dat heeft hier en daar ook
Plasterk van Koninkrijks-   ook structureel 300.000 euro  Bestuurscollege moet wel     Koninkrijksrelaties inves-   geleid tot een bijstelling van
relaties bevestigde vandaag  beschikbaar die de eilanden  nog beslissen welke wegen    teert met name in sociaal-   de plannen”, aldus Plasterk.
dat Nederland inderdaad    kunnen gebruiken voor de    en wijken prioriteit hebben.   economische projecten op    Minimum
zijn afspraken moet nako-   kinderbijslag, de AOV of de  Daarnaast investeert het mi-   Bonaire (1,65 miljoen dollar) Ook gedeputeerde Chris
men, maar dat er wel nog    onderstand.          nisterie van Infrastructuur   en Saba (600.000 dollar).   Johnson van Saba is tevre-
gekeken moet worden naar                                                   den. Het eiland krijgt 3 mil-
de precieze invulling van die                                                 joen euro voor de verbetering
structurele financiering.                                                   van de haven en kan via het
Abraham is verder ook blij                                                  ministerie van Infrastruc-
met de toezegging van staats-                                                 tuur en Milieu een renteloze
secretaris Jetta Klijnsma                                                   lening afsluiten voor de ver-
van Sociale Zaken en Werk-                                                  betering van de weg naar de
gelegenheid, dat er toch ge-                                                 haven. Daarnaast worden

                                                                                  Lifestyle                                                                                                free

                                                                                Apple Music                                                                              Friday June 12, 2015         Year 2 no: 323

                                                                                  Explore                                                                              Quwaitlithy time       Activity of the day
                                                                                                                                                                          your
                                                                                Kura Hulanda                                                                                        kids
                                                                                  Museum
                                                                                                                                                                                      It’s finally weekend. Time to relax and have
                                                                                                                                                                                       quality time with your family and friends.

                                                                                                                                                                                      Take your little ones to the beach and make
                                                                                                                                                                                            some beautiful memories.

                                                                                                                                                                                      A family that plays together, stays together.

                                                                                  Spotlight                                                                                          Like us
                                                                                                                                                                              Amigoe express
                                                                                Leendert Wolf
   5   6   7   8   9   10   11   12