Page 2 - MIN ON
P. 2

Antilliaans Dagblad Maandag 10 juli 2017                                      3
                                                      Curaçao

     Curaçao Pharmacies deelt schooltassen uit
                                            COMMENTAAR
                                     Claim onderwijs

                                     De rechtszaak moet eerst nog voorkomen, het duurt dus nog wel even
                                     voordat er een uitspraak is, maar nu al staat vast dat de procedure die
                                     de VPCO tegen het Land aanspant van groot maatschappelijk belang
                                     is en ook verstrekkende gevolgen kan hebben voor zowel het onder-
                                     wijs als voor de landsbegroting. Het is niet niks wat de Vereniging
                                     Protestants Christelijke Onderwijs eist: om de geclaimde ‘ongelijke
                                     behandeling’ in vergelijking met het Openbaar Onderwijs weg te
                                     nemen rekent VPCO met ruim 6 miljoen per jaar. ,,Over de afgelopen
                                     vijf jaar heeft zij dus nog recht op, afgerond, een bedrag van 30 mil-
                                     joen gulden plus rente”, aldus het verzoekschrift. De rechtszaak gaat
                                     in de kern over de naar het oordeel van VPCO ‘tekortschietende en
                                     ongelijk verdeelde financiering van het onderwijs op Curaçao’; meer in
                                     het bijzonder met betrekking tot het onderwijs dat VPCO aanbiedt. Dit
                                     schoolbestuur heeft becijferd dat het Openbaar Onderwijs volgens de
                                     landsbegroting naar rato jaarlijks direct zo’n 30 procent meer bekosti-
                                     ging krijgt dan VPCO; en er zijn nog talrijke indirecte subsidiëringen
                                     die het Openbaar Onderwijs wel ontvangt, maar VPCO niet. Het pro-
                                     testants-christelijk schoolbestuur vertegenwoordigt een substantieel
                                     maar zeker niet het grootste deel van het onderwijs op Curaçao. Verre-
 Het personeel van Curaçao Pharmacies heeft ook dit jaar weer geld ingezameld om schoolkinderen
 door middel van het project Back 2 School een schooltas gevuld met schoolspullen cadeau te kunnen weg de meeste onderwijstellingen, leerlingen en leerkrachten vallen
                                     onder het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS). In een
 doen. Het is het derde jaar dat het personeel van de vijf apotheken van Curaçao Pharmacies dankzij
 verschillende fundraisingactiviteiten deze actie organiseert. Dit jaar zijn maar liefst 500 kinderen blij eerste reactie geeft de RKCS-directie aan nog niets te hebben besloten,
 gemaakt met een schooltas.             FOTO CURAÇAO PHARMACIES  maar wel in ‘hetzelfde schuitje’ als de VPCO te zitten, in de zin dat het
                                     katholiek onderwijs eveneens is achtergesteld ten opzichte van het
                                     Openbaar Onderwijs. Terecht komen de schoolbesturen op voor hun
                                     belangen, dat wil zeggen: de belangen van de schoolgaande kinderen.
                                     Te lang en te veel is de leerling het figuurlijke kind van de rekening
                                     geweest en ging er om uiteenlopende redenen - meestal omdat er
                                     bezuinigd moest worden - te weinig en zelfs minder geld naar het
 Pawa Dominicana
                                     onderwijs. Dit zal een zware dobber worden voor deze relatief nieuwe
                                     regeringsploeg-Rhuggenaath (PAR, MAN en PIN). Enerzijds is er in
                                     het regeerakkoord terecht hoog ingezet op meer aandacht en midde-
                                     len voor onderwijs en vorming, anderzijds werd het kabinet al op dag
 kampt met schulden                           één geconfronteerd met financiële tegenvallers. Nu komt daar de
                                     miljoenenclaim van VPCO - bij succes wellicht gevolgd door het
 Van een onzer verslaggevers                      RKCS - bij. Populisme zoals bij het sympathiek klinkende ‘Enseñansa
 Willemstad - Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), exploitant van lucht- Liber’ helpt niet als het een ondoordachte holle frase betreft. Praatjes
                                     vullen geen gaatjes. Het Curaçaose kind - van welk type onderwijs dan
 havens in de Dominicaanse Republiek, wil onderzoek laten doen naar de financiële ook - verdient alleen de beste scholing en dat betekent meer toewij-
 situatie bij luchtvaartmaatschappij Pawa Dominicana. De vliegmaatschappij heeft bij ding (van ouders en leraren), veel betere omstandigheden (in de klas)
 Aerodom een openstaande schuld van 1.062.809.61 Amerikaanse dollar, zo heeft de en véél meer geld (van overheid en gemeenschap).
 exploitant in een schriftelijke verklaring laten weten.

  Pawa Dominicana is geen on- maatschappij noodgedwongen begin dit jaar de rekeningen laat
 bekende vliegmaatschappij voor door de exploitant van lucht- betaald van Aerodom en andere
                                     Personeelstekort ORV
 Curaçao. Zo verzorgt de maat- havens wordt gesubsidieerd”, al- bedrijven die diensten aanbie-
 schappij sinds begin juni van dit dus de directeur communicatie. den op de luchthavens, aldus het Van een onzer verslaggevers soneelsvraagstukken enorm ver-
 jaar vluchten op de route Sint ,,Blijkbaar is de onderneming persbericht. Dit is de autoritei- Willemstad - Het Opleidingsin- holpen. Het ORV: ,,Eind 2016
 Maarten-Curaçao voor Winair. niet in staat om de meest ele- ten niet ontgaan, net zoals zij stituut Rechtshandhaving en kregen we akkoord voor open-
 De schuld van ruim 1 miljoen mentaire en operationele kosten ook op de hoogte zijn van andere Veiligheid (ORV) heeft in 2016 stelling van acht functies, waar-
 dollar van Pawa aan Aerodom is te betalen”, aldus Mañán. En als tekortkomingen van Pawa, zoals gekampt met een ‘immens te- onder de externe openstelling
 onder andere voor de verlich- dat een risico inhoudt voor de voedsel dat clandestien door on- kort aan personeel’ op een groot general manager Opleidingen.”
 ting, landingsfaciliteiten, het ge- veiligheid en de kwaliteit van bevoegd personeel op de vluch- aantal kritische functies binnen In 2016 is verder gewerkt aan
 bruik van slurven, kantoorfaci- dienstverlening, moet de exploi- ten is toegelaten.  de organisatie, zo staat in het het professionaliseringtraject
 liteiten hangars, elektriciteit.  tant wel met het oog op de zorg- Uit het persbericht is op te jaarverslag 2016 te lezen. Zo van het personeel. Er is aandacht
  Yolanda Mañán, hoofd Com- wekkende situatie aan autoritei- maken dat de exploitant van heeft het managementteam va- besteed aan de bevoegheidsve-
 municatie van Aerodom legt in ten vragen om de financiële situ- luchthavens in de Dominicaan- catures op de functies hoofd Be- reisten van de docenten. De do-
 de verklaring uit dat er verschil- atie van Pawa te evalueren, zo se Republiek de stroom heeft af- drijfsvoering, general manager centen hebben gewerkt aan hun
 lende pogingen zijn gedaan om legt de woordvoerder uit. Vol- gesloten in de kantoren van Pa- Opleidingen, hoofd Human Re- Pedagogisch Didactisch Getuig-
 de schuld te vereffenen, ook gens de wet is een stabiele finan- wa. De luchtvaartmaatschappij source (HR) en hoofd Examen- schrift (PG) en intern onder be-
 heeft Pawa wel vaker beloofd te ciële situatie van een commerci- heeft hiertegen geprotesteerd. bureau. Sinds april 2015 heeft geleiding van anderen gewerkt
 zullen betalen. ,,Aerodom heeft ële luchtvaartmaatschappij ver- Volgens de maatschappij komt het ORV drie dagen per week aan het verbreden van het te
 juridische stappen genomen om eist om de vergunning te met het afsluiten van de stroom ondersteuning van een deskun- verzorgen vakkenpakket. Alle
 de rekening te vereffenen en behouden voor het transport van de veiligheid van de passagiers dige op het gebied van HR, deze docenten beschikken nu over
 omdat de schuld dagelijks op- passagiers.   in gevaar. De exploitant heeft dit is voortgezet in 2016 en heeft de hun PG-diploma conform de ei-
 loopt. Het lijkt alsof de vlieg- Pawa Dominicana heeft vanaf in de persverklaring ontkend. achterstand ten aanzien van per- sen.

                             Advertentie
   1   2   3   4   5   6   7