Page 3 - MIN ON
P. 3

10                                          Antilliaans Dagblad Maandag 10 juli 2017
 Curaçao

 Lustrumviering Genootschap Nederland-Aruba OPINIE                                 lijke soort weer eens bevestigd vooral eens op de website. Kin-
                                     door de drommen mensen die deren tussen de 9 en 12 jaar
 Door Fred de Haas                           op de schaal met Arubaanse dragen fris van de lever en soms
    p 1 juli jongstleden om                     pastechi’s afvlogen en zich na na eigen onderzoek oplossingen
    half vier in de middag                      die aanval schielijk terugtrok- aan voor problemen van organi-
 O opende Nico van                           ken met in elke hand een paste- saties en/of bedrijven die daar
 Grieken, de voorzitter van het                     chi. Dus twee per persoon.  zelf niet zo gauw een oplossing
 Genootschap Nederland-Aruba                       Dat had Nico kunnen zien voor weten.
 (en niet omgekeerd), de feeste-                    aankomen. Dat gebeurde nou al Laurentien vertelde dat op
 lijke bijeenkomst. Die middag                     20 jaar. Voor zo’n aanval moet Aruba een Raad van Kinderen
 zou er volgens de uitnodiging                     ruim vóór de pauze dringend advies gegeven heeft over het
 ‘feestelijk, inhoudelijk, cultureel                  gewaarschuwd worden. Ik pleit tegengaan van discriminatie
 en gedenkwaardig’ worden                        dan ook voor een extra spreker van en onder het personeel van
 stilgestaan bij het 20-jarig be-                    die de mensen tussen de andere een groot hotel. One Happy
 staan. Hoe je ‘gedenkwaardig’                     sprekers door op het hart drukt Island, weet u nog? De directie
 stil kan staan bij zoiets was me                    om in de pauze maar één paste- was erg blij met het advies van
 een raadsel, maar dat zouden Viering van 20 jaar Genootschap Nederland-Aruba in Leidschen- chi van de schaal te pakken, de kinderen en zou ermee aan
 we dan wel merken.   dam. Vlnr. Alwin ‘Volver, Volver’ Toppenberg, Laurentien van waardoor er óók nog iets zou de slag gaan. Maar toen Lauren-
  De zaal in het Fletcher Hotel Oranje en Nico van Grieken.  FOTO’S NICO VAN DER VEN overblijven voor andere men- tien vroeg of ze dat ook zouden
 in Leidschendam was bomvol.                      sen. Maar nee hoor. Als het nog hebben gedaan als datzelfde
 Veel witte Nederlanders, een                      eens een keer gebeurt, dan kom advies in een rapport van
 redelijk aantal Arubanen en dito                    ik niet meer en zeg ik mijn McKinsey had gestaan was het
 aantal Curaçaoënaars gaven acte                    lidmaatschap op. Ik wil niet antwoord: Geen Denken Aan.
 de présence. Het viel me op dat                    meer verkeren met mensen die Zo zie je maar. Met volwasse-
 er geen indianen bij waren. Die                    beleefd en beschaafd in de zaal nen valt geen zaken te doen.
 zaten natuurlijk in de Aruba-                     zitten te klappen en in de pauze Alleen als er bezuinigd kan
 nen.                                  liefst elk twee pastechi’s nemen. worden op personeel en er weer
  Mijn buurman was ook Aru-                       Omdat minister Plasterk  extra geld naar de aandeelhou-
 baan, een historicus, die, zo zou                   niet kon (wilde?) komen werd ders kan. Dan is bijna alles
 blijken, nogal van mening ver-                     hij vervangen door een onbe- mogelijk.
 schilde met de geachte spre-                      kende Hoge Ome van zijn mi- Maar de Raad van Kinderen
 kers. U hoort nog van hem.                       nisterie. De man kon zo sollici- is en blijft een briljant idee.
  Binnen drie seconden be-                       teren bij De Wereld Draait  Zo’n Raad van Kinderen zou,
 vond Nico zich op de gebruike-                     Door (DWDD). Hij stak qua bijvoorbeeld, gevraagd kunnen
 lijke, duizelingwekkend verbale                    snelheid van spreken Matthijs worden of ze het fijn zouden
 hoogten die we van hem ge-                       van Nieuwkerk naar de kroon. vinden als er op Aruba Papia-
 wend zijn. Alle misère van de                     Maar wat-ie nou precies zei was mentstalige boeken uit Curaçao
 afgelopen 20 jaar verdronk in Spreekster Laurentien van Oranje.    me niet duidelijk. Hij sprak gelezen konden worden en
 zijn onstuitbare woordenzee.                      namelijk náást de microfoon. als er op Curaçao Papiaments-
 Het Genootschap was volgens parlement. Geen gek idee. Van Thom keek bestraffend de zaal Hoge Ome vond zijn speech talige boeken uit Aruba in de-
 Nico de reddingsboei geweest Yrausquin zullen we nog meer in. Controle was ook nodig, zei zelf kennelijk nogal geestig zelfde spelling konden worden
 die het Arubaanse imago van horen, denk ik.  hij. De naam Refunjol (de gou- want hij glimlachte minzaam gelezen.
 eind vorige eeuw gezuiverd had De inmiddels vermaarde en verneur die in 2014 van de van tijd tot tijd. Hij kreeg zelfs Zoals u weet spreken de circa
 van kwalificaties als ‘dievenhol’ gevoelig spelende meesterpia- Rijksministerraad zijn handte- een formidabel applaus van de 250.000 mensen op Aruba en
 en ‘roversnest’. Nico sprak nist Marcel Worms trad op met kening niet mocht zetten onder pastechi-eters uit de zaal. Curaçao dezelfde taal. Alleen
 gloedvol over de warme banden de trefzeker zingende operazan- de Arubaanse begroting vanwe- En toen kwam Laurentien,  zeggen ze op Curaçao soms
 tussen Aruba en Nederland. geres Imara Thomas. Zij zong ge de deplorabele toestand van de vrouw die er ook niks aan ‘OE’ tegen een ‘O’ en op Aruba
 Mijn buurman merkte op dat onder andere ‘O, mijn lieve de overheidsfinanciën) viel kan doen dat ze prinses is. Maar gewoon ‘O’ tegen een ‘O’. De
 Aruba helemaal niet wilde dat pappie’ uit een opera van Pucci- weer. We stonden met zijn allen als er één is die, zonder papier, twee eilanden hebben, God
 Nederland zich ergens mee ni en nog enkele mooie melo- bij die naam ‘gedenkwaardig’ kan spreken is het Laurentien. beter het, ook ieder een eigen
 bemoeide. Hoezo warme ban- dieën van Mozart, Brahms en stil. Thom vermeldde in dit Ze is zelfs beter dan, ja, het spelling. Twee spellingen voor
 den?          Gershwin. Ook op het program- verband met kennelijk genoe- hoge woord moet eruit en hij één taal. Twee spellingen voor
  Nico hield de één meter hoge ma stonden - heel mooi gezon- gen ook de hilarische honger- zal er niet blij mee zijn, ze is ongeveer 250.000 mensen.
 op karton geplakte foto van de gen - ‘Atardi’ (tekst van J.S. staking van premier Eman. zelfs beter dan Nico van Grie- Daar heeft de politiek indertijd
 voorplaat van het komende Corsen en muziek van Jacobo Mike moet hebben gedacht: ken. Van het begin tot het eind voor gezorgd en nog steeds zijn
 herdenkingsboek nog even Palm) en ‘Abo so’ van Padú del ‘Waar bemoeit dat land waar- heb ik geboeid naar haar ge- er mensen die liever doodvallen
 omhoog voordat hij het woord Caribe. Iedereen mocht mee- mee we zulke warme banden luisterd. dan dat ze proberen één unifor-
 gaf aan de Gevolmachtigde zingen. Je kon horen dat de hebben zich mee?’ Laurentien van Oranje (die me spelling te maken voor het
 minister van Aruba, Juan David toonaard van Imara niet de Volgens mijn apocriefe buur- beter spreekt dan welke echte Papiaments van de drie eilan-
 Yrausquin, een slimme man die meest geschikte voor de zaal man had Eman zijn zakken vol Oranje dan ook en nooit ‘zo- den. Van de volwassenen hoef
 eigenlijk registeraccountant had was.     pastechi’s…      maar een mening’ heeft) had je dus geen oplossing te ver-
 willen worden. Hij hield van Na het intermezzo was het de In de pauze werd mijn aange- het over de Raad van Kinderen, wachten. Maar van een Raad
 cijfers, zei hij. ‘Komt dat even beurt van Thom de Graaf, oud- boren weerzin tegen de mense- een idee van haarzelf. Kijkt u van Kinderen wél. Die zouden
 goed uit’, dacht ik. Het ‘College minister van Bestuurlijke Ver-               het gewoon redelijk en fijn
 Aruba financieel toezicht’ (de nieuwing en Koninkrijksrela-                  vinden als alle mensen die
 speciaal voor Aruba ontworpen ties. Een man naar wie ik altijd                Papiaments spraken de taal
 verhullende naam van het ver- graag luister. Hij zegt dingen                 maar op één manier zouden
 maledijde ‘College financieel die hout snijden, dingen die hij                schrijven.
 toezicht Curaçao en Sint Maar- meent, dingen die men van een                  Op dit moment is er eigenlijk
 ten’) houdt óók erg van cijfers. ‘geachte spreker’ soms liever                maar één woord dat in beide
 Dat kan nog een gelukkige niet hoort.                             spellingen hetzelfde wordt
 match worden, dacht ik. De Thom bromde dat het nu                       geschreven en dat woord is…
 naam Fredis Refunjol flitste eindelijk eens tijd werd dat er                 ‘pastechi’.
 even door mijn hoofd. Overi- iets aan het Statuut werd veran-                  Maar, beste Laurentien, ik ga
 gens noemde Yrausquin geen derd. Hij had daar, jammer                     een paar organisaties vragen of
 enkel cijfer. Hij maakte zijn in genoeg, geen tijd meer voor                 ze hun best willen doen om
 vlekkeloos en mooi Nederlands gehad. Maar anders… Ook                     een Raad van Kinderen te vor-
 uitgesproken rede zonder ook moest er meer aandacht komen                   men om het spellingprobleem
 maar één ogenblik te haperen voor het onderwijs op Aruba. Je                 op te lossen. Ik wed dat we er
 af. Uit zijn verhaal maakte ik op mocht de mensen niet in de                 dan binnen een week uit zijn.
 dat Aruba onder zijn bewind kou laten staan. Nou, in de                    Met dank aan jou, wier onvoor-
 een voorvechter zou worden van kou… Je kon merken dat Thom Ca’i Orgel met een echte Hollandse orgeldraaier en virtuoze wiri- waardelijke en eeuwige fan ik
 een nog te vormen Koninkrijks- er lange tijd niet geweest was. speler.            ben.
   1   2   3   4   5   6   7   8