Page 5 - MIN VOS 29 JULY 2015
P. 5

Tip tap top

           Woensdag 29 juli 2015 • Jaargang 131 nr 169 • Abonnementsprijs Afl 32,50 • Losse nummers. Afl 1,50 • zaterdag met Ñapa Afl 1,75

3 Aruba             9 Wereld                            10 Financieel                         12 Sport

‘Meer zichtbaarheid       Nazaten herdenken sterf-                    Defensieconcerns                        Succesvolle Mexicaanse
politie hotelgebied’      dag Vincent van Gogh                      verkopen meer vliegtuigen                   bondscoach ontslagen

Aruba opnieuw in Tier 2 van TIP-rapport                                                            Weer massale oploop
                                                                               vluchtelingen Calais
Weinig vooruitgang
in strijd tegen mensenhandel

                                                               meer voor het aantrekken                           Foto: AFP
                                                               van extra personeel. Overi-
                                                               gens stelt het rapport wel   Dagelijks proberen tussen de 1500 en 2000 mensen via de
                                                               dat de coördinator van deze   Kanaaltunnel naar Engeland te gaan, op zoek naar een beter
                                                               taskforce training heeft ge-  bestaan. Sinds begin juni zijn daar acht doden bij gevallen.
                                                               geven aan de inspectie van
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, tijdens de presentatie van het TIP-rapport 2015 deze week.    arbeid, artsen in dienst van  CALAIS — Migranten       nel. De Britten en Fransen
                                                               het ministerie van Volks-    hebben in de afgelopen     willen samenwerken om een
ORANJESTAD — Aruba is opnieuw terechtgekomen in         smokkel. Het jaar daarvoor  volgen. Personen werkzaam   gezondheid, politieamb-     nacht in het Franse Ca-     eind te maken aan het mi-
‘Tier 2’ van het jaarlijkse Trafficking in Persons (TIP)-    werden twee personen ver-   in beroepen die als eerste   tenaren en personeel van    lais opnieuw massaal      grantenprobleem. De Franse
rapport over mensenhandel en mensensmokkel van het        oordeeld tot respectievelijk in contact kunnen komen    de immigratiedienst. Deze    geprobeerd om in de Ka-     autoriteiten zouden al vei-
Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is      4,5 en 5 jaar celstraf voor  met potentiële slachtoffers  training was gericht op het   naaltunnel te komen. Vol-    ligheidsmaatregelen hebben
het vijfde opeenvolgende jaar dat Aruba niet voldoet aan     mensensmokkel. Een ver-    moeten volgens een vaste    herkennen van indicatoren.   gens Franse media viel     genomen bij Calais. Eurotun-
de minimumeisen voor de bestrijding van mensenhandel.      zoek tot vervroegde vrijla-  procedure slachtoffers iden-  Kwetsbaar            daardoor een dode. Een     nel verwijt de Franse autori-
                                 ting van een eerder veroor-  tificeren. Ook de daarop-   Buitenlandse vrouwen in de   vluchteling uit Sudan      teiten al lange tijd te weinig
door onze verslaggever     wie het paspoort door de     deelde mensensmokkelaar    volgende stappen, zoals het  seksindustrie en buitenlan-   werd aangereden door      te doen om de migranten bij
Alex Laclé           werkgever was ingenomen.     werd in april 2014 door de  helpen van slachtoffers aan  ders werkzaam in de dienst-   een vrachtwagen.        de tunnel weg te houden. De
Vooral op het gebied van    Zijn vrijheid werd beperkt    rechter afgewezen.      huisvesting, juridische as-  verlenende en bouwsector    Volgens de politie probeerden  onderneming eist 9,8 miljoen
vervolging van daders en    en hij verbleef in ‘twijfelach- Aanbevelingen         sistentie en medische zorg,  blijven groepen met het     dit keer zo’n 1500 migranten  van de Britse en Franse rege-
bescherming van slachtof-    tige levensomstandigheden’,   Het deze week verschenen   zouden volgens het rapport   meeste risico om slachtoffer  in de tunnel te komen om zo-  ring voor misgelopen inkom-
fers van mensenhandel en    aldus het rapport.        rapport adviseert Aruba    in standaard procedures    te worden van mensenhan-    doende Groot-Brittannië te   sten
mensensmokkel is weinig     Na onderzoek door het      daarom, net als vorig jaar,  omschreven moeten wor-     del en -smokkel.        bereiken. Sinds begin juni   Bestorming
vooruitgang geboekt. In     Openbaar Ministerie (OM)     om proactief op zoek te    den. Bij uitstek een taak   In het rapport worden de    zijn negen asielzoekers om-   Naar schatting 2200 mensen
2014 werd slechts één mo-    en de politie concludeer-    gaan naar slachtoffers. De  waarin het Nationale Task-   volgende bevolkingsgroepen   gekomen in en rond Calais.   hebben in de nacht van maan-
gelijke mensenhandelzaak    den de autoriteiten echter    autoriteiten zouden ver-   force Mensenhandel een     specifiek genoemd: mannen    De organisatie die de tunnel  dag op dinsdag geprobeerd in
onderzocht. Dat ging over    dat hier geen sprake was     der mensenhandelzaken     trekkersrol kan spelen. Op-  en vrouwen van Chinese     exploiteert, Eurotunnel, liet  Calais de Kanaaltunnel bin-
een man van Indiase af-     van mensenhandel. In 2014    ‘krachtdadig’ moeten onder-  nieuw pleit het rapport dan  afkomst in supermarkten,    vandaag weten dat het sinds   nen te dringen. Dat is volgens
komst die als kok in huise-   werd dan ook niemand ver-    zoeken en geconstateerde   ook voor een onafhankelijk   Indiase mannen in de de-    het begin van dit jaar 37.000  een mededeling gisteren van
lijke dienst werkte en van   volgd noch veroordeeld voor   overtredingen moeten ver-   budget en extra middelen    tailhandel en met huishou-   migranten heeft tegengehou-   de exploitant Eurotunnel het
                mensenhandel of mensen-                    voor de Taskforce, onder    delijk werk alsook Caribi-   den die naar Groot-Brittan-   grootste aantal in ruim an-
                                                               sche en Zuid-Amerikaanse    nië wilden. Dat meldde de    derhalve maand.
                                                               vrouwen in de huishoudelij-   Franse krant Le Figaro.     De bestorming van het ter-
                                                               ke dienstverlening. Ook kin-  Beveiliging           rein waar de tunnelingang
                                                               deren, vooral jonge tieners,  Groot-Brittannië heeft 7 mil-  is, is volgens de Franse mi-
                                                               lopen risico om slachtoffer   joen pond (9,8 miljoen euro)  nister van Binnenlandse Za-
                                                               te worden van zogeheten     beschikbaar gesteld voor het  ken Bernard Cazeneuve wel
                                                               sugar daddy’s en mommy’s.    aanscherpen van de beveili-   afgeslagen. Slechts twintig
                                                               Dat zijn volwassenen die    ging van de Kanaaltunnel.    migranten slaagden erin over
                                                               minderjarigen inpalmen     Dat heeft minister Theresa   de hekken heen in de buurt
                                                               met geld en cadeau’s in ruil  May van Binnenlandse Za-    van de tunnel te komen. Ze
                                                               voor seksuele diensten en of  ken gezegd na overleg met    probeerden op rijdende trein-
                                                               gezelschap.           Britse en Franse regerings-   wagons te komen. Er zijn
                                                               Strengere straf         lieden. Dat meldden Britse   aanhoudingen verricht, zei de
                                                               Positief is het rapport over  media. Het geld moet worden   Franse bewindsman die met
                                                               de strengere straffen voor   gestoken in beveiliging aan   zijn Engelse collega Theresa
                                                               mensenhandel en -smok-     de Franse kant van de tun-   May gisteren over de kwestie
                                                               kel. Vorig jaar werden de                    heeft gepraat.
                                                               maximumstraffen in het
                                                               Wetboek van Strafvorde-
                                                               ring verhoogd tot 18 jaar.
                                                               “Deze straffen zijn streng
                                                               genoeg en in verhouding
                                                               met de straffen voor andere
                                                               ernstige misdrijven zoals
                                                               verkrachting”, aldus het
                                                               rapport.

Touwtrekken om MH17

NEW YORK — De Veiligheidsraad van de Verenigde Na-        mogelijk afgeschoten uit ge- niet. 12 februari: Oekraïne
ties stemt vandaag over de komst van een tribunaal dat      bied van het Oekraïense re-  en de rebellen sluiten een
de daders van de MH17-ramp zou moeten berechten.         geringsleger. 30 maart: Het  staakt-het-vuren. Daarin
Het is al duidelijk dat Rusland het plan zal blokkeren.     Openbaar Ministerie geeft   staat amnestie voor misda-
                                 de opnamen van drie tele-   den in Donetsk, het gebied
Een overzicht van het ge-    een MH17-tribunaal lekken    foongesprekken rond MH17   waar MH17 neerkwam. Po-                                           Foto: Shutterstock
krakeel en de handreikingen   uit. Nederland zegt eerst dat  vrij. De gesprekken zouden  litiek en nabestaanden zijn
sinds de ramp op 17 juli 2014: er nog geen precieze voorstel-  van pro-Russische rebellen  bang dat de daders daardoor  17 juli 2014: Vlucht MH17 stort neer in het oosten van Oekraïne. Alle 298 inzittenden komen
29 juli 2015: De Veiligheids-  len zijn, maar premier Rutte   zijn. Het OM roept getuigen  vrijuit gaan. 14 november   om, onder wie 196 Nederlanders.
raad stemt over een MH17-    bevestigt op 3 juli dat Ne-   op zich te melden. Daarop   2014: Rusland toont sa-
tribunaal. 21 juli: Rusland   derland inderdaad wil dat er   komen honderden reacties.   tellietbeelden waarop een   gelen gelden nog steeds.    Premier Mark Rutte heeft    klaar is. Bovendien stelde
dreigt de import van bloemen  een VN-tribunaal komt. Rut-   19 maart: RTL meldt dat zijn Oekraïense straaljager de   21 juli 2014: Het Russische   vandaag opnieuw bij de Rus-   Poetin volgens Russische
uit Nederland te stoppen, of-  te belt op 16 en 29 juli met   verslaggever Jeroen Akker-  MH17 zou achtervolgen en    leger zegt dat een Oekraïen-  sische president Vladimir    media dat er nog steeds veel
ficieel omdat die vol zouden  president Poetin. Die zegt    mans fragmenten van een    beschieten. De geloofwaar-   se straaljager vlak bij vlucht Poetin aangedrongen op de    vragen zijn over het onder-
zitten met ongedierte.     dat een tribunaal averechts   BUK-raket heeft gevonden   digheid wordt in twijfel ge-  MH17 was. De beelden die    oprichting van een VN-tri-   zoek. Zo zijn er vragen ten
17 juli: Herdenking van     werkt. 5 juni: Minister Koen-  op de rampplek.        trokken.            dat zouden bewijzen, zijn    bunaal voor de MH17-ramp.    aanzien van het verzame-
MH17. Op de rampplek zelf    ders heeft een ‘stevig gesprek’ 10 maart: Een Russische    29 juli 2014: De Europese   volgens onderzoeksjourna-    Hij deed tijdens een telefoon- len van bewijs en de weige-
zegt de rebellenleider dat ‘de over MH17 met zijn Russi-    straaljagerbouwer spreekt   Unie stelt strenge economi-  listen nep.           gesprek een dringend appèl   ring Russen toe te laten bij
Oekraïense criminelen’ ver-   sche collega Lavrov.       het Kremlin tegen. Mos-    sche sancties in tegen Rus-  17 juli 2014: Vlucht MH17,   op hem om deze vorm van     een belangrijk deel van het
antwoordelijk zijn. De Rus-   6 mei: Rusland komt met een   kou zei dat een Oekraïense  land. Als tegenmaatregel    een toestel van Malaysia Air-  berechting van de daders te   onderzoek. Maar Rusland
sische minister van Buiten-   eigen rapport over MH17.     straaljager vlucht MH17 uit  boycot Rusland een week la-  lines op weg van Amsterdam   steunen. Rusland ligt dwars   blijft bereid tot nauwe sa-
landse Zaken legt bloemen bij  Volgens defensie-ingenieurs   de lucht had geschoten, maar ter alle groente en fruit uit naar Kuala Lumpur, stort    en dreigt zijn veto uit te   menwerking om de oorza-
de Nederlandse ambassade.    is het ramptoestel neerge-    volgens de bouwer kunnen   Europa en alle landbouwpro-  neer in het oosten van Oe-   spreken. Moskou vindt het    ken en omstandigheden van
Eind juni: De plannen voor   haald door een BUK-raket,    die vliegtuigen dat helemaal ducten uit de VS. De maatre-  kraïne. Alle 298 inzittenden  tribunaal voortijdig, omdat   deze tragedie aan het licht te
                                                               komen om, onder wie 196     het onderzoek naar de crash   brengen, meldde persbureau
                                                               Nederlanders.          in Oost-Oekraïne nog niet    Tass.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10