Page 6 - MIN VOS 29 JULY 2015
P. 6

AMIGOE                                                                                                 3WOENSDAG

                                                                                                    29 JULI 2015

Toerisme-minister Oduber dringt aan:                                                                                  IN HET KORT

‘Meer zichtbaarheid politie hotelgebied’                                                                                Horecacontrole
                                                                                                    Tijdens een controle in Yoyo
ORANJESTAD — De aanwezigheid en zichtbaarheid          tijd twee stappen vooruit zijn.                                                    Minimarkt bleek dat de ei-
van de politie in het hotelgebied moet weer terug op       Je moet niet achteraf werken,                                                     genaar sterke drank en bier
peil worden gebracht om de veiligheid van toeristen       maar preventief. Toeristen                                                      in voorraad had, zonder
te garanderen. Dat zegt Toerisme-minister Otmar         kiezen om drie redenen voor                                                      een vergunning hiervoor te
Oduber (AVP) vanochtend tegen Amigoe naar aanlei-        Aruba. Eén daarvan is veilig-                                                     hebben. De politie maakte
ding van de recente overval op taxichauffeur Ronny        heid. Wat als dit een toerist                                                     proces-verbaal op en som-
Gomes. Volgens hem is ‘de bemanning’ in dat speci-        was geweest, dan was de me-                                                      meerde de eigenaar om alle
fieke gebied de laatste twaalf maanden verminderd.        dia erover gevallen. Nu was                                                      alcoholisch drank uit de
                                 het een lokaal iemand. Dit is                                                     winkel te halen. Ook ande-
door onze verslaggever      van het OM zijn er voor het   een signaal dat we hier heel   Taxichauffeur Ronny Gomes vertrekt richting Colombia.                        re supermarken in de buurt
Bobby Spier           opsporen van personen en    serieus mee om moeten gaan.                                                      werden gecontroleerd. Bij
De regering zou gisteren sa-   staan niet onder leiding van  Wij van de toerismesector, zo-  bia om daar verder behan-      binnen drong en nabij zijn   behandeld moet worden in    Sabana Liber Minimarket
men met het Openbaar Mi-     de minister. We gaan ook niet  als Ahata, zijn bereid om een   deld te worden aan zijn       oor er weer uitkwam, miste   het buitenland. Het OM     kon de eigenaar de vergun-
nisterie (OM) en het Korps    over individuele gevallen.   bijdrage te leveren aan een    verwondingen. Tijdens de       vitale organen. Toch heeft   laat vanochtend weten dat    ning voor drank niet aanto-
Politie Aruba (KPA) vergade-   Natuurlijk kan de procureur-  plan.” Hij stelt dat hij tijdens overval werd de taxichauf-      hij evenwichtsproblemen    de verdachten nog niet zijn   nen. De winkel werd daar-
ren over het waarborgen van   generaal wel over veiligheid  de vergadering had willen     feur in het gezicht gescho-     en is er ook bij zijn ogen   opgepakt. “Verder doen wij   naast door de Hygiënische
de veiligheid in het toeristen- met de justitie-minister spre- praten over de zichtbaarheid   ten. De kogel, die via het      een complicatie opgetre-    geen mededelingen over het   Dienst voor 48 uur gesloten
gebied. Dit naar aanleiding   ken, maar verder is de open-  van de politie in het hotel-   hoekje van zijn oogkas naar     den dat verder bekeken en   onderzoek.”           voor het publiek.
van de brutale overval op    bare orde niet onze taak.”   gebied. “De laatste twaalf                                                      Schoten uit struikgewas
taxichauffeur Gomes in het    Hoofdcommissaris Dolfi Ri-   maanden is de politie in dit                                                     Een bewoner van een wo-
trappenhuis tussen restau-    chardson stelde vanochtend:   gebied verminderd en ik wil                                                      ning in Saliña Cerca belde
rants Benihana en Hooters    “Daarvoor moet je bij diegene  dat dit weer op peil wordt ge-                                                    de politie nadat er richting
in het South Beach Centre    zijn die de vergadering bijeen bracht. Ze moeten weer meer                                                      de deur van het huis was
in de nacht van zaterdag op   heeft geroepen. Ik kan niet   aanwezig en meer zichtbaar                                                      geschoten. De vrouw had
zondag. Deze vergadering     voor anderen spreken. Dat is  zijn. Daar wilde ik het tijdens                                                    drie schoten gehoord van-
ging echter niet door. Minis-  niet ethisch.” Op de vraag of  de vergadering over hebben.”                                                     uit het struikgewas aan de
ter Oduber betreurt dit. “De   het klopt dat KPA de verga-   Waarom het aantal agenten                                                       noordkant van het huis. De
politie en het OM hebben     dering heeft afgezegd, kreeg  in het hotelgebied is vermin-                                                     bewoner is militair en zei
afgezegd. De reden hiervoor   Amigoe geen reactie.      derd, kan Oduber niet vertel-                                                     dat ze het geluid had her-
weet ik niet.” Het OM laat    Veiligheid           len. Justitie-minister Arthur                                                     kend als zijnde schoten van
desgevraagd weten waarom     Minister Oduber benadrukt    Dowers was niet bereikbaar                                                      een vuurwapen. De woning
zij niet zouden deelnemen    dat hij vindt dat het waarbor- om deze bevinding te beves-                                                      was zelf niet geraakt. Sur-
aan het gesprek. “Wij hebben   gen van de veiligheid als ge-  tigen.                                                                veillanten controleerden de
begrepen dat deze vergade-    heel moet worden aangepakt   Colombiaans ziekenhuis                                                        omgeving en ook de dicht-
ring zou gaan over de open-   door betrokken organisaties.  Ronny Gomes is gisteren                                                        gegroeide mondi achter de
bare orde en veiligheid. Wij   “Bij het toerisme moet je al-  overgebracht naar Colom-                                                       woning, maar troffen niets
                                                                                                    aan.
399 studenten                                           ‘Wij baseren ons op cijfers van Immigratiedienst’                          Geldautomaat
klaar voor vervolgstudie                                                                                        Dinsdagnacht klonk alarm
                                                  ATA reageert                                            bij de Texaco in Tanki Leen-
                                                  op aantijging cijfers vervalsen                                   dert. Een bewakingsdienst
                                                                                                    ging erop af en zag bij aan-
                                                  ORANJESTAD — Nadat in diverse media berichten            een ‘transit’ en dus doorrei-  komst dat de geldautomaat
                                                  verschenen dat Aruba Tourism Authority (ATA) on-          zen. Daarbij is een specifiek  naast het gebouw was ver-
                                                  juiste toerismecijfers zou publiceren, reageert direc-       segment bezoekers dat ATA    nield. De camera’s waren be-
                                                  teur Ronella Tjin-Asjoe Croes daarop. ATA zou zich         in de gaten houdt. “Wij let-  dekt met zwarte verf en ook
                                                  baseren op cijfers van de Immigratiedienst en juist         ten goed op de mensen die    het scherm was besmeurd
                                                  heel goed op de hoogte zijn van de aantallen toeristen       één nacht blijven. Op basis   met zwarte verf. De politie
                                                  op het eiland.                           van onze cijfers kunnen wij   waarschuwde de eigenaar
                                                                                    stellen dat deze mensen ook   van de geldautomaat om
                                                  Amigoe publiceerde dinsdag 21    Croes: “Wij baseren ons gro-  doorreizen. Wij scharen hen   het geld, dat nog in het ap-
                                                  juli een ingezonden brief van    tendeels op cijfers van de   niet in de categorie toeris-  paraat zat, eruit te komen
                                                  Jan de Ruijter, waarin hij stelt   Immigratiedienst. Die ver-   ten, hoewel ze dat formeel   halen. Er zou 300.000 florin
                                                  dat ATA ‘leugens verkondigt’     krijgen zij door de kaartjes  wel zijn.” Tjin-Asjoe Croes   in zitten. Uit onderzoek is
                                                  en niet de juiste cijfers over toe- die mensen in moeten vul-   baseert zich hiervoor op de   gebleken dat de daders ver-
                                                  risme zou publiceren. ATA zou    len.” Dit is de zogenaamde   definitie van de World Tou-   moedelijk op de fiets waren.
                                                  voorspiegelen dat het erg goed    Embargation-Disembar-     rism Organization. “(...) Be-  Ze konden de pinautomaat
                                                  gaat met het toerisme opAruba,    gation Card, oftewel een    zoekers kunnen onderver-    niet kraken maar veroor-
                                                  terwijl het in werkelijkheid heel  kaart om de in- en uitvoer   deeld worden in toeristen    zaakten wel veel schade.
                                                  slecht gaat. Ook zouden tran-    van personen te registreren.  als hun reis inclusief een
Onderwijs-minister Michelle Hooyboer-Winklaar praat met een student die er voor koos om al     sitpassagiers ‘volkomen foutief   Daarop vult een bezoeker in  overnachting is, en dagjes-
eerder naar Nederland te gaan en niet met de bursalenvlucht te vliegen.              worden aangemerkt als toeris-    wat de reden van bezoek    mensen.” De reden voor
                                                  ten,ook als zij niet overnachten’.  is, hoe lang hij verblijft en de one night stay is volgens
ORANJESTAD — Onderwijs-minister Michelle Hooy-          blij dat zo veel jongeren er   Kaartjes               waar hij vandaan komt. “Op   ATA vaak dat bezoekers op
boer-Winklaar bestrijdt dat er dit jaar veel minder       voor kiezen om na de mid-     Hierop reageert Tjin-Asjoe      basis daarvan meten wij    de dag van aankomst geen
studenten zijn die een beroepsopleiding gaan volgen,       delbare school verder te stu-                     hoeveel mensen er doorrei-   aansluiting hebben om door
zoals oppositiepartij MEP stelt. Het aantal bursalen       deren. Het is volgens haar    Smart                zen en hoeveel mensen er    te reizen en daarom een
is dit jaar wel kleiner zegt de minister, omdat er meer     erg makkelijk voor een stu-    Community              blijven. Wij weten daardoor  nacht op het eiland blijven,
studenten zijn die op eigen gelegenheid reizen. 399       dent om te besluiten te gaan   bijna klaar voor           hoeveel nachten zij blijven  voor zij verder trekken. Wel
studenten beginnen komend schooljaar aan een nieu-        werken of om iets anders te    aanbesteding             en zien daar bepaalde ten-   ziet ATA dat deze groep de
we studie.                            doen dan studeren. Maar                        densen in.”          laatste maanden sterk ge-
                                 blijkbaar nemen de jongeren    ORANJESTAD — Volgens         Transit            groeid is, vooral in juni. “We
                                 het advies ter harte om toch   de minister van Infra-        ATA ziet dat een deel van de  zien hier nu weer een daling
                                 verder te leren. In welk land   structuur, Benny Sevin-       bezoekers op Aruba zijn voor  in en zien dit normaliseren”,
                                 ze dat doen, vindt de minis-   ger, beginnen de voor-                       laat Tjin-Asjoe Croes weten.
                                 ter niet zo belangrijk. De    bereidingen om met het
Van die 399 gaan er 254 in    (102) studenten die op Aru-   stap om door te leren, vindt   project Smart Commu-
Nederland studeren. Van     ba gaat studeren. Zij hebben  ze belangrijker. “Dat verze-   nity Aruba (SCA) de aan-
die 254 zijn er 190 die als   gekozen voor de universiteit,  kert hen van een betere toe-   bestedingsfase in te gaan
bursaal binnenkort (1-2-4    lerarenopleiding IPA of EPI.  komst voor zichzelf en voor    na de zomervakantie.
augustus) vertrekken en 65    Met deze cijfers bestrijdt de  hun familie. Een diploma is    FCCA gaat de bouw van
studenten reizen op eigen    Onderwijs-minister de stel-   de sleutel naar een betere    de huizen realiseren, de
gelegenheid. Daarnaast heb-   ling van MEP dat het aantal   toekomst.”            overheid is verantwoor-
ben 42 studenten gekozen     studenten dit jaar lager ligt  De minister zal komend      delijk voor de aanleg van
voor een studie in de regio,   en dat dit een zorgwekkende   weekend de bursalen uit-     de wegen.
dat wil zeggen de Verenig-    ontwikkeling is. “Evelyn We-  zwaaien die naar Nederland
de Staten, Canada, Cura-     ver-Croes is professioneel in  vertrekken. Ze is ervan over-   Het is dus nog steeds de in-
çao of een ander land. Ook    het verkeerd informeren van   tuigd dat ze de meerderheid    tentie van overheid om de
dat vindt de minister een    de bevolking.”         van de studenten over enke-    duurzame wijk Smart Com-
goede zaak. Leerlingen die    Het aantal van 399 studen-   le jaren met een diploma op    munity Aruba in Kibaima te
komend schooljaar examen     ten is bij benadering, want   zak zal terugzien.        bouwen. Dat zegt Sevinger
doen, moeten weten dat er    sommige studenten hebben                     tegen Ariën Rasmijn van
meer studiemogelijkheden     hun aanvraag om in de regio                    het Caribisch Netwerk. De
zijn dan alleen Nederland.    of op Aruba te studeren erg                    nieuwssite had de minister
Tot slot is er ook een groep   laat ingediend. Winklaar is                    gevraagd waarom het zo lang
                                                  duurt voordat de bouw start,
In actie tegen piratentaxi                                     naar aanleiding van een ar-
                                                  tikel dat Amigoe maandag
ORANJESTAD — Departe-      wil een zero tolerance beleid  de chauffeur wordt gearres-    publiceerde en waarin staat
mento Transporte Publico     instellen om dit probleem    teerd. “Op Aruba hebben we    dat SCA om financiële reden
(DTP) is samen met het      hard aan te pakken. Hij wil   regels en wetten omtrent     tijdelijk stil ligt.
Korps Politie Aruba (KPA)    het mogelijk maken dat in de  openbaar transport en daar    Sevinger legt uit dat er ver-
enkele weken bezig om erop    toekomst het voertuig van de  dient iedereen zich aan te    schillende partners bij SCA
toe te zien dat piratentaxi’s  persoon in kwestie in beslag  houden”, aldus minister      betrokken zijn, onder andere
niet meer de weg op gaan.    kan worden genomen en dat    Oduber.              TNO in Nederland en tele-
Hierbij gaat het voorname-                                     com Setar, en dat zij er lang
lijk om chauffeurs zonder                                     over deden om onderling
vergunning die toeristen af-                                    goede afspraken te maken.
zetten bij luchthaven Reina                                    Wanneer dat is afgerond,
Beatrix. Er wordt extra ge-                                    kan worden bekeken naar
controleerd of taxi’s rondrij-                                   de wijze waarop de aanbe-
den met de juiste kenteken-                                    steding (onderhands of open-
plaat, bijvoorbeeld de O of                                    baar) kan worden gestart.
T-vergunning. Recent werd                                     De minister zegt dat na de
door autoriteiten een bus                                     vakantie, als iedereen weer
aangehouden die zonder de                                     terug is, partijen weer om de
juiste papieren een groep                                     tafel gaan om hierover ver-
toeristen rondreed. Uitein-                                    der te praten en beslissingen
delijk moesten er door DTP                                     te nemen. De gedachte ach-
zes taxi’s worden besteld                                     ter SCA is om een duurzame
om alle inzittenden op hun                                     wijk te bouwen waarbij met
eindbestemming te brengen,                                     materialen en duurzame
terwijl de politie de chauf-                                    technieken kan worden ge-
feur van het voertuig een                                     experimenteerd. Die visie
boete gaf. Minister Oduber                                     staat volgens de minister
                                                  nog steeds.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11