Page 4 - AAA 16 MAART 2016
P. 4

AMIGOE                                                                                                 7WOENSDAG

                                                                                                   16 MAART 2016

Staten willen                                          Op weg naar categorie 1
debat over deelname
veroordeelde leden                                        Gratis examens voor herkwalificeren piloten

WILLEMSTAD — De Statenleden willen een openbare         ven worden naar aanstaande                   Foto: Ken Wong          1 naar categorie 2. De Inter-   aanmelding hebben ze een
vergadering over ‘veroordeelde leden’. Dertien parle-      donderdag, in verband met de                                   national Civil Aviation Orga-   jaar, dus tot en met april 2017,
mentariërs hebben een brief met dit verzoek maan-        viering van dertig jaar Status                                  nization (Icao) had al eerder   de kans om zich te herkwali-
dag ondertekend, met als onderbouwing dat dit niet        Aparte Aruba. Volgens Franco                                   aangegeven dat de Curaçaose    ficeren. CCAA zal met elke
zonder gevolgen kan blijven en dat de Staten een po-       is Curaçao hiervoor uitgeno-                                   burgerluchtvaart niet aan     partij, die al een licentie of cer-
sitie moeten kunnen innemen hierover. Er is nog geen       digd en zal het land vertegen-                                  een aantal standaarden vol-    tificatie heeft, om de tafel gaan
datum geprikt voor het debat.                  woordigd worden in Aruba. In                                   deed, waarna de FAA zelf in-   zitten om een werkschema op
                                 verband hiermee bestaat de                                    spectie deed en tot degradatie  te stellen als voorbereiding
De brief komt na de veroor-   de parlementariërs Omayra    mogelijkheid dat er voor vrij- Derby (l) aan het woord tijdens de persconferentie. Naast hem   overging. Het gevolg was een   voor de examens. Indien een
deling van Statenlid Ger-    Leeflang en Glenn Sulvaran    dag geen quorum is, waardoor  zit de VVRP-minister.                       ‘bevriezing’ van een aantal    participant een examen niet
rit Schotte (MFK) afgelopen   (beiden onafhankelijk), Zita   Franco besloot de vergadering                                   vluchten van Curaçao rich-    haalt kan hij dit na 48 uur
vrijdag, voor ambtelijke cor-  Jesus-Leito en Armin Kon-    te verschuiven naar donder-   WILLEMSTAD — Piloten, luchtverkeersleiders, flight        ting de Verenigde Staten. Het   herkansen. Derby stelt dat de
ruptie, witwassen, valsheid   ket van de PAR, Humphrey     dag.              dispatchers en vliegtuigonderhoudsmonteurs moeten         is volgens Camelia-Römer     kosten voor het studiemateri-
in geschrifte, bezit van fre-  Davelaar (PNP) en Winnie     Verder is de week daarop geen  zich herkwalificeren. Dit zodat ze weer kunnen vol-        daarnaast met een categorie    aal en de examens gedurende
quency jammers en valse ken-  Raveneau, Sherwin Leonora,    vergaderweek van de Staten   doen aan de internationale standaarden van burger-        2-status niet mogelijk om een   een jaar niet in rekening wor-
nisgeving verlies diplomatiek  Elmer ‘Kadè’ Wilsoe, Jaime    en ook in combinatie met de   luchtvaart. Curaçao is dan weer een stapje verder bij       nieuwe luchthaven op te zet-   den gebracht, mits de partijen
paspoort.            Cordoba en Melvin ‘Mac’ Cijn-  Goede Week wordt het moei-   een categorie 1-status op het gebied van burgerlucht-       ten. Volgens haar waren er    zich voor 14 april bij CCAA
Het verzoek, dat ook door Sta- tje van Pueblo Soberano.     lijk om die week te vergade-  vaart. De examens en het studiemateriaal worden          zo’n acht standaarden waar    melden.
tenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Het gaat wel even duren voor-  ren. De Statenvoorzitter weet  gedurende een jaar gratis afgegeven. Men kan zich         Curaçao toentertijd niet aan   Vooralsnog is het nog niet be-
Franco (Pais) wordt gesteund,  dat de Statenleden voor deze   dat meerdere parlementari-   tot 14 april bij de Curaçao Civil Aviation Authority       heeft voldaan. Dat waren,     kend wanneer Curaçao weer
is nog niet officieel bij hem  vergadering opgeroepen wor-   ers van plan zijn om tijdens  (CCAA) melden.                          naast de herkwalificering van   in aanmerking komt voor een
gedeponeerd. Pas als dat is   den. Zo moest de vergadering   de paasvakantie te reizen. De                                   de voorgenoemde partijen,     categorie 1-status. De minister
gebeurd, kan hij een datum   van aanstaande vrijdag over   agenda van de Staten biedt   Dat lieten de minister van   Derby, maandag tijdens een    onder andere een up-to-date    wilde geen specifieke datum
prikken. Naast Franco steu-   de ‘Ontwerplandsverordening   dus voor de komende drie we-  Verkeer, Vervoer en Ruimte-   persconferentie weten. Eind    luchtvaartwet en de volledige   noemen. “Ik heb geleerd om
nen ook zijn partijgenoten   houdende vaststelling van de   ken geen mogelijkheid om het  lijke Planning (VVRP), Suzy   2011 degradeerde de Ameri-    verzelfstandiging van CCAA    geen exacte datum te geven,
Alex Rosaria en Eugene Cleo-  landsverordening inzake con-   debat over veroordeelde leden  Camelia-Römer (PNP) en de    kaanse luchtvaartautoriteit,   van de regering.         maar hard te werken.” Zij stelt
pa het verzoek. Verder werd   currentie’ die op 18 januari   te houden.           directeur van CCAA, Oscar    FAA, Curaçao van categorie    Herkwalificering         wel dat er vooruitgang is ge-
de brief ondertekend door    jl. werd geschorst, verscho-                                                    Piloten, luchtverkeersleiders,  boekt en noemt als voorbeeld
                                                                                  flight dispatchers en vlieg-   het aanpassen van de lucht-
                                                                                  tuigonderhoudsmonteurs die    vaartwet. Hierin zijn nu alle
                                                                                  op Curaçao gecertificeerd zijn  wijzigingen, zoals in de inter-
                                                                                  hebben tot en met 14 april de   nationale burgerluchtvaart-
                                                                                  mogelijkheid zich aan te mel-   standaarden zijn gemaakt,
                                                                                  den bij CCAA in Mahuma. Na    verwerkt.

Nationaal Ontwikkelingsplan                                   Leeflang: Protestbrief                                       Wilsoe aan
naar parlement                                          was mosterd na de maaltijd                                     Schotte: Neem
                                                                                                   geen ontslag
WILLEMSTAD — Minis-                                       WILLEMSTAD — Onafhankelijk Statenlid Omayra            Gedragscode            maar blijf weg
ter van Economische                                       Leeflang heeft maandag een protestbrief tegen de         Een soortgelijke situatie zal
Ontwikkeling Eugene                                       deelname van de voor corruptie veroordeelde par-         zich niet kunnen voordoen     WILLEMSTAD — Statenlid
Rhuggenaath (PAR) heeft                                     lementariër Gerrit Schotte (MFK) in de Staten niet        in haar partij. Daar heeft ze   voor Pueblo Soberano Elmer
maandag het Nationaal                                      ondertekend, alhoewel ze het betreurt dat de Staten        voor gezorgd. Haar partij Un   ‘Kadè’ Wilsoe heeft Gerrit
Ontwikkelingsplan 2015-                                     een veroordeeld Statenlid moeten ervaren. “De brief        Kòrsou Hustu heeft een ge-    Schotte maandag tijdens het
2030 aan Statenvoor-                                       was mosterd na de maaltijd. Toen deze rondging voor        dragscode, die regelt dat een   Statendebat als medemens ge-
zitter Marcolino ‘Mike’                                     ondertekening heb ik al mijn ongenoegen hierover         eigen minister of Statenlid    adviseerd om tijd voor zichzelf
Franco (Pais) overhan-                                      geuit.”                              zich moet terugtrekken, al    te nemen om zijn zaken te re-
digd.                                                                               nadat hij/zij door de lokale   gelen. Schotte hoeft naar zijn
                                                                                  autoriteiten als verdachte in   mening geen ontslag te ne-
De minister deed dat samen                                    Ze zag dus geen reden meer   en/of veroordeelde, om zich    een zaak wordt aangemerkt     men, maar moet wel afstand
met een delegatie van het                                    om de brief te ondertekenen.  terug te trekken, aldus het    en helemaal na een veroor-    nemen van de Statenverga-
Platform Nationaal Dialoog                                    Ook Leeflang haalde aan dat   Statenlid.            deling.              deringen. Wilsoe benadrukte
Kòrsou ta Avansá, dat be-                                    de deelname van een veroor-   Leeflang biedt in het onder-   De verdachte minister zal     over niemand te zullen oorde-
staat uit vertegenwoordigers                                   deeld Statenlid en dus ook   havige geval haar veront-     conform die gedragscode      len omdat hij geen rechter is
van de overheid, Kamer van                                    van MFK-leider Schotte niet   schuldigingen aan het Cu-     worden ontslagen en het Sta-   en ook niet blij te kunnen zijn
Koophandel, Vereniging Be-                                    in de wet wordt geregeld.    raçaose volk aan voor het     tenlid zal de partij niet meer  over de pijn van anderen. Wel
drijfsleven Curaçao, de vak-                                   Het enige wat overblijft, is  gebrek aan morele autoriteit.   mogen vertegenwoordigen.     vroeg hij aan Schotte om te
bonden SSK en CGTC en de                                     een beroep doen op de morele  “Dat heeft een ieder helaas in                   overwegen zich terug te trek-
UNDP van de VN.                                         autoriteit van een verdachte  eigen handen.”                           ken.
Het project wordt uitge-                                   Foto: Edsel Sambo
voerd door United Nations                                                                                                                                                                                    Foto: MinJusAangifte tegen
Development Programme      velopment Plan, TAC/Long     Naties en gericht op armoe-   ‘landverrader’         Navarro op bezoek
(UNDP), met steun van de    Term Economic Strategy en    debestrijding, bescherming   Schotte             bij Nederlandse Nationale Politie
overheid. Het is gericht op de Transparency International.   van de aarde en voorspoed
ontwikkeling van capaciteit   De vijf centrale thema’s zijn  voor iedereen.         WILLEMSTAD — Der-
en institutionele versterking  Onderwijs, Economie, Duur-    Het Nationaal Ontwikke-     tig burgers hebben een
en de voornaamste focus is   zaam Natuurbeleid, Nationa-   lingsplan is in januari van   aangifte ondertekend en
het proces te realiseren van  le Identiteit en Goed Bestuur  dit jaar afgerond en door de  bij procureur-generaal
een Nationaal Ontwikke-     en in het plan zijn verder vier ministerraad begin februari   Guus Schram laten depo-
lingsplan.           duurzame ontwikkelingsdoe-    geratificeerd. Het doel is om  neren om een onderzoek
Voor het plan is verder ge-   len geïntegreerd. Deze doelen  op korte termijn te beginnen  te laten starten naar on-
bruik gemaakt van rapporten   zijn vorig jaar september ge-  met de implementatie ervan.   regelmatigheden bij de
en documenten van Vishon    ratificeerd door de Verenigde                  Veiligheidsdienst (VDC).
Kòrsou, het Labor Force De-                                   Dat bevestigt OM-woord-
                                                 voerder Norman Serphos.
Koeiman:
Protestbrief was te specifiek                                  Hij wilde verder niet in de-
                                                 tails treden hierover. “Het
WILLEMSTAD — MAN-leider Hensley Koeiman heeft          Ook Koeiman is zich be-     enige dat ik kan zeggen is dat
de protestbrief tegen de deelname van Gerrit Schotte       wust van het feit dat de wet  de aangifte vorige week werd
(MFK) in de Staten na zijn veroordeling niet onderte-      Schotte’s aanwezigheid en    ingediend en dat de PG nog
kend. Ook hij is net als diverse Statenleden van me-       deelname in de Staten niet   een beslissing moet nemen
ning dat een verdachte en/of veroordeelde de eer aan       verbiedt. “Indien men geen   hierover.” Die moet dus nog
zichzelf moet houden, maar de brief was te specifiek       veroordeelden in de Staten   beslissen of de Landsrecher-
op alleen Schotte gericht. Indien de brief veroordeel-      wil hebben, moet dat dus in   che ingeschakeld moet wor-
den in het algemeen zou noemen, zou de MAN deze         de wet worden geregeld.”    den om een feitenonderzoek
wel hebben gesteund.                       De partij MAN zorgt er zelf   te doen.
                                 wel voor dat zij niet door   De aangevers halen de situa-
De brief werd aan Koeiman    daarom niet te onderteke-    verdachten noch veroordeel-   tie tussen het kabinet-Schotte WILLEMSTAD — Tijdens zijn werkbezoek aan Nederland, vorige week, heeft minister
overhandigd ter onderte-    nen. Hij merkt de brief te-   den wordt vertegenwoor-     en de VDC aan in de aangifte  van Justitie Nelson Navarro (Pais) samen met zijn delegatie een bezoek gebracht aan
kening, nadat die al door    vens aan als een jacht.     digd. “Als iemand van de    en hebben MFK-leider en voor  het hoofdkantoor van de Nationale Politie, waar hij kennis heeft gemaakt met de hoofd-
enkele collega’s was onder-   Wel zal hij aanwezig zijn bij  MAN verdachte wordt, zal    corruptie veroordeelde Gerrit  commissaris van de Nationale Politie, Erik Akerboom. Daarbij heeft men gesproken is
tekend. Hij kon zich echter   de vergadering die later in   die persoon benaderd wor-    Schotte daarin tevens als een  over een mogelijke samenwerking. Op de foto onder anderen korpschef Mauricio Sambo
niet vinden in de inhoud    de Staten gehouden zal wor-   den met het verzoek ontslag   landverrader aangemerkt. Zij  (tweede links), Navarro en Akerboom (midden).
daarvan en besloot de brief   den over veroordeelde leden.   in te dienen.”         hebben hun beschuldigingen
                                                 onderbouwd met een cd en 23
                                                 bijlagen.

‘Rechter heeft manier gezocht om OM te redden’                                          Details aangifte mogelijk gelekt

Schotte door MFK-leden                                                      Mediastilte rond
geïnstrueerd in Staten te blijven                                                zaak misbruik door priester

WILLEMSTAD — MFK-leider Gerrit Schotte (MFK)           Veiligheidsdienst inmiddels   steunen gedurende het tra-   WILLEMSTAD — Er is momenteel een mediastilte in           kan daarnaast schadelijk voor
werd na een algemene vergadering van zijn partij         al ontmaskerd tijdens de    ject van zijn zaak.”      de zaak waarbij een priester wordt beschuldigd van         de zaak en het slachtoffer zijn.
maandagavond geïnstrueerd om in de Staten te blij-        zaak, voor de rol die zij heb- Ten slotte vragen de leden   seksueel misbruik van een vrouwelijk slachtoffer.          Politiewoordvoerder Imro
ven. De leden zijn ervan overtuigd dat hun leider poli-     ben gespeeld. “De advocaat   zich af of Schotte über-    Dat laten de advocate van het slachtoffer, Olga Saleh-       Zwerwer was niet bereikbaar
tiek werd vervolgd en dat de rechter in eerste aanleg      van Gerrit en Cicely heeft   haupt een eerlijk proces zal  Kostrzewski, en de broer van het slachtoffer weten.         voor een reactie op deze uit-
aan copy-paste heeft gedaan. De resolutie hierover        diverse wetsovertredingen    krijgen van een gerecht van   Het is niet duidelijk of het hierbij om misbruik van        spraken.
werd door bijna vijftig leden ondertekend.            aangehaald tijdens het     een door Nederland politiek   een minderjarige gaat. Saleh-Kostrzewski stelt daar-        Zwaar
                                 proces, maar toch heeft de   gecontroleerd land.       naast de indruk te hebben dat details van de aangifte        Saleh-Kostrzewski stelt dat
                                 rechter in het vonnis hier-   Hoger beroep          naar de media zijn gelekt.                     haar cliënte het momenteel
                                 mee geen rekening gehou-    Schotte strijdt hoe dan ook                                     zwaar heeft, onder andere
De vergadering is het re-    zaak tegen Gerrit en Cicely   den, om zo te voorkomen     door. Zoals bekend zal hij   Diverse media hebben de afge-   bij de politie aangifte tegen de vanwege de diverse verhalen
sultaat van verzoeken in de   (zijn partner Cicely van     gedwongen uit te leggen     in hoger beroep gaan. Dat    lopen week een zaak gemeld,    man is gedaan. “In de dagen    in de media. Volgens haar
richting van Schotte om de   der Dijs die is veroordeeld   dat dit allemaal niet nor-   benadrukte zijn advocaat    waarbij een priester mogelijk   na de aangifte zijn echter nog  moet het Openbaar Ministe-
eer aan zichzelf te houden   tot 18 maanden, red.) te fa-   maal is.”            Eldon ‘Peppie’ Sulvaran al   minderjarigen seksueel mis-    net geen citaten van de aan-   rie beslissen of zij de zaak in
en zich als Statenlid terug   briceren, maar desondanks    De partij kan niet anders    direct na de veroordeling    bruikte. Tegen de man zou     gifte in de media terechtgeko-  behandeling zullen nemen en
te trekken. De leden zijn    heeft de rechter een manier   concluderen dat er dus     vrijdag. De raadsman heeft   volgens welingelichte bronnen   men. Dat geeft ons de indruk   de man zullen vervolgen. “Wij
niet te spreken over het von-  gezocht om het Openbaar     sprake is geweest van een    vandaag beroep ingesteld    minstens één aangifte zijn ge-  dat er informatie vanuit de po-  hopen dat dit het geval is en
nis, dat volgens hen het re-  Ministerie te redden.”      politiek proces tegen hun    tegen de vonnissen van     daan. Saleh-Kostrzewski stelt   litie naar de media is gelekt”,  dat het OM de zaak serieus
sultaat is van een poging tot  Volgens de MFK-leden zijn    leider. “Maar de MFK-leden   zowel Schotte als Van der    niet te weten of er andere aan-  aldus Saleh-Kostrzewski. Ze    neemt.” Beslist het OM de
politieke moord op Schotte.   het gouverneurskabinet, de    zullen hun leider blijven    Dijs.              giftes zijn gedaan, maar dat er  stelt dit zeer kwalijk te vin-  zaak niet te behandelen zal
“Tijdens het proces kon men   procureur-generaal (Dick     motiveren, aanmoedigen en                    mogelijk meerdere slachtof-    den. “Mijn cliënte vertrouwde   de advocate naar het Hof van
horen hoe instituten de wet   Piar, red.), hoofdofficier van                                  fers zijn. Zij bevestigde in ie- de politie met de informatie.”  Justitie stappen.
hebben overtreden om de     justitie Heiko de Jong en de                                   der geval dat door haar cliënte  Het lekken van informatie
   1   2   3   4   5   6   7   8   9