Page 5 - AAA 16 MAART 2016
P. 5

AMIGOE                                                                                                                     3WOENSDAG

STSK onderhandelt                                                                                                                                                      16 MAART 2016
met minister
                                                                               Overeenkomst ‘One-Stop
                                                                               Security’ tussen luchthavens eilanden

WILLEMSTAD — STSK, de vakbond voor niet-onderwij-                                      halfuur, als de hoeveelheid
zend schoolpersoneel, en Onderwijs-minister Irene Dick                                   werk dat toestaat.” Als laatste
(PS) hebben gisterochtend een akkoord bereikt over drie                                   is ook een overeenstemming
onderhandelpunten ten aanzien van de juridische posi-                                    bereikt over het implemente-
tie van het schoolpersoneel. Dat laat Lutson Lucas, vice-                                  ren van adviezen uit een rap-
voorzitter van de vakbond, aan de Amigoe weten.                                       port over veiligheid in scho-
                                                              len. “Dit rapport ligt al langer
Minister Dick heeft begin fe-                               schoolpersoneel toestemming    klaar en er is niks mee ge-                                                 Foto: CAP
bruari een commissie inge-                                te geven om vakantiedagen     daan, terwijl er schoolconciër-
steld, met Stanley Betrian aan                              op te nemen tijdens schoolva-   ges zijn die in veel te krappe
het hoofd, die met STSK ver-                               kanties”, aldus Lucas. Hij stelt ruimtes zonder ventilatie of
der zou onderhandelen over                                dat het personeel nu verplicht  goede verlichting moeten zit-
de juridische positie van het                               is te werken tijdens de school-  ten”, aldus Lucas.
niet-onderwijzend schoolperso-                              vakanties. Bovendien is er in
neel. De drie punten waarover                               schoolvakanties minder werk,   Er is afgesproken dat een Ar-
een akkoord is bereikt zijn de                              daar de school niet gebruikt   bo-medewerker langs de scho-
vakantieregeling van het per-                               wordt. Ook is men akkoord     len zal gaan om de situatie te
soneel, de werktijden en het                               gegaan met de werktijden van   bekijken. Lucas zegt verder
implementeren van de advie-                                het personeel. “We werken nor-  dat de vakbond aan de minis-
zen uit een veiligheidsrapport.                              maal van 07.00 tot 15.00 uur,   ter heeft aangegeven in welke
De minister moet echter nog                                maar sommige schoolhoofden    scholen sprake is van dit soort
de juridische stappen nemen                                verplichten het personeel tot   situaties, maar wil niet in de
om deze afspraken officieel te                              15.30 uur te werken. We zijn   media aangeven welke deze
maken.                                          nu akkoord gegaan met werk-    zijn. Maar: “Het gaat voorna-
“Wij zijn tot een akkoord ge-                               tijden van 07.00 tot 15.00 uur,  melijk om vsbo- en havo/vwo-
komen om niet-onderwijzend                                inclusief een pauze van een    scholen.”

Harde aanpak ‘illegale nummerverkoop’                                                             Vlnr: Veiligheidsmanager bij Princess Juliana International Airport Jerry Sprott, veiligheidsdirecteur van Aruba Airport Au-
                                                                               thority Angeline Flemming, inspectiemanager bij Department of Civil Aviation van Aruba Anthony Kirchner, de heer Angela
WILLEMSTAD — De minis-                                  bepaalde vergunninghouders    er nog steeds vergunning-     (ook van Aruba Airport Authority), Rudwin Mogen van Curaçao Airport Partners, inspecteur bij Curaçao Civil Aviation Au-
ter van Economische Ontwik-                                zijn die dit doen met loten    houders zijn die zich hieraan   thority Victor Krips, veiligheidsinspecteur bij St. Maarten Civil Aviation Authority Raymond Jacobs, en veiligheidsmanager
keling, Eugene Rhuggenaath                                die meegaan in de trekking    schuldig maken, zal de In-    bij Bonaire International Airport Albertico Wanga.
(PAR), stelt in een persbericht                              van Wega di Number Kòrsou.    spectie der Belastingen direct
hard op te treden tegen verko-                              Als tijdens controles van de   overgaan tot het opleggen van   WILLEMSTAD — Vertegenwoordigers van de lucht-         zullen de betrokken passa-  genoemde Security Tamper
pers die geen omzetbelasting                               Inspectie van het ministerie   sancties. Zij lopen het risico  vaartindustrie van Curaçao, Aruba, Bonaire en St.       giers door een agent direct Evident Bags.
(ob) heffen op loten. De minis-                              van Economische Ontwikke-     dat hun vergunning wordt in-   Maarten hebben onlangs de overeenkomst ‘One-Stop       naar de poort begeleid wor-
ter heeft geconstateerd dat er                              ling geconstateerd wordt dat   getrokken.            Security’ gesloten. Vanaf medio 2016 hoeven transfer-     den, om er op deze manier  Volgens CAP is dit een po-
                                                                               passagiers die tussen de eilanden reizen niet langer     voor te zorgen dat alleen  sitieve ontwikkeling voor
Afpakteam                                                          Mishandelende           een tweede screening te ondergaan op de internatio-      transferpassagiers toegang  zowel de passagier als de
in actie: Woning                                                      partner              nale luchthaven van Curaçao.                 hebben tot de vertrekaf-   luchtvaartmaatschappij; de
Grote Berg in beslag                                                    opgepakt                                            deling zonder een tweede   transferpassagiers ervaren
                                                                               Dit zal volgens Curaçao     passagiers mogelijk maken.  screening. De transferpas-  dit als een beter begeleid
                                                              WILLEMSTAD — De politie      Airport Partners (CAP) een   Die zouden reeds een soort-  sagiers zullen tevens de   proces, terwijl de overstap-
                                                              rukte vannacht uit naar een    betere doorstroming van     gelijke screening hebben   vertrekhal mogen betreden  tijden op Curaçao verkort
                                                              woning aan de Kaya Seru      deze passagiers op de lucht-  ondergaan in het land waar  met belastingvrij gekochte  worden, wat vooral belang-
                                                              Mahoc, nadat de centrale     haven en een aanzienlijke    ze aan boord zijn gegaan.   vloeistoffen, spuitbussen  rijk is voor de nationale
                                                              meldkamer van de politie een   toename in comfort voor de   Bij de transfer op Curaçao  en gels (LAG’s), in de zo-  luchtvaartmaatschappijen.
                                                              melding binnenkreeg over re-
WILLEMSTAD — Het                                     heeft toen besloten dat      lationeel geweld. Daar troffen  Jonge man veroordeeld voor wapenbezit
Afpakteam heeft gis-                                   Cicilia 1,2 miljoen gulden    de agenten een vrouw aan,
terochtend uitvoering                                   moest terugbetalen, maar     die zei eerder een heftige ru-  WILLEMSTAD — De negentienjarige Roderick Alber-        school gaat en zijn dage-  leiding van de reclassering
gegeven aan een von-                                   dat bedrag werd in hoger     zie te hebben gehad met haar   to kreeg afgelopen maandag 21 maanden gevangenis-       lijks brood verdient met   te volgen. De rechter heeft
nis uit 2014 in de ontne-                                 beroep verlaagd. Gisteren     partner. De man begon haar    straf opgelegd, waarvan zes maanden voorwaardelijk,      autowassen. Hij zit sinds 3 hem een meldingsplicht op-
mingszaak tegen Gerar-                                  heeft het afpakteam dus      op een gegeven moment te     drie jaar proeftijd en verplichte reclasseringsbegelei-    december vast en heeft nu  gelegd, dus hij moet zich op
do Cicilia.                                        uitvoeringgegeven aan       mishandelen. Het was haar     ding, voor het voorhanden hebben van een vuurwa-       dus nog een jaar te gaan.  de eerste werkdag na zijn
                                             het vonnis om ongeveer      gelukt om weg te komen en     pen, een Beretta van kaliber .25 en twee scherpe pa-     Alberto werd tijdens een   vrijlating melden bij de re-
De man werd eerder in de                                 650.000 gulden van Cici-     hulp te zoeken bij de buren.   tronen op 3 december vorig jaar.               politiecontrole op verden-  classering.
‘Martin Air-zaak’ veroor-                                 lia te ontnemen, meldt de     Een ziekenwagen werd inge-                                   king van drugshandel aan-
deeld tot zes jaar gevange-                                OM-woordvoerder. Tevens      schakeld en het slachtoffer    Dit betekent dat indien     leggen van de straf reke-   gehouden. Hij trachtte toen Hij zal begeleid worden voor
nisstraf voor drugshandel,                                zijn beslagen gelegd op zijn   werd ter plekke behandeld.    hij gedurende de drie jaar   ning gehouden met de leef-  weg te komen, maar werd al  zijn drugsverslaving en ook
witwassen en deelname                                   bankrekening(en).         Haar partner, E.J.G. (55),    proeftijd nog een strafbaar   tijd van de man en het feit  snel ingerekend. Het wapen  zal hij psychologisch behan-
aan een criminele organi-                                                  werd aangehouden en in op-    feit pleegt, hij toch het    dat hij een blanco strafblad werd in zijn broek ontdekt. deld worden, aangezien uit
satie.                                          Het Afpakteam bestaat zo-     dracht van een hulpofficier    voorwaardelijke gedeelte    heeft.            Volgens de man had hij het  de deskundigenrapporten
                                             als bekend uit agenten van    opgesloten, terwijl het onder-  van zes maanden uitzitten.   Het gaat hier om een jonge  in de mondi gewonden.    blijkt dat hij iemand is met
Hierna heeft het Open-                                  het politiekorps KPC, de     zoek loopt.            De rechter heeft bij het op-  man die niet meer naar    Alberto is verplicht bege-  veel opgekropte gevoelens.
baar Ministerie een ont-                                 douane, de belastingdienst,
nemingsvordering inge-                                  de koninklijke marechaus-
diend die eind 2014 werd                                 see en de kustwacht, onder
behandeld. De rechter                                   begeleiding van het OM.

Verdachte                                         Gestolen spullen gevonden
diefstal                                         en 4 personen aangehouden
aangehouden
                                             WILLEMSTAD — Vier
WILLEMSTAD — De po-                                    mannen zijn vannacht
litie verdenkt de 33-jarige                                aangehouden, nadat zij
E.A.M. van een inbraak aan                                een tas met gestolen spul-
de Sta. Rosaweg. De agen-                                 len met etiketten van De
ten waren in de omgeving                                 Jongh’s Sporthuis uit een
van Mahaai aan het pa-                                  pick-up gooiden.
trouilleren. Op de genoem-
de weg zagen zij de man uit                                Dit gebeurde ter hoogte van                     Foto: KPC
de zaak rennen en zetten                                 de Dominico F. ‘Don’ Marti-
te voet de achtervolging in.                               na Boulevard, richting Pa-    kleren, een andere tas en     nen werden aan een hulp-
Tijdens een onderzoek bleek                                rera. Het gaat hier om de     diverse andere artikelen     officier voorgeleid, die heeft
dat hij in twee zaken bij het                               lokale mannen L.C.E. (33),    van de sportwinkel zijn ge-    bevolen hen op te sluiten.
pand op nummer 14 had                                   N.M.M. (32) en I.J.J. (18) en   vonden, en er werd ook een    Op de foto de gestolen spul-
ingebroken. De man werd                                  de Dominicaan R.E. (36).     fiets aangetroffen. De man-    len.
aangehouden voor vernie-                                 De agenten zagen dat de
ling en diefstal. Het onder-                               vier mannen zich verdacht
zoek wordt voortgezet.                                  gedroegen en de tas uit
                                             de zwarte pick-up gooiden
                                          Years toen zij de politie zagen.
                                             De politie is direct gestart
                                             met een achtervolging en
                                             ter hoogte van pompstation
                                             Parera werd het voertuig
                                             gestopt. Vervolgens heb-
                                             ben de agenten de tas ge-
                                             controleerd, waarin nieuwe
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10