Page 2 - WEB 17 MAART 2016
P. 2

AMIGOE                                                                                                   7DONDERDAG

                                                                                                      17 MAART 2016

Uitgegeven door VVRP                                                          Aqualectra:
                                                                    Totale black-out is fabel
Vier opties voor ontwikkeling
landtong Caracasbaai                                                          WILLEMSTAD — De directie van nutsbedrijf Aqua-           (GT2) optrad.
                                                                    lectra ontkent dat de elektriciteitsschaarste kan lei-       De onderdelen die nodig zijn
WILLEMSTAD — Domein-                                                          den tot een totale black-out. Als alles volgens plan        om de GT2 te repareren zijn
beheer heeft vier initia-                                                        loopt, zouden de technici van Aqualectra samen met         maandag op Curaçao aangeko-
tieven een optie gegeven                                                        deskundigen uit het buitenland gisteren de elektrici-       men. Een technicus van Aqua-
voor eventuele ontwikke-                                                        teitsproductie normaliseren.                    lectra werkt samen met een
ling op de ‘landtong’ van                                                                                         internationale deskundige van
de Caracasbaai (vanaf de                                               Foto’s: Ken Wong. Vakbond SEU meldde onlangs    lectra minder elektriciteit van  General Electric rond de klok
rotonde tot aan het bewa-                                                        in een persbericht dat als de  de windmolens. De huidige     om GT2 weer aan het netwerk
kershuisje naast de vol-                                                        zwakke stroomlevering zo     capaciteit van de windmolens   aan te sluiten. Daarmee krijgt
leybalvelden). De minis-                                                        doorgaat de kans op een black-  ligt ongeveer op 12 megawatt   Aqualectra 20 MW extra tot
ter van Verkeer, Vervoer                                                        out groot is. De directie van  terwijl de maximale capaci-    zijn beschikking. Naast de kor-
en Ruimtelijke Planning                                                         Aqualectra wijst deze specu-   teit van de windmolens op 30   tetermijnoplossingen werkt
(VVRP) Suzy Camelia-Rö-                                                         latie echter naar het land der  megawatt ligt. Tot slot krijgt  het nutsbedrijf ook aan een
mer (PNP) heeft hiervoor                                                        fabelen. Het stroomtekort van  het bedrijf ook minder elek-   structureel plan om dergelijke
onlangs getekend. Het                                                          de laatste dagen wordt onder   triciteit van CRU (15 MW) in   problemen in de toekomst te
gaat om de daar geves-                                                         meer veroorzaakt door enkele   vergelijking met de 22 MW die   voorkomen.
tigde surfschool, Village                                                        generatoren aan de Dokweg    met de CRU is afgesproken.    Aqualectra roept de gemeen-
Marina & Appartments                                                          en op het Isla-terrein die in  Bovendien is de reservecapa-   schap op om bij storingen in
en Amparo dos Santos.                                                          onderhoud zijn. Daarnaast    citeit van Aqualectra momen-   de elektriciteitslevering te bel-
Wie de vierde gegadigde                                                         vielen dinsdagochtend twee    teel niet beschikbaar vanwege   len naar het gratis nummer
is, is nog onbekend.                                                          machines vanwege een techni-   een storing die vorige week    0800-0135 dat 24 uur per dag
                                                                    sche fout uit. Ook krijgt Aqua- donderdag in de Gasturbine 2   bereikbaar is.

De vier opties zijn aan     Het zicht vanaf de rotonde op de landtong met op de voorgrond Caracasbaai Village.           Afpakteam in actie:
noordzijde van de landtong,                                                       Woning Grote Berg in beslag
die langs het Spaanse Wa-    te streven met plannen voor
ter grenst uitgegeven. En-    meerdere appartementen-                                        WILLEMSTAD — Het Afpakteam heeft dinsdagoch-            nis om ongeveer 650.000 gul-
kele van de bestaande bouw-   complexen.                                               tend uitvoering gegeven aan een vonnis uit 2014 in         den van Cicilia te ontnemen,
werken in dit gebied en het   De surfschool behoort even-                                      de ontnemingszaak tegen Gerardo Cicilia.              meldt de OM-woordvoerder.
strandgedeelte worden mo-    eens tot gegadigden en heeft                                                                       Tevens zijn beslagen gelegd op
menteel door de overheid     een optie gekregen. Verder is                                     De man werd eerder in de     diend die eind 2014 werd be-   zijn bankrekening(en).
gedoogd. Dit nadat onder     aan een vierde gegadigde die                                      ‘Martin Air-zaak’ veroordeeld  handeld. De rechter heeft toen  Het Afpakteam bestaat zoals
oud-VVRP-minister Charles    volgens Domeinbeheer ‘door                                       tot zes jaar gevangenisstraf   besloten dat Cicilia 1,2 miljoen bekend uit agenten van het
Cooper een inventarisatie    de jaren heen meermaals                                        voor drugshandel, witwassen   gulden moest terugbetalen,    politiekorps KPC, de douane,
had plaatsgevonden van de    plannen voor deze land-                                        en deelname aan een crimi-    maar dat bedrag werd in ho-    de belastingdienst, de konink-
bestaande bouwwerken, die    strook heeft gepresenteerd                                       nele organisatie. Hierna heeft  ger beroep verlaagd. Gisteren   lijke marechaussee en de kust-
in sommige gevallen illegaal   en consequent was in zijn                                       het Openbaar Ministerie een   heeft het afpakteam dus uit-   wacht, onder begeleiding van
zijn gerealiseerd.        voornemens’, ook een optie                                       ontnemingsvordering inge-    voeringgegeven aan het von-    het OM.
Het ministerie stuurde een    verstrekt. De uitvoerings-
‘gedoogbrief’ naar onder     organisatie doet vooralsnog   Op de voorgrond is het illegale bouwwerk van zakenman Am-       Aliansa roept
meer de surfschool, zaken-    geen uitspraken over wie    paro dos Santos te zien en op de achtergrond de surfschool.      bevolking op om kritisch te zijn
man Amparo dos Santos en     dat is.
de strandtenten Pop’s Place
en Golden Seahorse. In de    6 maanden de tijd                                           WILLEMSTAD — De pressiegroep Aliansa, die zich           Volgens Aliansa moeten ook
brief werd bevestigd dat er   Onder een optie wordt ver-                                       inzet voor slachtoffers van seksueel misbruik, roept        de leden van de religieuze ge-
sprake is van gedoogbeleid    staan dat men op eigen kos-                                      de Curaçaose bevolking op zoveel mogelijk vragen te        meenschap kritisch zijn. “Wij
zolang de overheid geen dui-   ten conform een ‘bouwenve-                                       stellen en kritisch te zijn, zodat de waarheid over de       hebben geconstateerd dat le-
delijk plan voor het gebied   lop’ – waarin de Terms Of                                       geruchten van seksueel misbruik door een priester         den van de gemeenschap de
formuleert. Met de twee     Reference (TOR), bouwkun-                                       aan het licht komt.                        zaak proberen weg te wuiven.
strandtenten is Domeinbe-    dige en planologische richt-                                                                       Zij verdedigen de pastoor met
heer in gesprek over een le-   lijnen zijn vastgelegd – tot  De twee bestaande strandtenten.                    De afgelopen week hebben     zaak te nemen en zo snel mo-   uitspraken zoals ‘zij hebben
galisatietraject.        uitwerking van de plannen                                       veel media een zaak gemeld,   gelijk onderzoek te doen.     het zelf uitgelokt’”. Hierbij
Aan het Spaanse Water      door een architectenbureau   gedeeltelijk toeristische ont- opknappen van het koets-        waarbij een priester moge-    De pressiegroep vraagt de     rijst de vraag of de religieuze
kreeg een bedrijf al in de    dient over te gaan. De gega-  wikkeling en voor een ander   huis door de overheid, waar-      lijk anderen in zijn religi-   hulp van de bevolking: “Alleen  gemeenschap wel de waarheid
jaren negentig een terrein    digden krijgen zes maanden   gedeelte conserveringsge-    voor een tijdelijke beheerder     euze gemeenschap seksueel    wanneer wij als bevolking za-   wil weten of juist de waar-
in erfpacht voor een periode   de tijd om middels impres-   bied. Bouwvergunningen     aangetrokken kan worden        misbruikt. Ook de Amigoe     ken met een kritisch oog bekij-  heid probeert te verbergen,
van zestig jaar. Daarop ver-   sies aan te tonen wat hun    zullen pas worden verstrekt   die ervaring heeft met na-       meldde deze zaak dinsdag. De   ken en vragen blijven stellen,  aldus de pressiegroep. Deze
scheen vervolgens een roze    plannen zijn. Daarbij zijn zij – in afstemming met de uit-   tuurbeheer. Als voorbeeld       advocate van een slachtoffer,  zullen er positieve veranderin-  stelt daarnaast: “Binnenkort
pand, dat diende als model-   verplicht om een haalbaar-   voeringsorganisatie Ruimte-   wordt Carmabi genoemd.         Olga Saleh-Kostrzewski, gaf   gen komen.” Aliansa refereert   zullen er door ons stappen
woning. Dit bedrijf is niet   heidsstudie te realiseren en  lijke Ontwikkeling en Plan-   De beheerder zou dan het        dinsdag al aan aangifte tegen  daarbij aan de misbruikzaak    genomen worden om tot de
één van de vier gegadigden    aan te tonen dat zij kapitaal- ning (ROP, voorheen Drov)    opgeknapte koetshuis kun-       de man te hebben gedaan. Zij   bij Kinderoorden Brakkeput    waarheid te komen.” De ver-
die een optie hebben gekre-   krachtig genoeg zijn om het   – als het masterplan gereed   nen betrekken. Behalve een       stelde daarnaast te hopen dat  die vorig jaar aan het licht   tegenwoordigers van Aliansa
gen.               project te realiseren.     is. Zoals eerder gemeld is Do- tijdelijke beheerder zal deze     het Openbaar Ministerie (OM)   kwam, en stelt dat er alleen   waren woensdagochtend niet
Gegadigden            “Voor de opties worden dan   meinbeheer met de opmaak    locatie ook een horeca-uitba-     de zaak serieus neemt. Ook    door druk op de verantwoor-    bereikbaar voor uitleg over de
Over de naast de rotonde     in dit halfjaar zogenoemde   daarvan belast. Het master-   ter op het strand dienen te      Aliansa vraagt het OM om     delijke instanties uit te oefe-  ‘stappen’ die genomen zullen
gevestigde Village Marina &   ‘optievergoedingen’ in reke-  plan behelst het gebied van-  huisvesten. “Tijdens een tij-     verantwoordelijkheid in deze   nen actie werd ondernomen.    worden.
Appartments, die zich ken-    ning gebracht, wat weer ex-   af het bewakershuisje naast   delijk beheer van ongeveer
merkt door houten bouw-     tra inkomsten voor de over-   de volleybalvelden en het ge-  twee jaar, zou de overheid       Pais steunt concurrentiewet
werken op palen in het wa-    heid genereert. Overigens    hele schiereiland tot aan de  zich over de vele aanvragen
ter, drie chalets en een res-  hebben van de vier gegadig-   Directeurenbaai. Binnen het   en reeds ingediende ontwik-      WILLEMSTAD — De ontwerpwet die door ex-minister          dragingen door bedrijven kan
taurant, wordt gemeld dat    den er al drie al een sfeerim- masterplan wordt er naar    kelingsplannen kunnen bui-       van Economische Ontwikkeling, Stanley Palm, enige         tegengaan. Deze concurren-
het restaurant legaal gere-   pressie van een architect    gestreefd orde op zaken te   gen, om vervolgens definitief     tijd geleden aan de Staten is aangeboden, werd ver-        tiebeperkingen zijn schadelijk
aliseerd is. Eigenaar van de   laten zien. Het gaat erom    stellen door nieuwe illegale  voor een ontwikkelaar en/of      der behandeld tijdens een openbare Statenvergade-         voor de consumenten en uit-
in de volksmond genoemde     dat men laat zien dat men    ontwikkelingen, die buiten   beheerder te kiezen”, aldus      ring. In een eerder uitgestuurd persbericht stelde         eindelijk de economie, aldus
Caracasbaai Village, Michael   serieus is, dat de bouwplan-  het gedoogbeleid vallen, te-  Domeinbeheer. Vooralsnog        Pais-voorman Alex Rosaria dat zijn fractie voor de         Rosaria. De concurrentiewet
Marugg, heeft ook een optie   nen in de plannen van de    gen te gaan. Het landtong-   is masterplan nog niet ge-       wetgeving zal stemmen.                       moet de consument bescher-
gekregen waarbij een ‘alge-   overheid passen, alvorens de  gedeelte waar nu de vier op-  heel uitgewerkt en zal het                                        men. “Het zorgt voor vertrou-
hele regeling voor de village  overheid tot terreinuitgifte  ties voor verstrekt zijn, val- na interne afstemming bin-       Het concurrentie- of mededin-  landsverordening ingestelde,   wen voor investeerders, zodat
vanuit Domeinbeheer wordt    in dit gebied kan overgaan”,  len buiten het masterplan.   nen het VVRP-ministerie        gingsbeleid is gericht op het  mededingingsautoriteit ziet    zij het land gaan zien als een
beoogd’.             aldus de uitvoeringsorgani-   Masterplan schiereiland     waaronder ook ROP, aan de       bewaken en bevorderen van de   toe op naleving van die spel-   goede, solide optie voor inves-
Amparo dos Santos, die in    satie. Bij Caracasbaai is ook  Domeinbeheer benadrukt     minister worden voorgelegd.      concurrentie. Het beleid richt  regels en handhaaft deze zo    teringen. Het stimuleert pro-
het verleden in opspraak     de vissershaven gevestigd,   wederom dat de opzet voor    Een eventuele strand-upgra-      zich op het aanwakkeren van   nodig. Naast het toezicht op   duct- en procesinnovatie, door-
kwam omdat hij zonder de     die zoals bekend onder het   het gehele schiereiland     de zal verder ook in overleg      concurrentie en het voorko-   de gedragingen van bedrijven,   dat intensievere concurrentie
nodige bouwvergunningen     ministerie van Gezondheid,   blijft, ‘dat dat voor het pu-  met het GMN-ministerie ge-       men dat bedrijven de concur-   adviseert deze mededingings-   ertoe leidt dat bedrijven zich
tot bouwwerkzaamheden      Milieu en Natuur (GMN)     bliek toegankelijk dient te   schieden.               rentie beperken ten eigen bate  autoriteit ook over het effect  meer zullen richten op het
overging, heeft ook een optie  valt. Domeinbeheer bena-    blijven’. Het plan behelst het                     en ten nadele van afnemers.   van de regelgeving en beleid   verbeteren en vernieuwen van
gekregen.            drukt de potentiële ontwik-                                      Er worden daartoe ‘spelregels’  op de concurrentie (‘competi-   de producten en diensten die
Domeinbeheer meldt dat      keling van de landtong, mid-                                      voor bedrijven in de wetgeving  tion advocacy’).         zij aanbieden. Economische
zijn illegaal gerealiseerde   dels overleg met het GMN-                                       vastgelegd die een vrije en on- Curaçao heeft momenteel      groei wordt erdoor gestimu-
bouwwerken geruimd die-     ministerie nader te zullen                                       vervalste concurrentie garan-  geen wetgeving of toezicht die  leerd”, aldus de fractieleider
nen te worden alvorens de    afstemmen.                                               deren. Een onafhankelijke, bij  concurrentiebeperkende ge-    van Pais.
zakenman conform de door     In de maak
de overheid gestelde normen   Het Caracasbaai-schierei-
eventueel tot ontwikkeling    land heeft volgens het Ei-
over kan gaan. Dos Santos    landelijk Ontwikkelings
heeft in het verleden tegen-   Plan (EOP) als bestemming
over de Amigoe verklaard
toeristische ontwikkeling na

Geen werkvergunningen                      Overeenkomst
laaggeschoolde buitenlanders                   ‘One-Stop Security’ tussen luchthavens eilanden

WILLEMSTAD — Het mi-       scholing nodig is, zoals    WILLEMSTAD — Verte-       ondergaan in het land waar
nisterie van Sociale Ont-    naaister, tegelzetter en ka-  genwoordigers van de      ze aan boord zijn gegaan.
wikkeling, Arbeid en Wel-    mermeisje. Dat meldden     luchtvaartindustrie van     Bij de transfer op Curaçao
zijn (Soaw) geeft met in-    verschillende media woens-   Curaçao, Aruba, Bonaire     zullen de betrokken passa-
gang van deze maand geen     dag. Dit geldt voor laag- en  en St. Maarten hebben      giers door een agent direct
nieuwe werkvergunningen     ongeschoolde buitenlan-     onlangs de overeenkomst     naar de poort begeleid wor-
meer af voor 34 beroepen     ders, ter bescherming van    ‘One-Stop Security’ ge-     den, om er op deze manier
waarvoor weinig tot geen     lokale arbeidsplaatsen.     sloten. Vanaf medio 2016    voor te zorgen dat alleen
                                 hoeven transferpassa-      transferpassagiers toegang
Harde aanpak ‘illegale                      giers die tussen de eilan-   hebben tot de vertrekaf-                                         Foto: CAP
nummerverkoop’                          den reizen niet langer     deling zonder een tweede
                                 een tweede screening te     screening.
WILLEMSTAD — De minis-      Kòrsou. Als tijdens contro-   ondergaan op de interna-    De transferpassagiers zul-       Vlnr: Veiligheidsmanager bij Princess Juliana International Airport, Jerry Sprott, veiligheids-
ter van Economische Ontwik-   les van de Inspectie van het  tionale luchthaven van     len tevens de vertrekhal        directeur van Aruba Airport Authority, Angeline Flemming, inspectiemanager bij Department
keling, Eugene Rhuggenaath    ministerie van Economische   Curaçao.            mogen betreden met belas-       of Civil Aviation van Aruba, Anthony Kirchner, de heer Angela (ook van Aruba Airport Autho-
(PAR), stelt in een persbericht Ontwikkeling geconstateerd   Dit zal volgens Curaçao     tingvrij gekochte vloeistof-      rity), Rudwin Mogen van Curaçao Airport Partners, inspecteur bij Curaçao Civil Aviation Au-
hard op te treden tegen ver-   wordt dat er nog steeds ver-  Airport Partners (CAP) een   fen, spuitbussen en gels        thority, Victor Krips, veiligheidsinspecteur bij St. Maarten Civil Aviation Authority, Raymond
kopers die geen omzetbelas-   gunninghouders zijn die zich  betere doorstroming van     (LAG’s), in de zogenoemde       Jacobs, en veiligheidsmanager bij Bonaire International Airport, Albertico Wanga.
ting (ob) heffen op loten. De  hieraan schuldig maken, zal   deze passagiers op de lucht-  Security Tamper Evident        zowel de passagier als de dit als een beter begeleid worden, wat vooral belang-
minister heeft geconstateerd   de Inspectie der Belastingen  haven en een aanzienlijke    Bags.                 luchtvaartmaatschappij; de proces, terwijl de overstap- rijk is voor de nationale
dat er bepaalde vergunning-   direct overgaan tot het opleg- toename in comfort voor de   Volgens CAP is dit een po-       transferpassagiers ervaren tijden op Curaçao verkort luchtvaartmaatschappijen.
houders zijn die dit doen met  gen van sancties. Zij lopen   passagiers mogelijk maken.   sitieve ontwikkeling voor
loten die meegaan in de trek-  het risico dat hun vergunning  Die zouden reeds een soort-
king van Wega di Number     wordt ingetrokken.       gelijke screening hebben
   1   2   3   4   5   6   7