Page 3 - WEB 17 MAART 2016
P. 3

4 DONDERDAG                                                                                                                       AMIGOE
    17 MAART 2016

Wankele stroomlevering                                                                                   Serie postzegels met thema ‘nummers’
houdt aan
                                                                                              WILLEMSTAD
WILLEMSTAD — Aqua-      OS Gebieden die zonder stroom komen                                    10 or-12 or 14 or-16 or 16 or-18 or 18 or - 20 or — Cpost Interna-
lectra hield gisteren een   BRG Sun Valley, Sunset Heights, Schelpwijk, Brievengat t.o. SDK,                                               tional heeft afge-
persconferentie in het                                                           x                       lopen dinsdag, 15
controlecentrum aan de       Oost Jongbloed, Bonam, Kirindongo Abou, Landhuis Brievengat, Wasserij Korsou                        x              maart, een speci-
Nieuwe Haven (Scada)        Cas Cora, Semikok, Granbeeuw, Kooyman sta. Rosa, Seru Lora                                      x         ale postzegelserie
over de huidige wankele                                                                                  gelanceerd met als
elektriciteitsproductie    PSA Julianadorp, Betesda, UoC, Moonchiweg, De Savaan, Groot Piscadera, Gedeelte Juan Domingo, Zorgendaal   x                        thema ‘nummers’.                       Foto’s: KDH Photography
en levering. Directeur                                                                                   De lancering vond
Darick Jonis benadruk-       Parasasa, Charo, Piscadera, Zakito, gedeelte St. Helena, Seru Pretu, gedeelte Veeris, Seru Frances      x                     plaats bij de Ro-
te nogmaals dat een      KPL Rooi Catootje, Cas Cora, Jongbloed, Mahaai                              x                         tary Club Cura-
black-out op Curaçao     WSI MCB Rooi Canario, Mangusa, Bankertlaan, Postkantoor Gr. Kwartier, UTS Gr. Kwartier          x                         çao in Landhuis
een onwaarschijnlijk                                                                                    Zeelandia. Op de
scenario is.            Winkelcentrum Brievengat, Brievengat bieu, Trai Seru, Jongbloed + Oost Jongbloed           x                         foto is een kunst-
                  Seru Fortuna, Muizenberg, Sint Jacob, Suffisant, Dein, Kanga, Van Krimpenlaan                                      werkje te zien van
Slechts bij een orkaan die  NLW Cas Chikitu, Palu Blanku, Nrd. Rozendaal, Juicio, Marchena, Wishi, Welgelegen                    x                  de postzegels, die
                                                                            x                  samen nummer
van Oostpunt tot Westpunt                                                                                 15 vormen, de da-
                                                                                              tum waarop de
raast en daarbij alles ver-                                                                                serie werd gelan-
                                                                                              ceerd. Ontwerper
nielt kan er een black-out                                                       x                         van de serie is
                                                                                              Irving Schenker.
optreden, aldus Jonis.    Mina Scharbaai, Yotin Korta, gedeelte De Savaan, Klein Hofje en omgeving, Groot Piscadera, de Savaan                             Een exemplaar
                                                                                              werd geschonken
Samen met de manager        Marinebasis Parera, SGO Parera, Berg Carmelweg, Baai Macola, Nightingaleweg, Lindberghweg en                              aan Fundashon
               PRA omgeving                                                                         Tur ta Konta, een
verantwoordelijk    voor                                                        x                        stichting die als
                                                                                              doel heeft kinde-
stroom en water, Rudolf                                                                                  ren met rekenen
                                                                                              en wiskunde te
Garmes, gaf hij uitleg over  Marie Pampoen, Winterswijk                                          x                        helpen. De postze-
                                                                                              gelserie is bij alle
de huidige productiemix    Vredenberg, Bramendiweg, Kintjan, Willemstad, Steenmijn, Dominguito, Koraalspecht, Janwe, Zuurzak,                              Cpost-filialen be-
               Nrd Jan Thiel, Bottelier, Seru Bottelier, Klein Davelaar, Zeelandia                                             schikbaar.
voor elektriciteit, de ver-                                                             x
                                                                                              Politie krijgt nieuwe ID-kaart
wachte capaciteit en het

schakelschema dat wordt    ZGO Zegu, Gato en Seru Kandela                                        x

toegepast. Aqualectra kan   Juandomingu en omgeving IFE                                         x

al een geruime tijd niet aan

de stroomvraag voldoen.

Doordat het automatische

loadshedding schema de    dan afgesloten. Aqualectra         beperken. Zo is de reserve-                  het windmolenpark. Van de
               verzekert dat wijken, in-         capaciteit van Gasturbine                   BOO-energiecentrale krijgt
afgelopen periode vaak is   dien er geen onverwachte          2 nog niet op het netwerk                   het 17 megawatt.
               storingen plaatsvinden,          aangesloten.                          Ook ondervindt Aqualectra
toegepast, heeft het nuts-  niet langer dan twee uur          De technici werken daar                    problemen met de diesel-
               zonder stroom blijven. De         nog steeds aan. Verder                     centrales op het Isla-ter-
bedrijf besloten om nu    technici doen hun best om         krijgt het nutsbedrijf                     rein. Ook daar wordt aan
               de mogelijke storingen te         slechts 10 megawatt van                    gewerkt.
handmatig te schakelen als

er te weinig capaciteit be-

schikbaar is. Per tijdsvak

worden een aantal wijken

Veehouders slaan handen                                                                                                                 Foto: KPC
ineen tegen diefstal van dieren

WILLEMSTAD — De leden van de Kooperativa Agra-              dieren. De resultaten van                   het volk solidair moet zijn en           WILLEMSTAD — Het       de oude Nederlandse Antil-   bestaat dat beide ID-kaarten
rio di Banda Ariba (Koaba) zijn onlangs samengeko-            de enquête, met suggesties                   geen vlees van gestolen gei-            Korps Politie Curaçao     len stond. Dit brengt met   gebruikt worden. Het korps
men om na te denken over een manier om diefstal             hoe de diefstal – die ‘erg ten                 ten moet kopen.                  deelt mee dat alle identi-  zich mee dat het KPC nu    doet zijn uiterste best om
van geiten en lammeren te voorkomen op Curaçao.             nadele is van de sector’ – te-                                          teitskaarten van de werk-   over twee verschillende ID-  de vervanging van de kaar-
Bij de bijeenkomst waren een vertegenwoordiger van            rug te dringen, zullen naar                  Landbouw                      nemers geleidelijk ver-    kaarten beschikt en de po-   ten zo snel mogelijk af te
het ministerie van Justitie, Marlon Jamaloodin, en de          Jamaloodin en Rosaria ge-                   Koaba besteedde tijdens de             vangen zullen worden.     litietop vraagt de bevolking  handelen om verwarring te
voorzitter van de Vaste Statencommissie van Justitie,          stuurd worden. Op de web-                   bijeenkomst ook aandacht                             rekening te houden met het   voorkomen. Op de foto is het
Alex Rosaria (Pais), aanwezig.                      site van de politieke partij                  aan nieuwe landbouwtech-              De nieuwe kaart vermeldt   feit dat gedurende deze tran- verschil tussen de kaarten te
                                     Pais staat dat Rosaria de be-                 nieken. Zo is er een presen-            het land Curaçao, terwijl op sitieperiode de mogelijkheid  zien.
Aan de aanwezige veehou- quête in te vullen met als           nodigde stappen zal nemen                   tatie gehouden over het ge-
ders werd gevraagd een en- onderwerp de diefstal van           om het onderwerp op de Sta-                  bruik van micro-organismen,            Groundbreaking
                                     tenagenda te krijgen. Tevens                  organismen die niet met het            wegwerkzaamheden Mahaai
      Beestje zoekt baasje                     stelt hij dat Koaba een com-                  blote oog te zien zijn, in de
                                     missie zal instellen die met                  landbouw. Het gebruik van
  Het Dierenasiel op Parera heeft heel veel leuke dieren ter      de autoriteiten contact zal                  deze organismen zou de pro-
  adoptie. Lieve honden, mooie katten en natuurlijk ook         hebben over dierendiefstal.                  ductie van fruit en groenten
  schattige pups en kittens willen graag een baasje. In deze      Pais stelt daarnaast dat ook                  bevorderen.
  rubriek worden ze aan u voorgesteld.
                                     Sixto Paulina (73) vermist                                            WILLEMSTAD — De        voer en Ruimtelijke Plan-   de waterleiding en het tele-
                      Hallo, mijn naam is Eve-                                                            groundbreaking van het in-  ning (VVRP), Suzy Camelia-   foonnet op te knappen. Ook
                      rest, de knappe jongen uit  WILLEMSTAD — Familie-                                               frastructuurproject in Ma-  Römer (PNP), geleid. Vorige  de afwatering van regenwa-
                      het asiel. Ik mag er dan wel leden van de 73-jarige Sixto                                           haai, die de officiële start week liet het VVRP-ministe-  ter zal verbeterd worden.
                      stoer uitzien maar eigenlijk Paulina hebben de politie                                             van de werkzaamheden     rie weten op 21 maart te zul- Als laatste zal het wegdek
                      ben ik gewoon dol op knuf-  benaderd met het verzoek                                             aangeeft, vindt vanmiddag   len starten met het opknap-  gerepareerd worden. Men
                      fels. Ik ben makkelijk in de een opsporingsbericht te                                             plaats.            pen van de infrastructuur.   verwacht dat de werkzaam-
                      omgang en het liefst speel  doen uitgaan. De man heeft                                            De ceremonie wordt door de  Aqualectra en UTS zullen in  heden zeven maanden zullen
                      ik de hele dag met mijn    in de ochtenduren van 2 fe-                                            minister van Verkeer, Ver-  dit project samenwerken om   duren.
                      vrienden. Ik ben een erg ge- bruari zijn woning in Dein
                      schikte familiehond want ik  verlaten om zijn pensioen-                            Foto: KPC
                      houd van kinderen én kat-   geld te gaan halen bij de
                      ten. Word jij mijn held?   bank in Scharloo en wordt
                      Knuffel van Everest      sindsdien vermist.

             Voor meer informatie kunt u contact      Paulina is een slanke man                   soms. De politie roept iedereen
             opnemen met het asiel.             van 1.70 meter en had toen                   op om alle informatie over deze
             Tel.: 465-4300                 een zwart hemd met korte                    man via de telefoonnummers
             E-mail:                    mouwen, een bruine broek en                  917 of 108 (anoniem) door te
             info@dierenbeschermingcuracao.com       zwarte schoenen aan. Volgens                  geven.
                                     de familieleden lijdt Paulina
                                     aan dementie en verdwaalt hij

         Het asiel is een onderdeel van
         Stichting Dierenbescherming
         Curaçao
   1   2   3   4   5   6   7   8