Page 2 - WEB 5 MAART 2016
P. 2

10                                                             Antilliaans Dagblad Zaterdag 5 maart 2016

Interview

Door René Zwart          Niet langer een boef Ecopowernietmeerbetaalde.
                                                                                   Dat heeft de verstandhouding
Den Haag/Kralendijk -                                                                        verpest.”
Richard Hart is gekrenkt                                                                        De energiecentrale was -
en vooral boos. Niet                                                            vanwege het faillissement van
gewoon boos, maar ontzet-
tend boos en wel op                                          genoeg hebben laten adviseren, het Nederlandse moedercon-
minister Henk Kamp
(VVD), voormalig gezag-                                        praat onzin.”            cern Econcern - eigendom ge-
hebber Lydia Emerencia
en het Amsterdamse on-                                         Waar de landsadvocaat zijn worden van de Rabobank. Om
derzoeksbureau SEO.
                                                    bewering op baseert, is niet     de druk op WEB op te voeren de
  Ze hebben hem, zo is deze
week dankzij grondig spitwerk                                     helder. Toch heeft Kamp juist facturen alsnog te betalen, werd
van de onafhankelijke foren-
sisch accountants van de Ma-                                      deze passage onverkort in zijn Bonaire in april 2011 bewust in
zars-groep onomstotelijk vast
komen te staan, ten onrechte                                      brief aan de Kamer overgeno- het donker gezet. Er was een
het stempel van stelende, frau-
derende en corrupte bestuurder                                     men. ,,Om zijn                 noodbevel
opgeplakt. Volgens een in de-
cember 2013 verschenen rap-                                      gezicht te red-   Van malversaties      van gezag-
port van SEO zouden Hart en                                      den, zo vermoed                 hebber
zijn medebestuurders van het
Water- en Energiebedrijf WEB                                      ik, probeert hij   vrijgepleite Richard    Glenn Thodé
bij het Ecopowerproject tien                                      de aandacht af te                voor nodig
miljoen dollar hebben verdon-                                                Hart verlangt
keremaand en bovendien heb-                                      leiden van het                 om de
ben gesjoemeld bij de aanbeste-                                    feit dat hij geroe-               stroomtoe-
ding van de bouw van de ultra-                                     pen heeft dat wij  rectificatie, excuses voer hervat
moderne energiecentrale.                                        vervolgd                    te krijgen.
                                                    moesten worden      en eerherstel       ,,Vervol-
  ,,Of ik daar last van heb ge-
had? Wat denk je? Minister                                       terwijl hij nu                 gens ging er
Kamp nam het rapport in ont-
vangst en zei meteen dat hij er                                    moet toegeven dat er nooit iets nog iets fout. Vanuit Nederland
mee naar het Openbaar Mi-
nisterie zou gaan zodat er straf-                                   aan de hand is geweest. Hij is werd een bemiddelaar gestuurd:
rechtelijke vervolging tegen mij
kon worden ingesteld. Ik heb                                      zich kennelijk aan het indekken Ludo van Halderen die vanwege
met foto en al in de krant ge-
staan dat ik tien miljoen in mijn                                   door ons toch nog iets in de     zijn belangen bij Econcern en
zak zou hebben gestoken. Ik
had het gevoel op straat te wor-                                    schoenen te schuiven dat er     de Rabobank helemaal niet
den nagestaard alsof ik een boef
was.”                                                 helemaal niet toe doet. Hij heeft objectief was. Hij was het die de

  Natuurlijk is Hart opgelucht                                    het over good governance-regels WEB-directie overhaalde ak-
dat het onderzoek van de ex-
perts van Mazars waarvan                                        die in die tijd nog helemaal niet koord te gaan met arbitrage. Die
Kamp de uitkomsten maandag
naar de Tweede Kamer stuurde                                      bestonden.”             werd verloren waarna niet al-
hem en zijn team volledig vrij-
pleit van alle verdenkingen.                                      Opmerkelijk genoeg moest leen alle openstaande rekenin-
,,Maar als SEO zijn werk goed
had gedaan was in 2013 meteen                                     Hart er maandag via deze krant gen moesten worden betaald,
al duidelijk geweest dat er van
malversaties helemaal geen                                       achter komen dat het al drie     maar Ecopower ook de vrijheid
sprake is geweest. Dan was ons
                                                    maanden op het bureau van      kreeg hogere tarieven te gaan
Na ruim twee jaar verdacht te
zijn geweest van fraude en cor-                                    Kamp liggende rapport van      rekenen.”
ruptie bij WEB nv werd oud-
bestuurder Richard Hart deze                                      Mazars was vrijgegeven. ,,Van    Als WEB het geschil voor de
week volledig vrijgepleit.
                                                    het ministerie heb ik helemaal rechter had laten komen, had

                  Hart: ,,Of ik last heb gehad van die beschuldigingen? Wat denk je?” niets gehoord. Trouwens ook het volgens Hart heel anders

                                    FOTO’S ARCHIEF BOI ANTOIN niet van het Bestuurscollege van kunnen aflopen. ,,Aan het oor-

                                                    Bonaire.”              spronkelijke contract heeft het

                  een hoop ellende bespaard     Beide bedrijven speelden een   Dat laatste verwacht Hart wel: niet gelegen. Dat zat gewoon

                  gebleven.”             dubieuze rol in de ondergang ,,Het is allemaal begonnen bij goed in elkaar. Wij hebben er

                  De voormalig gezaghebber van Ecopower. Dat gegeven         de vorige gezaghebber (Lydia     langdurig en stevig over onder-

                  wil niet zo ver gaan om het    verklaarde het oordeel van    Emerencia, red.). Die is afge-    handeld omdat wij per se vast-

                  overigens ook in Nederland niet Koers dat het onderzoek in een gaan op kwaadsprekerij van een gelegd wilden hebben dat Eco-

                  onomstreden SEO kwade opzet vooraf bepaalde richting was      rancuneuze ontslagen oud-      power een vaste prijs zou hante-

                  te verwijten. ,,Laat ik het zo   gestuurd.            functionaris van WEB. Ze had ren.”

                  zeggen: met het rapport van    Ondanks van alle blaam      integriteit hoog in het vaandel   Voor Hart is de zaak met de

                  Mazars is in elk geval de onkun- gezuiverd, is Hart niet tevreden: staan dus had het voor de hand verschijning van het voor hem

                  de van SEO aangetoond. Docu- ,,Mazars heeft goed werk gele- gelegen als ze eerst even met        gunstige rapport niet afgedaan.

                  menten waaruit blijkt dat er    verd, maar in de begeleidende mij, nota bene een oud-collega, Hij vindt dat het SEO-rapport

                  rond de aanbesteding niets     brief van de landsadvocaat staat had gebeld om uitleg te vragen. moet worden gerectificeerd en

                  onrechtmatigs is gebeurd, had de grootst mogelijke onzin. Ik Maar nee, ze is meteen naar         dat Kamp en Emerencia hun

                  SEO ook makkelijk kunnen      weet niet of dat zo is afgestemd Kamp gestapt. Ze hebben zich verontschuldigingen moeten

                  vinden.”              met Kamp, maar die grijpt het door een bepaalde groep voor aanbieden aan de mensen die

                  Hart ziet in het nieuwe rap- wel aan om zijn gezichtsverlies het karretje laten spannen die al door hen in de verdachtenbank

                  port tevens de bevestiging dat te beperken.”            meer schade heeft aangericht zijn gezet. ,,Het minste wat ze

                  Kamp destijds veel te haastig en Hoewel de landsadvocaat      op Bonaire.”             behoren te doen, is onze naam

                  ook nog eens de verkeerde     memoreert dat er nooit grond is Wat hem wel goed doet is dat te zuiveren en te zeggen: sorry,

                  conclusies heeft getrokken.    geweest voor de verdenkingen uit het rapport van Mazars ook we hadden het verkeerd. Maar

                  Door het SEO-rapport kritiek- tegen de WEB-bestuurders       naar voren komt dat Bonaire     eerlijk gezegd moet ik nog zien

                  loos in ontvangst te nemen en benadrukt hij dat zij wel in     dankzij de wind- en biodiesel- of ze dat kunnen opbrengen.”

                  te schermen met het OM heeft strijd met good governance       centrale over een duurzame,     De Tweede Kamercommissie

                  hij de niet onderbouwde be-    hebben gehandeld door onvol- betrouwbare en betaalbare ener- voor Economische Zaken be-

                  schuldigingen gewicht gegeven doende deskundigen te raadple- gievoorziening beschikt. ,,Op paalt volgende week of er een

                  waardoor deze door velen voor gen.                 zijn afscheidsreceptie in 2010 debat met Kamp komt over de

                  waar werden aangenomen.      Een stelling ver bezijden de als BES-commissaris kwam         afloop van WEB-gate.

                  ,,Kamp had beter moeten      waarheid, aldus Hart: ,,Wij   Kamp nog naar mij toe om te           Advertentie

                  weten. Een leek kon zien dat het hebben ons laten adviseren     zeggen dat hij het een goed

                  rapport van SEO aan alle kanten door een van de meest gere-     project vond en dat we er vooral

                  rammelde. Wij waren        nommeerde instituten van     mee door moesten gaan.”

                  verbijsterd dat Kamp het om- Nederland, Kema. Die is bij alle Toch is het misgegaan, maar        AD EET J ES
                  armde. We voelden ons daarom besprekingen aanwezig geweest dat was nadat het team Hart

                  genoodzaakt een contra-experti- en we hebben al hun adviezen door nieuwe bestuurders was

                  se laten doen door professor    ter harte genomen. Voor de    opgevolgd. ,,Dat begon met de

                  Albert Koers. Uit zijn analyse juridische aspecten hebben wij brand bij Bopec. Daardoor         AANGEBODEN
                  bleek dat SEO grote steken had ons laten bijstaan door VanEps moest Ecopower duurdere die-

                  laten vallen.”           Kunneman VanDoorne. In ons    selolie inkopen. Men berekende    “Un kariño pa nos grandinan”
                   De hoogleraar stelde vast dat  eigen team hadden we een     de extra kosten door aan WEB,       Ons team bestaat uit
                                   accountant en een econoom.    maar de nieuwe directie was het      kapabele deskundigen
                  er sprake was van belangenver-   We hebben ook nog een gepen-   daar niet mee eens. In zo’n
                  strengeling doordat SEO het    sioneerde functionaris van    geval ga je met elkaar om de     die met veel liefde zorg aanbied.
                  eigenlijke onderzoek liet uitvoe- Aqualectra ingehuurd. En dan   tafel en kom je er uit. Dat is niet  Wij geven ook huishoudelijke
                  ren door Ludo van Halderen die   was er nog de staf van WEB    gebeurd. Het is geëscaleerd     ondersteuning van 4 tot 8 uren.
                  commissaris was bij zowel     zelf. Wie zegt dat wij ons niet omdat WEB de rekeningen van       Voor meer info: 667-9958
                  Econcern als de Rabobank.
   1   2   3   4   5   6   7